Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 10.12.2020

Jätehuoltomääräysten päivittäminen
Jätelautakunta päätti yksimielisesti antaa Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräykset, jotka astuvat voimaan 1.2.2021.

Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet laajenevat 1.7.2021 alkaen. Kar­ton­kia, lasia, metallia ja muovia on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiin­teis­tö­koh­tai­siin jäteastioihin, mikäli kiinteistössä on vähintään kym­me­nen asuinhuoneistoa. Tällä hetkellä velvoite koskee kiinteistöjä, jois­sa on vähintään kaksikymmentä asuinhuoneistoa. Jatkossa kiinteistöt, joissa on enintään kymmenen asuinhuoneistoa voi­vat liittyä monilokeropalveluun. Näillä muu­tok­sil­la jä­te­huol­to­vi­ran­omai­nen pyrkii edistämään hyötyjätteiden kierrätystä te­ke­mäl­lä sii­tä vaivattomampaa kiinteistön asukkaille.

Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistökohtainen as­tia on jatkossa ensisijainen vaihtoehto kiinteistölle, kun se liittyy kunnan jä­te­huol­to­jär­jes­tel­mään.

Jätevesilietteen kuljetusjärjestelmä

Jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle. Matti Kalvian vastaesitys voitti äänin 8 (Sanna Kurki, Kristo Halme, Marina Bruce, Riitta Villanen, Matti Kalvia, Åke Holmlund, Jaana Laine, Karl Åberg) – 4 (Tuula Huuhtanen, Päivi Moilasheimo-Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson). Tuula Huuhtanen, Päivi Moilasheimo-Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson ja esittelijä jättivät eriävän mielipiteen.

Jätelautakunta päätti 21.5.2019 äänestyksen jälkeen ottaa käyttöön kiinteistön haltijan järjestämän jät­teen­kul­je­tus­jär­jes­tel­män alueellaan, mutta Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut jätelautakunnan päätöksen ja palauttanut asian jätelautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Perusteluissaan hallinto-oikeus toteaa muun muassa, että jätelautakunnan pää­tös on puutteellisesti perusteltu ja riittämättömästi selvitetty. Asiassa ei ole osoitettu, että jätelain 37 §:n 1 momentin edellytykset kiinteistön hal­ti­jan järjestämälle jätteenkuljetukselle täyttyisivät.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Uudenmaan jätelautakunta

Mahdollisuus antaa mielipiteensä jätehuoltomääräyksistä Uudenmaan jätelautakunnan alueella

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vihdin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut luonnoksen Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiksi jätelautakunnan hyväksyttäväksi.

Luonnos jätehuoltomääräyksistä

Kuulutukset pidetään nähtävänä 15.10. – 13.11.2020 jätelautakunnan alueen kunnissa. Kaikille kuntalaisille sekä niille asianosaisille, joiden etua ja oikeutta jätehuoltomääräykset saattavat koskea, varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä. Vapaamuotoiset mielipiteet voi toimittaa kirjallisina viimeistään 13.11.2020 sähköisesti osoitteeseen ujlk@ujlk.fi tai postitse osoitteeseen Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 LOHJA. Lisätietoja: puh. 020 690 145 tai ujlk@ujlk.fi.

Uudenmaan jätelautakunta

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 21.5.2019

Uudet jätehuoltomääräykset ja uusi jätetaksa
Jätelautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ja jätetaksan, jotka ovat yhtenevät 12 kunnan alueella itä- ja länsi Uudellamaalla ja astuvat voimaan 1.7.2019.

Jätehuoltomääräyksissä hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet tiukkenevat 1.4.2020 alkaen lasin ja metallin osalta ja muovin keräys tulee pakolliseksi, mikäli kiinteistöllä on vähintään kaksikymmentä asuinhuoneistoa. Muutoksilla pyritään tekemään lajittelusta vaivattomampaa ja edistämään jätelain etusijajärjestyksen toteutumista.
Kompostoinnista pitää jatkossa tehdä ilmoitus, jos useampi kuin kolme huoneistoa käyttää yhteistä kompostoria. Enintään kahden asunnon käytössä oleva biojäteastia voidaan jatkossa tyhjentää kahden viikon välein ympärivuotisesti.

Muutokset jätetaksan hintoihin
Jäteyhtiö Rosk’n Roll on esittänyt pieniä hintamuutoksia jätetaksaan. Suurin osa hinnoista, jotka muuttuvat, laskevat. Muutokset johtuvat enimmäkseen siitä, että länsi- ja itä Uudellamaalla on ollut eri hinnat ja nyt jäteyhtiö haluaa yhtenäistää ne.

Jätevesilietteen kuljetusjärjestelmä
Jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen, että jätelautakunnan alueella siirrytään kiinteistön haltijan järjestämään jätevesilietteen kuljetukseen. Karl Åbergin vastaesitys voitti äänin 7 (Kirsi Kirves, Mikael Karlsson, Jenni Lastuvuori, Matti Kalvia, Åke Holmlund, Jaana Laine, Karl Åberg) – 5 (Tuula Huuhtanen, Sanna Kurki, Timo Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson). Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Elin Andersson ja esittelijä jättivät eriävän mielipiteen.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Uudenmaan jätelautakunta