Jätehuoltoviranomainen tekee kompostointitarkastuksia

Jätehuoltoviranomainen tekee tänä kesänä ensimmäistä kertaa kompostointitarkastuksia kiinteistöillä. Kohteena ovat taloyhtiöt sekä pidemmän tyhjennysvälin saaneet yksittäiset kiinteistöt, jotka ovat ilmoittaneet kompostoivansa biojätteet.

Tarkastuksia tehdään kesällä 2021 Askolassa, Pornaisissa, Loviisassa, Porvoossa ja Sipoossa. Kiinteistön haltijalle ilmoitetaan tulevasta tarkastuksesta kirjeitse 1-2 viikkoa etukäteen. Kiinteistön haltijan ei tarvitse olla paikalla tarkastuksen aikana. Käynnillä tarkastetaan, että kiinteistöllä biojäte kompostoidaan lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostisäiliössä, johon haittaeläimillä ei ole pääsyä.

Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöt, joilla on vähintään viisi asuinhuoneistoa, ovat velvollisia erilliskeräämään biojätettä. Nämä kiinteistöt voidaan kuitenkin vapauttaa velvollisuudesta, jos biojätteet kompostoidaan kiinteistöllä. Enintään kahden asuinhuoneiston käyttämän sekajäteastian tyhjennysväli on tavallisesti kaksi viikkoa, mutta väliä voidaan pidentää neljään, kuuteen tai kahdeksaan viikkoon, jos biojätteet kompostoidaan. Kompostointi tulee tehdä jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kompostointitarkastukset tehdään jätelain 123 §:n nojalla.

Uudenmaan jätelautakunta

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 13.4.2021

Lausunnon antaminen Inkoon kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta
Jätelautakunta päätti yksimielisesti lausunnossaan todeta muun muassa, että kehittämissuunnitelmassa ja Inkoon jätevedenpuhdistamon kapasiteettiä arvioitaessa tulisi huomioida, että saostus- ja umpisäiliölietteen määrää, jota jätevedenpuhdistamon pitää käsitellä, voi lisääntyä tulevaisuudessa.

Jätevesilietteen kuljetusjärjestelmä
Jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle siihen asti, että eduskunta on käsitellyt jätelakiuudistusta. Janna Lainen vastaesitys voitti äänin 8 (Sanna Kurki, Kristo Halme, Matti Kalvia, Åke Holmlund, Mikael Karlsson, Henna Nyrhivaara, Karl Åberg, Jaana Laine) – 4 (Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson). Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson ja esittelijä jättivät eriävän mielipiteen.

Jätelautakunta päätti 21.5.2019 äänestyksen jälkeen ottaa käyttöön kiinteistön haltijan järjestämän jät­teen­kul­je­tus­jär­jes­tel­män alueellaan, mutta Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut jätelautakunnan päätöksen ja palauttanut asian jätelautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Perusteluissaan hallinto-oikeus toteaa muun muassa, että jätelautakunnan pää­tös on puutteellisesti perusteltu ja riittämättömästi selvitetty. Asiassa ei ole osoitettu, että jätelain 37 §:n 1 momentin edellytykset kiinteistön hal­ti­jan järjestämälle jätteenkuljetukselle täyttyisivät. 10.12.2020 jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja:
Uudenmaan jätelautakunta, Elin Andersson, puheenjohtaja

Uudenmaan jätelautakunta

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 10.12.2020

Jätehuoltomääräysten päivittäminen
Jätelautakunta päätti yksimielisesti antaa Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräykset, jotka astuvat voimaan 1.2.2021.

Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet laajenevat 1.7.2021 alkaen. Kar­ton­kia, lasia, metallia ja muovia on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiin­teis­tö­koh­tai­siin jäteastioihin, mikäli kiinteistössä on vähintään kym­me­nen asuinhuoneistoa. Tällä hetkellä velvoite koskee kiinteistöjä, jois­sa on vähintään kaksikymmentä asuinhuoneistoa. Jatkossa kiinteistöt, joissa on enintään kymmenen asuinhuoneistoa voi­vat liittyä monilokeropalveluun. Näillä muu­tok­sil­la jä­te­huol­to­vi­ran­omai­nen pyrkii edistämään hyötyjätteiden kierrätystä te­ke­mäl­lä sii­tä vaivattomampaa kiinteistön asukkaille.

Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistökohtainen as­tia on jatkossa ensisijainen vaihtoehto kiinteistölle, kun se liittyy kunnan jä­te­huol­to­jär­jes­tel­mään.

Jätevesilietteen kuljetusjärjestelmä

Jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle. Matti Kalvian vastaesitys voitti äänin 8 (Sanna Kurki, Kristo Halme, Marina Bruce, Riitta Villanen, Matti Kalvia, Åke Holmlund, Jaana Laine, Karl Åberg) – 4 (Tuula Huuhtanen, Päivi Moilasheimo-Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson). Tuula Huuhtanen, Päivi Moilasheimo-Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson ja esittelijä jättivät eriävän mielipiteen.

Jätelautakunta päätti 21.5.2019 äänestyksen jälkeen ottaa käyttöön kiinteistön haltijan järjestämän jät­teen­kul­je­tus­jär­jes­tel­män alueellaan, mutta Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut jätelautakunnan päätöksen ja palauttanut asian jätelautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Perusteluissaan hallinto-oikeus toteaa muun muassa, että jätelautakunnan pää­tös on puutteellisesti perusteltu ja riittämättömästi selvitetty. Asiassa ei ole osoitettu, että jätelain 37 §:n 1 momentin edellytykset kiinteistön hal­ti­jan järjestämälle jätteenkuljetukselle täyttyisivät.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Uudenmaan jätelautakunta