Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 15.6.2022

Hyötyjätteiden erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian siirto valvontaviranomaiselle

Jätelautakunta päätti siirtää valvontaviranomaisten, eli kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten, käsittelyyn viidenkymmenenkahden kiinteistön hyötyjätteiden erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian. Kyseessä on taloyhtiötä, jotka eivät ole järjestäneet hyötyjätteiden erilliskeräystä jätehuoltomääräysten mukaisesti kehotuksista huolimatta. Taloyhtiöiden, joilla on vähintään kymmenen asuinhuoneistoa, olisi jätehuoltomääräysten mukaan tullut järjestää kartongin, lasin, metallin ja muovin erilliskeräys 1.7.2021 mennessä biojätteen erilliskeräyksen lisäksi. Kyseiset taloyhtiöt sijaitsevat yhdessätoista kunnassa.

Vuoden 2021 saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetustietojen antamista koskevan asian siirto valvontaviranomaiselle

Jätelautakunta päätti siirtää vuoden 2021 saostus- ja um­pi­säi­liö­liet­teen kuljetustietojen anta­mis­ta koskevan asian puuttuvien tietojen osalta val­von­ta­vi­ran­omai­sen, eli Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-kes­kus), kä­sit­te­lyyn. Kyseessä on viisi kuljetusyritystä, jotka eivät ole antaneet jätehuoltoviranomaiselle jätelainsäädännön vaatimia tietoja kiinteistöistä, joilta yritys on noutanut saostus- ja umpisäiliölietettä.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja

Uudenmaan jätelautakunta

Jätehuoltoviranomainen tekee kompostointitarkastuksia tänäkin kesänä

Jätehuoltoviranomainen tekee toisena kesänä peräkkäin kiinteistökohtaisia kompostointitarkastuksia. Kohteena ovat taloyhtiöt sekä pidemmän tyhjennysvälin saaneet pientalokiinteistöt, jotka ovat ilmoittaneet kompostoivansa biojätteet.

Viime vuonna kompostointitarkastuksia tehtiin Itä-Uudellamaalla noin 200 kiinteistöllä. Tarkastusten vastaanotto oli hyvä ja tulokset olivat pääosin positiivisia.

Tarkastuksia tehdään kesällä 2022 Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa sekä Vihdissä. Kiinteistön haltijalle ilmoitetaan tulevasta tarkastuksesta kirjeitse 1–2 viikkoa etukäteen. Kiinteistön haltijan ei tarvitse olla paikalla tarkastuksen aikana. Tarkastuskäynnillä tarkastetaan, että biojäte kompostoidaan lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostisäiliössä, johon haittaeläimillä ei ole pääsyä. Kiinteistön haltijalle lähetetään tarkastuspöytäkirja tarkastuksen jälkeen.

Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöillä, joilla on viisi tai enemmän asuinhuoneistoa, on velvollisuus kerätä biojäte erilleen muusta jätteestä. Biojätteen erilliskeräys laajenee 1.4.2023 koskemaan kiinteistöjä, joissa on kolme tai useampi asuinhuoneisto. Biojätteen erilliskeräyksen sijaan nämä kiinteistöt voivat kompostoida kiinteistöllä syntyvät biojätteet. Pientalon sekajäteastian tyhjennysväli on tavallisesti kaksi viikkoa, mutta väliä voidaan pidentää neljään, kuuteen tai kahdeksaan viikkoon, jos biojätteet kompostoidaan. Kompostointi tulee tehdä jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kompostointitarkastukset tehdään jätelain 123 §:n nojalla.

Uudenmaan jätelautakunta

Jätehuoltomääräysten uudistuksilla vauhtia kiertotalouteen

Jätehuoltomääräysten uudistuksilla vauhtia kiertotalouteen

Jätelain ja jäteasetuksen muutosten vuoksi paikallisiin jätehuoltomääräyksiin kohdistuu muutospaineita. Uudenmaan jätelautakunta päätti kokouksessaan 28.4. seuraavista, lajittelua vauhdittavista muutoksista jätehuoltomääräyksiin. Muutosten tavoitteena on lisätä kierrätystä ja säästää luonnonvaroja.

