020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Liittyminen jätehuoltoon

Kaikkien asumiskäytössä olevien kiinteistöjen on kuuluttava kunnalliseen jätehuoltoon, eli kunnallisen jäteyhtiön (Rosk’n Roll Oy Ab) jätehuoltojärjestelmään.

Kunnalliseen jätehuoltoon liitytään ensisijaisesti kiinteistökohtaisella jäteastialla. Jäteastian voi hankkia itse tai vuokrata jäteyhtiöltä edullisella kuukausivuokralla. Jokaisella kiinteistöllä tulee olla vähintään jäteastia sekajätteelle.

Yhteinen jäteastia (kimppa-astia) lähinaapurin tai -naapurien kanssa on hyvä vaihtoehto, jos jätemäärä on vähäinen. Yhteinen jäteastia sopii mainiosti biojätteen ja muun kierrätyskelpoisen jätteen keräämiseen. Yhteisen jäteastian käyttöönottamiselle riittää, että siitä ilmoitetaan jäteyhtiölle ja naapurin kanssa sovitaan tyhjennysmaksun jakamisesta. Jäteyhtiö voi laskuttaa osakkaita suoraan ilmoitetun osuuden mukaisesti.

Mikäli kiinteistölle ei ole tietä tai tieyhteys on huono, kiinteistö liittyy sekajätepistepalveluun. Tällöin asukas vie kiinteistön sekajätteet jäteyhtiön ylläpitämään sekajätepisteeseen.

Mitä pitää lajitella?

Biojätteet

Biojäte pitää lajitella ja kerätä erikseen taajamissa vähintään kolmen asuinhuoneiston kiinteistöillä 1.4.2023 alkaen. Kunnallinen jäteyhtiö hoitaa biojäteastian tyhjennyksen ja biojätteen kuljetuksen kiinteistöltä.

Lähitulevaisuudessa biojätteen erilliskeräysvelvollisuus laajenee koskemaan paritaloja ja omakotitaloja alueen isoimmissa taajamissa seuraavasti:

  • Lohjan keskustaajamassa 1.9.2023 alkaen
    • Keräysvelvoite koskee aluetta, joka alkaa Muijalasta jatkuen Lohjan keskustan kautta Kirkniemeen sekä sisältää myös Roution. Alue kartalla.
  • Vihdin Nummelassa 1.11.2023 alkaen
    • Keräysvelvoite koskee aluetta Lankilasta Hiidenmäkeen, Hiidenrannasta Enärantaan ja Linnanniittuun. Alue kartalla.
  • Porvoon keskustaajamassa 1.4.2024 alkaen
    • Lajitteluvelvoite ulottuu kaupungin keskustan lisäksi Tolkkisten, Haikkoon, Hamarin, Ahlkrogin, Ölstensin, Eestinmäen, Hornhattulan, Kaupunkihaan, Ritan, Skaftkärrin, Kevätkummun, Pihlajantien sekä Tarkkisten kaupunginosiin. Sikosaarta lajitteluvelvoite ei koske. Alue kartalla.
  • Sipoon Nikkilässä ja Söderkullassa 1.4.2025 alkaen

 

Jäteyhtiö on hyvissä ajoin yhteydessä kaikkiin kiinteistöihin, joita biojätteen erilliskeräysvelvollisuus koskee, ellei erilliskeräystä ole jo hoidettu kuntoon.

Pientalojen biojätteen erilliskeräyksen voi toteuttaa vaivattomasti omalla biojäteastialla, uudentyyppisellä tuulettuvalla biojäteastialla tai yhteisellä astialla naapurien kanssa.

Biojätteen erilliskeräysvelvoitteen voi toteuttaa myös kompostoimalla biojätteet jätehuoltomääräysten edellytysten mukaisesti. Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostoria on hoidettava niin, että biojäte kompostoituu ja kompostori on asianmukaisessa kunnossa. Kompostori voi olla muutaman naapurin yhteinen. Biojätteen kompostoinnista on aina tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle (ujlk.fi/lomakkeet).

Omatekoinen kompostori on sallittu, kunhan se täyttää jätehuoltomääräysten vaatimukset. Vanhan pakastimen käyttö kompostorina on kielletty. Käytöstä poistettu pakastin on sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) ja vaarallista jätettä eikä sitä saa käsitellä itse. Vaikka freonit ja sähkölaitteet olisi poistettu kauan sitten, vanha pakastin lasketaan lainsäädännön näkökulmasta vaaralliseksi jätteeksi. Vaarallista jätettä otetaan maksutta vastaan jäteasemilla.

Pakkausjätteet

Pakkausjätteet pitää lajitella ja kerätä erikseen taajamissa vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöiltä. Pakkausjätteillä tarkoitetaan lasipakkausjätettä, muovipakkausjätettä, metallipakkausjätettä ja pienmetallia sekä kartonki- ja paperipakkausjätettä. Kunnallinen jäteyhtiö hoitaa pakkausjäteastioiden tyhjennykset ja pakkausjätteiden kuljetuksen kiinteistöltä. Pienemmät kiinteistöt voivat liittyä erilliskeräykseen vapaaehtoisesti. Tällöin halutut erilliskeräyspalvelut tilataan kunnalliselta jäteyhtiöltä.

Pakkausjätteet voi erilliskerätä monilokeroastiaan enintään 10 asuinhuoneiston kiinteistöillä. Monilokeroastia on jaettu neljään lokeroon ja astiaan kerätään muovipakkausjäte, kartonkipakkausjäte, metallipakkaus- ja pienmetallijäte sekä lasipakkausjäte. Monilokeroastia tyhjennetään jäteautoon, joka on jaettu neljään osaan siten, että lajiltaan erilaiset jätteet pysyvät erillään toisistaan.

Pienempien kiinteistöjen pakkausjätteet tulee toimittaa ekopisteille.

Miten usein jäteastia pitää tyhjentää?

Sekajäteastian perustyhjennysväli on kaksi viikkoa. Tämä perustuu siihen, että kahdessa viikossa biojätteistä aiheutuvat hajuhaitat jäteastian tyhjentäjälle ja naapureille ovat pienet. Neljän, kuuden tai kahdeksan viikon sekajäteastian tyhjennysväli edellyttää, että biojätettä ei laiteta sekajäteastiaan. Käytännössä biojätteet joko kompostoidaan tai erilliskerätään biojäteastiaan, joka tyhjennetään säännöllisesti. Kompostoiva asukas voi ilmoittaa haluavansa neljän viikon sekajäteastian tyhjennysvälin kompostointi-ilmoituksen täyttämisen yhteydessä. Kuuden tai kahdeksan viikon tyhjennysväli edellyttää lisäksi, että kaikki kierrätyskelpoiset jätteet lajitellaan ja viedään asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Kuuden tai kahdeksan viikon tyhjennysväliä haetaan erillisellä lomakkeella (ujlk.fi/lomakkeet).

Biojäteastia tyhjennetään kerran viikossa tai kahden viikon välein. Kun viisi tai useampi asuinhuoneisto käyttää yhteistä biojäteastiaa, se pitää tyhjentää kerran viikossa ainakin kesäajalla. Uudentyyppisen tuulettuvan biojäteastian tyhjennysväli voi olla jopa neljä viikkoa. Enintään kaksi asuinhuoneistoa saavat käyttää yhteistä tuulettuvaa biojäteastiaa.

Muovipakkausjäte- sekä kartonkipakkausjäteastioiden pisin mahdollinen tyhjennysväli on 12 viikkoa. Lasipakkausjäte- sekä metallipakkausjäte- ja pienmetallijäteastioiden tyhjennysväli voi olla jopa 24 viikkoa.

Monilokeroastian tyhjennysväli voi olla enintään 12 viikkoa.

Roskaaminen ekopisteillä

Jätteiden hylkääminen luontoon, roskaaminen ja jätteen laittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty. Eko- ja sekajätepisteille saa viedä ainoastaan sellaista jätettä, jota varten pisteellä on jäteastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat täynnä, jätteet tulee viedä toiselle eko- tai sekajätepisteelle, jäteasemalle tai jätekeskukseen. Jäteyhtiö valvoo suosituimpia eko- ja sekajätepisteitä kameroilla roskaantumisen ehkäisemiseksi.

Roskaantuminen aiheuttaa ylimääräistä työtä sekä siivous- ja lajittelukuluja jäteyhtiölle. Roskaajalta voidaan siten veloittaa siivous- ja lajittelumaksu, joka on 50 tai 150 €. Roskaajalle lähetetään lasku.

Jätevesilietteet

Lisätietoja jätevesilietteistä löytyy täältä.

Lieteoppaasta saat apua oman jätevesijärjestelmän tunnistamiseen.