Mahdollisuus antaa mielipiteensä muutoksista Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vidin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Muutokset astuvat voimaan 1.1. tai 1.3.2022.

Taksa on laadittu siten, että se on kaikille kuntalaisille yhdenvertainen. Sekajätteen sekä bio- ja hyötyjätteiden tyhjennysmaksuihin esitetään muutoksia siten, että maksut kannustavat etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Bio- ja hyötyjätteiden tyhjennysmaksuja alennetaan ja yhtenäistetään koko alueella. Biojäteastioiden tyhjennysmaksuja esitetään alennettaviksi astiakoosta, asiakasryhmästä ja alueesta riippuen 0–13,8 %. Kartonkiastioiden tyhjennysmaksuja esitetään alennettavaksi alueesta ja astiakoosta riippuen 0–16 %. Pakkausmuovin käsin siirrettävien astioiden tyhjennysmaksuja esitetään alennettavaksi 8 % ja syväkeräysastioiden tyhjennysmaksuja 3 %. Pakkauslasin ja metallin keräysastioiden tyhjennysmaksuja esitetään alennettavan astiatyypistä ja alueesta riippuen 0–16 %, käsin siirrettävien astioiden osalta tyhjennysmaksu laskisi 8 %. Tarkemmat tiedot maksuista on esitetty liitteessä 1.

Bio- ja hyötyjätteiden tyhjennysmaksujen alentaminen kompensoidaan pääosin sekajäteastioiden tyhjennysmaksujen maltillisilla korotuksilla jätelain hengen mukaisesti. Korotukset kohdistetaan maksuihin alueen viidessä Itä-Uusimaalaisissa kunnissa, joissa tyhjennysmaksujen korotuspaine on suurin, koska sekajätteen tyhjennysmaksuja ei ole korotettu vuoden 2013 jälkeen. Korotukset käsin siirrettävien jäteastioiden osalta vaihtelevat astian koosta riippuen 4–5 %:n välillä. Muiden jäteastiatyyppien tyhjennysmaksuihin ei esitetä muutoksia. Tarkemmat tiedot maksuista on esitetty liitteessä 2.

Vastaanotto- ja käsittelymaksuihin esitetään myös muutoksia, joilla muun muassa pyritään lisäämään maksujen ohjaavuutta lajittelun ja materiaalien erilliskeräyksen lisääntymiseen sekä kierrätysasteen nostamiseen jäteasemilla (Liite 3). Taksan perusteisiin esitetään muutoksia, jotka selkeyttävät pykälien tarkoitusta ja sisältöä (Liite 4).

Kuulutus pidetään nähtävänä 11.10. – 9.11.2021 jätelautakunnan alueen kunnissa. Kuulutus sekä luonnos muutoksista jätetaksaan ovat luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/ajankohtaista. Kaikille kuntalaisille sekä niille asianosaisille, joiden etua ja oikeutta muutokset jätetaksaan saattavat koskea, varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä. Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 9.11.2021 sähköisesti osoitteeseen ujlk@ujlk.fi tai postitse osoitteeseen Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 LOHJA. Lisätietoja: puh. 020 690 145 tai ujlk@ujlk.fi.

Uudenmaan jätelautakunta

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 30.9.2021

Hoitokodin liittymistä kunnalliseen jätehuoltoon koskevan asian siirto valvontaviranomaiselle
Koska Esperi Care Oy  (omistaja) kieltäytyy luovuttamasta hoitokoti Pa­jun­kis­sassa syntyvät jätteet kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jät­teen­kul­je­tuk­seen, jätelautakunta päätti siirtää hoitokoti Pajunkissan liit­ty­mis­tä kunnalliseen jätehuoltoon koskevan asian valvontaviranomaiselle, eli Lo­vii­san kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, käsiteltäväksi.
Jätelautakunta pyytää ympäristönsuojeluviranomaista määräämään omistajaa täyttämään velvollisuutensa liittyä kunnalliseen jätehuoltoon.

Hyötyjätteiden erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian siirto valvontaviranomaiselle
Jätelautakunta päätti siirtää liitteessä 7 mainittujen kiinteistöjen hyö­ty­jät­tei­den erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian val­von­ta­vi­ran­omais­ten, eli kuntien ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omais­ten, käsittelyyn.
Jätelautakunta pyytää ympäristönsuojeluviranomaista määräämään liitteen 7 kiinteistöjä täyttämään velvollisuutensa ja liittymään jä­te­huol­to­mää­räys­ten mukaiseen hyötyjätteiden kiinteistökohtaiseen erilliskeräykseen.

Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetustietojen antamista koskevan asian siirto valvontaviranomaiselle
Jätelautakunta päätti siirtää Koneurakointi E. Lehtiranta Oy:n saostus- ja um­pi­säi­liö­liet­teen kuljetustietojen antamista koskevan asian val­von­ta­vi­ran­omai­sen, eli Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, käsittelyyn. Jätelautakunta pyytää ELY-keskusta määräämän Koneurakointi E. Leh­ti­ran­ta Oy:tä täyttämään velvollisuutensa antaa jä­te­huol­to­vi­ran­omai­sel­le jätelain 39 §:n 2 momentin se­kä jäteasetuksen 26 §:n mukaiset tiedot.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja:
Uudenmaan jätelautakunta, Elin Andersson, puheenjohtaja

Uudenmaan jätelautakunta

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 24.8.2021

Jätevesilietteen kuljetusjärjestelmä

Jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen, että sen toimialueella (Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti) siir­ry­tään kunnan vastuulla olevien jätevesilietteiden osalta nykyisestä so­pi­mus­pe­rus­tei­ses­ta / kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta jä­te­lain 36 §:n mukaiseen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen ai­kai­sin­taan 26.8.2024 ja viimeistään 1.9.2026. Voimassaoleva so­pi­mus­pe­rus­tei­nen / kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus päättyy kunnan jär­jes­tä­mään kuljetukseen siirryttäessä. Esittelijän esitys voitti äänin 5 (Elin Andersson, Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Jaana Laine, Miika Lepokallio) – 5 (Kristo Halme, Åke Holmlund, Matti Kalvia, Mikael Karlsson, Karl Åberg). Puheenjohtajan (Elin Andersson) ääni ratkaisi. Åke Holmlundin vastaesityksen mukaan jätelautakunta olisi päättänyt siirtyä kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen. Åke Holmlund jätti eriävän mielipiteen.

Jätelautakunta on käsitellyt asiaa aikaisemmin. Jätelautakunta päätti 21.5.2019 äänestyksen jälkeen ottaa käyttöön kiinteistön haltijan järjestämän jät­teen­kul­je­tus­jär­jes­tel­män alueellaan, mutta Helsingin hallinto-oikeus kumosi jätelautakunnan päätöksen ja palauttanut asian jätelautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Perusteluissaan hallinto-oikeus toteaa muun muassa, että jätelautakunnan pää­tös on puutteellisesti perusteltu ja riittämättömästi selvitetty. Asiassa ei ole osoitettu, että jätelain 37 §:n 1 momentin edellytykset kiinteistön hal­ti­jan järjestämälle jätteenkuljetukselle täyttyisivät. 10.12.2020 ja 13.4.2021 jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja:
Uudenmaan jätelautakunta, Elin Andersson, puheenjohtaja

Uudenmaan jätelautakunta