ASUKKAILLE

Kiinteistönomistaja vastaa itse saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjentämisen tilaamisesta.

Jätevesilietteet tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa:

  • saostussäiliöistä,
  • laitepuhdistamoista ja
  • muista vastaavista lietetiloista.

Umpisäiliöt tulee tyhjentää tarvittaessa. Umpisäiliön täyttymisaste ja täyttymishälyttimen toiminta tulee tarkastaa säännöllisesti kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa kiinteistöllä tapahtuneista saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennyksistä.

Saostus- ja umpisäiliölietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin.

Vakituisen asunnon saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennys voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä todistettavan syyn vuoksi. Keskeytystä tulee hakea jätehuoltoviranomaiselta vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Jätelautakunnan päätöksen mukaisesti alueella siirrytään kunnan järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetukseen portaittain vuosien 2024–2026 aikana. Siirtymisen jälkeen asukkaat tilaavat saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennykset kuntien omistamalta jäteyhtiö Rosk´n Roll Oy Ab:lta.

Lietteiden omatoiminen käsittely:

Saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta alla olevia poikkeuksia. Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää asianmukaisesti käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle, joka on viljelykäytössä. Saostus- ja umpisäiliölietteiden haltija voi luovuttaa asumisessa syntyvän lietteen käsiteltäväksi naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä. Lietteen vastaanottaja saa ottaa käsiteltäväkseen enintään neljältä naapuri- tai lähikiinteistöltä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää sen pellolle samoilla ehdoilla kuin omassa asumisessa syntyvän lietteen.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoimisesta käsittelystä on tehtävä ennen käsittelyn aloittamista kirjallinen hakemus jätehuoltoviranomaiselle. Ennen peltokäyttöä liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Hakemus jätevesilietteiden omatoimiseen käsittelyyn