Author Archives: adm_ujlk100

Jätehuoltoviranomainen tekee kompostointitarkastuksia tänäkin kesänä

Jätehuoltoviranomainen tekee toisena kesänä peräkkäin kiinteistökohtaisia kompostointitarkastuksia. Kohteena ovat taloyhtiöt sekä pidemmän tyhjennysvälin saaneet pientalokiinteistöt, jotka ovat ilmoittaneet kompostoivansa biojätteet.

Viime vuonna kompostointitarkastuksia tehtiin Itä-Uudellamaalla noin 200 kiinteistöllä. Tarkastusten vastaanotto oli hyvä ja tulokset olivat pääosin positiivisia.

Tarkastuksia tehdään kesällä 2022 Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa sekä Vihdissä. Kiinteistön haltijalle ilmoitetaan tulevasta tarkastuksesta kirjeitse 1–2 viikkoa etukäteen. Kiinteistön haltijan ei tarvitse olla paikalla tarkastuksen aikana. Tarkastuskäynnillä tarkastetaan, että biojäte kompostoidaan lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostisäiliössä, johon haittaeläimillä ei ole pääsyä. Kiinteistön haltijalle lähetetään tarkastuspöytäkirja tarkastuksen jälkeen.

Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöillä, joilla on viisi tai enemmän asuinhuoneistoa, on velvollisuus kerätä biojäte erilleen muusta jätteestä. Biojätteen erilliskeräys laajenee 1.4.2023 koskemaan kiinteistöjä, joissa on kolme tai useampi asuinhuoneisto. Biojätteen erilliskeräyksen sijaan nämä kiinteistöt voivat kompostoida kiinteistöllä syntyvät biojätteet. Pientalon sekajäteastian tyhjennysväli on tavallisesti kaksi viikkoa, mutta väliä voidaan pidentää neljään, kuuteen tai kahdeksaan viikkoon, jos biojätteet kompostoidaan. Kompostointi tulee tehdä jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kompostointitarkastukset tehdään jätelain 123 §:n nojalla.

Jätehuoltomääräysten uudistuksilla vauhtia kiertotalouteen

Jätehuoltomääräysten uudistuksilla vauhtia kiertotalouteen Jätelain ja jäteasetuksen muutosten vuoksi paikallisiin jätehuoltomääräyksiin kohdistuu muutospaineita. Uudenmaan jätelautakunta päätti kokouksessaan 28.4. seuraavista, lajittelua vauhdittavista muutoksista jätehuoltomääräyksiin. Muutosten tavoitteena on lisätä kierrätystä ja säästää luonnonvaroja. Enemmän jätelajeja kiertoon yhä pienemmistä taloyhtiöistä Kierrätyskelpoisten jätteiden lajittelumahdollisuudet paranevat taloyhtiöissä, kun kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausjätteen keräys ulotetaan 1.10.2022 mennessä koskemaan taajamissa kaikkia… Continue Reading

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 28.4.2022

Muutokset Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin Jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen antaa Uudenmaan jätelautakunnan jä­te­huol­to­mää­räyk­set. Magnus Östberg esitti, että jätehuoltomääräysten luonnoksen 31 §:ään esitettyä muutosta koskien umpisäiliöiden tyhjennystä ei hyväksytä. Magnus Östbergin esitys voitti äänin 11 (Irina Salojoki, Ulf Böckerman, Jari Kivirinta, Marianne Boström, Juhana Salmenpohja, Mari Tanner, Tim Kankfelt, Magnus Östberg, Juha Uusitalo, Riitta Ahola, Martin Stenström)… Continue Reading

Jätehuoltomääräysluonnoksen muutokset pähkinänkuoressa

Jätehuoltomääräyksiin esitetään muutoksia, koska jätelaki ja jäteasetus ovat muuttuneet. Suurin osa muutoksista jätehuoltomääräyksiin tehdään muuttuneen lainsäädännön takia. Kuntaliitto on myös julkaissut valtakunnallisen mallin jätehuoltomääräyksiin. Tyhjennysvälit Luonnoksessa esitetään, että sekajäteastian tyhjennysvälin saa pidennettyä vähemmillä ehdoilla.  Tämän on tarkoitus kannustaa varsinkin niitä kiinteistön haltijoita, joita biojätteen erilliskeräysvelvollisuus koskee, liittymään biojätteen erilliskeräykseen viimeistään silloin, kun velvollisuus astuu voimaan.… Continue Reading

