Muutoksia alueellisiin ja kansallisiin jätehuoltovelvoitteisiin

Muuttuvat erilliskeräysvelvoitteet 

Asuinkiinteistöjen erilliskeräysvelvoitteet kartongin, lasin, metallin ja muovin osalta laajenevat 1.7.2021 Uudenmaan jätelautakunnan alueella. Kaikissa vähintään 10 asuinhuoneiston kiinteistöissä on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin astioihin kartonki, lasi, metalli ja muovi. Biojäte tulee kerätä erikseen edelleen kaikissa vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöissä. 

Erilliskeräysvelvoitteiden laajeneminen koskee alueella 900 uutta kiinteistöä, joissa on yhteensä lähes 12 600 huoneistoa. Muutoksen myötä yhä useampi asukas saa erilliskeräysastiat omalle pihalleen ja näin jätteiden lajittelu ja kierrätys helpottuu. 

Uudenmaan jätelautakunnan hyväksymät päivitetyt jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.2.2021 ja niissä määriteltiin muuttuvat erilliskeräysvelvoitteet ja siirtymäaika heinäkuun alkuun asti. 

Uudistuva jätelainsäädäntö 

Uusi jätelaki on tulossa voimaan lähiaikoina. Muutoksia jätelainsäädäntöön tehdään EU:n jätesäädöspaketin täytäntöön panemiseksi ja kansallisten tarpeiden vuoksi.  

Jätelaissa ja sen nojalla annettavissa asetuksissa säädetään erilliskeräystä ja jätteiden kierrätystä koskevista velvoitteista ja tavoitteista. Jätelainsäädännön muuttuessa tulevat erilliskeräysvelvoitteet ensi kertaa valtakunnallisesti määritellyiksi.  

Kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi esitetään uusia, nykyistä selvästi laajempia kuntiin, jätteen haltijoihin ja pakkausten tuottajiin kohdentuvia jätteiden erilliskeräysvelvoitteita. Pakkausten tuottajien ja kuntien on järjestettävä asumisessa syntyvän pakkausjätteen erilliskeräys yhteistoiminnassa. 

Uudenmaan jätelautakunnan alueella voimaan tulevat uudet erilliskeräysvelvoitteet tukevat jätelainsäädännön muutoksen tuomia laajempia kierrätystavoitteita. Siirtyminen jätelainsäädännön edellytyksiin tapahtuu jätehuoltomääräysten avulla alueella vaiheittain. 

Uudenmaan jätelautakunta

Jätehuoltoviranomainen tekee kompostointitarkastuksia

Jätehuoltoviranomainen tekee tänä kesänä ensimmäistä kertaa kompostointitarkastuksia kiinteistöillä. Kohteena ovat taloyhtiöt sekä pidemmän tyhjennysvälin saaneet yksittäiset kiinteistöt, jotka ovat ilmoittaneet kompostoivansa biojätteet.

Tarkastuksia tehdään kesällä 2021 Askolassa, Pornaisissa, Loviisassa, Porvoossa ja Sipoossa. Kiinteistön haltijalle ilmoitetaan tulevasta tarkastuksesta kirjeitse 1-2 viikkoa etukäteen. Kiinteistön haltijan ei tarvitse olla paikalla tarkastuksen aikana. Käynnillä tarkastetaan, että kiinteistöllä biojäte kompostoidaan lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostisäiliössä, johon haittaeläimillä ei ole pääsyä.

Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöt, joilla on vähintään viisi asuinhuoneistoa, ovat velvollisia erilliskeräämään biojätettä. Nämä kiinteistöt voidaan kuitenkin vapauttaa velvollisuudesta, jos biojätteet kompostoidaan kiinteistöllä. Enintään kahden asuinhuoneiston käyttämän sekajäteastian tyhjennysväli on tavallisesti kaksi viikkoa, mutta väliä voidaan pidentää neljään, kuuteen tai kahdeksaan viikkoon, jos biojätteet kompostoidaan. Kompostointi tulee tehdä jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kompostointitarkastukset tehdään jätelain 123 §:n nojalla.

Uudenmaan jätelautakunta

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 13.4.2021

Lausunnon antaminen Inkoon kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta
Jätelautakunta päätti yksimielisesti lausunnossaan todeta muun muassa, että kehittämissuunnitelmassa ja Inkoon jätevedenpuhdistamon kapasiteettiä arvioitaessa tulisi huomioida, että saostus- ja umpisäiliölietteen määrää, jota jätevedenpuhdistamon pitää käsitellä, voi lisääntyä tulevaisuudessa.

Jätevesilietteen kuljetusjärjestelmä
Jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle siihen asti, että eduskunta on käsitellyt jätelakiuudistusta. Janna Lainen vastaesitys voitti äänin 8 (Sanna Kurki, Kristo Halme, Matti Kalvia, Åke Holmlund, Mikael Karlsson, Henna Nyrhivaara, Karl Åberg, Jaana Laine) – 4 (Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson). Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson ja esittelijä jättivät eriävän mielipiteen.

Jätelautakunta päätti 21.5.2019 äänestyksen jälkeen ottaa käyttöön kiinteistön haltijan järjestämän jät­teen­kul­je­tus­jär­jes­tel­män alueellaan, mutta Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut jätelautakunnan päätöksen ja palauttanut asian jätelautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Perusteluissaan hallinto-oikeus toteaa muun muassa, että jätelautakunnan pää­tös on puutteellisesti perusteltu ja riittämättömästi selvitetty. Asiassa ei ole osoitettu, että jätelain 37 §:n 1 momentin edellytykset kiinteistön hal­ti­jan järjestämälle jätteenkuljetukselle täyttyisivät. 10.12.2020 jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja:
Uudenmaan jätelautakunta, Elin Andersson, puheenjohtaja

Uudenmaan jätelautakunta