Enemmän jätelajeja kiertoon yhä pienemmistä taloyhtiöistä

Kierrätyskelpoisten jätteiden lajittelumahdollisuudet paranevat taloyhtiöissä, kun kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausjätteen keräys ulotetaan 1.10.2022 mennessä koskemaan taajamissa kaikkia kiinteistöjä, joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa.

Biojäte puolestaan tulee kerätä erikseen tai kompostoida taajamissa kaikilta vähintään kolmen asuinhuoneiston kiinteistöiltä 1.4.2023 alkaen.

”Asukkaille muutokset tuovat helppoutta arkeen, kun lajitellut jätteet saa yhä pienemmissä taloyhtiöissä kiertoon suoraan kotipihalta. Myös kustannuksissa tulee monesti säästöä, kun usein tyhjennettävien sekajäteastioiden määrää voi vähentää tai niiden tyhjennysväliä voi lajittelun ansiosta pidentää”, kertoo alueen vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek.

Myös omakotiasukkaiden biojäte keräykseen tai kompostoriin

Jätelain mukaan biojäte tulee jatkossa lajitella kaikissa kiinteistöissä isoimmissa taajamissa. Uudenmaan jätelautakunnan alueella velvollisuus koskee Porvoon ja Lohjan keskustaajamia, Vihdin Nummelaa ja Sipoossa Nikkilää sekä Söderkullaa. Biojäte tulee joko kerätä erilliseen jäteastiaan tai kompostoida lämpöeristetyssä ja haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa seuraavan aikataulun mukaisesti: Lohjan keskustaajamassa 1.9.2023 alkaen, Nummelan taajamassa 1.11.2023 alkaen, Porvoon keskustaajamassa 1.4.2024 alkaen ja Nikkilän ja Söderkullan taajamissa 1.4.2025 alkaen.

Uudenmaan jätelautakunnan alueella jätteen keräys asuinkiinteistöiltä on kunnallisen jäteyhtiö Rosk’n Rollin vastuulla. Jäteyhtiöstä ollaan yhteydessä asukkaisiin lähempänä keräyksen laajentamisen toteuttamista. Biojätekeräykseen voi liittyä kiinteistökohtaisen jäteastian sijaan yhteisellä astialla naapurin kanssa, jolloin kustannukset jaetaan käyttäjien kesken. Myös kompostori tai esimerkiksi sekajäteastia voi olla naapurin kanssa yhteinen.

Kun biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan asianmukaisesti, voi sekajäteastian tyhjennysväli olla jatkossa neljä viikkoa. Jos myös muut kierrätyskelpoiset jätteet lajitellaan, voi sekajäteastian tyhjennysväliksi saada jopa kahdeksan viikkoa. Sekajäteastian tyhjennysvälin pidennystä haetaan Uudenmaan jätehuoltoviranomaiselta.

Biojätteen kompostoinnista ilmoitettava

Jätelaki velvoittaa asukkaita tekemään ilmoituksen biojätteiden kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle. Uudenmaan jätelautakunnan alueella kaikkien biojätettä kompostoivien on tehtävä ilmoitus syksyyn mennessä, viimeistään 1.9.2022. Ilmoituksen tekeminen onnistuu sivulla www.ujlk.fi. Lomakkeessa kysytään mm. yhteystietoja, sekä tietoa kiinteistöstä ja kompostorista.

”Lainsäädäntö velvoittaa uusimaan ilmoituksen viiden vuoden välein. Emme oleta asukkaiden muistavan tätä itsenäisesti, vaan muistutamme asiasta jatkossa. Kunhan ensimmäisen kerran huolehtii itse kompostointi-ilmoituksen kuntoon, niin asia on jo hyvässä hoidossa”, kertoo Ek.

Lautakunta päätti kokouksessaan myös joistakin muutoksista liittyen lietteiden käsittelyyn. Pesuvesien saostussäiliöiden tyhjennys riittää jatkossa kahden vuoden välein, kun aiemmin tyhjennysväli oli yksi vuosi. Lietettä omatoimisesti käsittelevän tulee puolestaan ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle vuosittain tiedot kiinteistöistä, joiden lietettä käsittelee. Lähinaapurin kaivot voi edelleen tyhjentää, kunhan ilmoitusasia on kunnossa.

Lisätiedot medialle:

Vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 020 690 145

Uudenmaan jätelautakunta