Mahdollisuus antaa mielipiteensä muutoksista jätehuoltomääräyksiin Uudenmaan jätelautakunnan alueella

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vihdin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Muutokset johtuvat jätelainsäädännön muutoksista. Suurimmat esitetyt muutokset ovat: Kierrätyskelpoisten jätteiden erilliskeräysvelvoitteiden laajentaminen Kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle viimeistään 1.9.2022 Sekajäteastian tyhjennysväli saa jatkossa olla neljä viikkoa, jos biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan… Continue Reading

Kotikompostoinnista tulee tehdä ilmoitus viranomaiselle

Uudistetun jätelain mukaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista tulee ilmoittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoidaan vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla. Uudenmaan jätehuoltoviranomainen on avannut kotisivuilleen (ujlk.fi) lomakkeen, jolla kompostoinnista ilmoitetaan.  Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai tulostaa paperille ja lähettää postitse. Sen voi myös pyytää puhelimitse. Lomakkeella ilmoitetaan kiinteistön… Continue Reading

Avoin työpaikka

Jäteasiaintarkastaja, Raaseporin kaupunki Raaseporin kaupunki hakee jäteasiaintarkastajaa vakituiseen kokopäiväiseen virkasuhteeseen Uudenmaan jätehuoltoviranomaiselle 1.4.2022 alkaen. Uudenmaan jätehuoltoviranomainen toimii 12 kunnan (Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti) viranomaisena. Raaseporin kaupunki toimii vastuukuntana. Jäteasiaintarkastajan tehtäviin kuuluu mm. hakemusten käsittely ja viranhaltijapäätösten tekeminen sekä esimerkiksi jätteiden erilliskeräysvelvoitteiden ja jätehuoltomääräysten noudattamisen seuranta ja… Continue Reading

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 7.12.2021

Muutokset Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan Jätelautakunta päätti hyväksyä esitetyt muutokset Uudenmaan jä­te­lau­ta­kun­nan jätetaksaan. Sekajätteen sekä bio- ja hyötyjätteiden tyh­jen­nys­mak­sui­hin on esitetty muutoksia siten, että maksut kannustavat etu­si­ja­jär­jes­tyk­sen mukaiseen jätehuoltoon jätelain mu­kai­ses­ti. Bio- ja hyötyjätteiden tyhjennysmaksuja alennetaan ja yhtenäistetään ko­ko alueella. Bio- ja hyötyjätteiden tyhjennysmaksujen alentaminen kompensoidaan pää­osin sekajäteastioiden tyhjennysmaksujen maltillisilla korotuksilla. Nämä muutokset sekä vastaanotto- ja… Continue Reading

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 27.10.2021

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Pornaisten kunnanhallituksen valituksen johdosta Jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen antaa lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle. Lausunnossaan esitetyin perusteluin jätelautakunta katsoo, että valitus tulee pe­rus­teet­to­ma­na hylätä. Esittelijän esitys voitti äänin 7 (Elin Andersson, Tuula Huuhtanen, Kristo Halme, Timo Jansson, Sanna Kurki, Jaana Laine, Miika Lepokallio) – 5 (Åke Holmlund, Matti Kalvia, Mikael Karlsson, Karl Åberg, Riitta… Continue Reading

Mahdollisuus antaa mielipiteensä muutoksista Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vidin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Muutokset astuvat voimaan 1.1. tai 1.3.2022. Taksa on laadittu siten, että se on kaikille kuntalaisille yhdenvertainen. Sekajätteen sekä bio- ja hyötyjätteiden tyhjennysmaksuihin esitetään muutoksia siten, että maksut kannustavat etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.… Continue Reading