020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 24.8.2023

Lausunto Lohjan ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta
Jätelautakunta päätti antaa lausunnon Lohjan ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räys­ten luonnoksesta. Jätehuoltoviranomainen toteaa muun muassa, että Lohjan ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räys­ten luon­nok­ses­sa on paljon ympäristön kannalta hyviä ja tar­peel­li­sia mää­räyk­siä mutta myös määräyksiä jätteistä ja jätehuollosta, joista mää­rä­tään tar­kas­ti jätehuoltomääräyksissä. On tärkeää, että ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räyk­set ja jätehuoltomääräykset eivät ole ristiriidassa kes­ke­nään.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös koskien valituslupahakemusta lietteenkuljetusjärjestelmä asiassa

Korkein hallinto-oikeus on 22.6.2023 antanut päätöksensä koskien valituslupahakemusta jätteenkuljetuksen järjestämistä koskevassa asiassa.

Korkein hallinto-oikeus ei antanut valituslupaa valittajille eikä siten käsitellyt valitusta. Valittajat hakivat lupaa valittaa Uudenmaan jätelautakunnan päätöksestä siirtyä kunnalliseen lietteenkuljetukseen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen ei voi hakea muutosta, joten Uudenmaan jätelautakunnan päätös 13 § 24.8.2021 on nyt lainvoimainen. Tämä tarkoittaa, että jätelautakunnan päätöksen mukaisesti alueella siirrytään kunnan järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetukseen portaittain vuosien 2024–2026 aikana. Siirtymisen jälkeen asukkaat tilaavat saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennykset kuntien omistamalta jäteyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab:lta.

Lisätietoja:
Uudenmaan jätehuoltoviranomainen, vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek
Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 7.6.2023

Muutokset jätehuoltomääräyksiin
Jätelautakunta hyväksyi Uudenmaan jätelautakunnan jä­te­huol­to­mää­räyk­siin esitetyt pienet muutokset. Muutokset tulevat voi­maan heti.

Muutokset jätetaksaan
Jätelautakunta hyväksyi Uudenmaan jätelautakunnan jä­te­taksaan esitetyt pienet muutokset. Muutokset tulevat voi­maan heti.

Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetustietojen antamista koskevan asian siirto val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le
Jätelautakunta siirsi kymmenen lietteen kuljetusyrittäjän saostus- ja um­pi­säi­liö­liet­teen kuljetustietojen antamista koskevan asian val­von­ta­vi­ran­omai­sen, eli Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, kä­sit­te­lyyn.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja