020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Asukkaille

Kiinteistönomistaja vastaa itse saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjentämisen tilaamisesta.

Jätelautakunnan päätöksen mukaisesti alueella siirrytään kunnan järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetukseen portaittain vuosien 2024–2026 aikana. Siirtymisen jälkeen asukkaat tilaavat saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennykset kuntien omistamalta jäteyhtiö Rosk´n Roll Oy Ab:lta.

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietesäiliöistä ja muista vastaavista säiliöistä liete on poistettava tarvittaessa tai laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Saostussäiliöistä, johon kerätään pelkästään harmaita vesiä, liete on poistettava aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein.

Umpisäiliöt tulee tyhjentää tarvittaessa. Umpisäiliön täyttymisaste ja täyttymishälyttimen toiminta tulee tarkastaa säännöllisesti kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa kiinteistöllä tapahtuneista saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennyksistä.

Saostus- ja umpisäiliölietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin.

Vakituisen asunnon saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennys voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä todistettavan syyn vuoksi. Keskeytystä tulee hakea jätehuoltoviranomaiselta vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Lietteiden omatoiminen käsittely

Saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta alla olevia poikkeuksia. Saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoimisesta käsittelystä on tehtävä ennen käsittelyn aloittamista kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle, jos lietettä levitetään lannoitustarkoituksessa pellolle.

Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää asianmukaisesti käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle, joka on viljelykäytössä. Ennen peltokäyttöä liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Saostus- ja umpisäiliölietteiden haltija voi luovuttaa asumisessa syntyvän lietteen käsiteltäväksi naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä. Lietteen vastaanottaja saa ottaa käsiteltäväkseen enintään neljältä naapuri- tai lähikiinteistöltä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää sen pellolle samoilla ehdoilla kuin omassa asumisessa syntyvän lietteen.

Saostussäiliön tai pienpuhdistamon lietesäiliön tai muun vastaavan säiliön lietteen voi kompostoida kiinteistöllä jätehuoltomääräysten 14 §:n mukaisesti, jos kiinteistöllä muodostuva harmaan jäteveden määrä on vähäinen tai jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen ja se on kiinteässä muodossa. Harmaavesisuodattimien ja fosforinpoistokaivojen suodatinmassat voidaan kompostoida kiinteistöllä 14 §:n mukaisesti. Omalla kiinteistöllä syntyvien lietteiden lisäksi kompostoitavaksi voi ottaa naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä syntyviä lietteitä.

Ilmoitus jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä