Jätehuoltoviranomainen kysyy tietoja asukkaiden jätevesilietteiden jätehuollosta kirjekyselyllä

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen lähettää Karkkilan kaupungin asukkaille kirjekyselyn, jolla tiedustellaan miten jätevesilietteiden jätehuolto on järjestetty. Jätehuoltoviranomainen on jo pidempään selvittänyt jätevesilietteiden jätehuollon tilannetta alueella. Nyt projektissa on vuorossa asukaskysely.  Vastaaminen on tärkeää, jotta kiinteistöjen tiedot saadaan ajantasalle. Kysely lähetetään niille kiinteistöille, joiden jätevesien käsittelystä viranomaisella ei ole tietoa. Kyselyssä selvitetään mm. millaisia jätevesiä kiinteistöllä syntyy, miten jätevedet […]

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 8.2.2023

Muutokset jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin Jätelautakunta hyväksyi esitetyt muutokset Uudenmaan jä­te­lau­ta­kun­nan jätetaksaan sekä Uudenmaan jätelautakunnan jä­te­huol­to­mää­räyk­siin. Muutokset tulevat voi­maan 1.3.2023. Voimaan tulevat versiot ovat  luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/maaraykset-ja-maksut/ Muut asiat Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.  Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja

Kompostoinnista tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle

Kompostointi omalla pihalla on hyvä tapa hyödyntää biojätteet ja kierrättää ravinteet.  Jätelain mukaan ruokajätteen kompostoinnista pitää tehdä ilmoitus alueen jätehuoltoviranomaiselle.  Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia kompostoivia kiinteistöjä sekä taajamissa että haja-asutusalueilla. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoidaan vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla.   Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olisi pakko ryhtyä kompostoimaan. Uudenmaan jätehuoltoviranomaisen toimialueella […]

Mahdollisuus antaa mielipiteensä muutoksista Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vidin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Muutokset tulevat voimaan 1.3.2023. Jätetaksassa määrätään kunnan järjestämän jätehuollon maksut ja niiden perusteet, jotka perustuvat jätelain 78–79 §:iin. Uudenmaan jätelautakunta on hyväksynyt nykyisen jätetaksan 21.5.2019. Kunnan järjestämästä jätehuollosta on […]

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 14.12.2022

Muutokset jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin Jätelautakunta päätti merkitä valmistelun koskien jätetaksan ja jätehuoltomääräysten tulevia muutoksia tiedoksi. Asia kuulutetaan ja kuntalaisille varataan mah­dol­li­suus esittää mie­li­pi­teen­sä asiasta 15.12.2022 – 13.1.2023. Lausunto Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä Jätelautakunta päätti antaa lausunnon Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä. Muut asiat Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. […]

Jätehuoltoviranomainen kysyy tietoja asukkaiden jätevesilietteiden jätehuollosta kirjekyselyllä

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen lähettää Karkkilan kaupungin asukkaille kirjekyselyn, jolla tiedustellaan miten jätevesilietteiden jätehuolto on järjestetty. Jätehuoltoviranomainen on jo pidempään selvittänyt jätevesilietteiden jätehuollon tilannetta alueella. Nyt projektissa on vuorossa asukaskysely.  Vastaaminen on tärkeää, jotta kiinteistöjen tiedot saadaan ajantasalle. Kysely lähetetään niille kiinteistöille, joiden jätevesien käsittelystä viranomaisella ei ole tietoa. Kyselyssä selvitetään mm. millaisia jätevesiä kiinteistöllä syntyy, miten jätevedet […]

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt kaikki valitukset koskien jätelautakunnan päätöstä lietteenkuljetuksista

Helsingin hallinto-oikeus on antanut päätöksensä valituksista Uudenmaan jätelautakunnan lietteenkuljetuspäätöksestä. Uudenmaan jätelautakunnan 24.8.2021 §13 tekemää päätöstä koskevat kaikki valitukset on hylätty. Uudenmaan jätelautakunta päätti kokouksessaan 24.8.2021, että lautakunnan kunnissa siirrytään kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunnallinen jäteyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab kilpailuttaa ja järjestää lietteenkuljetukset jatkossa. Kunnallinen kuljetus alkaa syksystä 2024 alkaen porrastetusti ja […]

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 7.9.2022

Muutokset Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin Jätelautakunta päätti hyväksyä esitetyt muutokset Uudenmaan jä­te­lau­ta­kun­nan jätehuoltomääräyksiin. Jätehuoltomääräyksiin lisättiin muun muassa määräyksiä yhteisten biojäteastioiden ja kom­pos­to­rei­den vähimmäisastiatilavuudesta. Muokkaukset Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksan tekstiin Jätelautakunta päätti hyväksyä esitetyt muokkaukset Uu­den­maan jätelautakunnan jätetaksan tekstiin. Muokkaukset eivät vaikuta taksan määräysten merkitykseen tai tar­koi­tuk­seen. Muok­kauk­set eivät vaikuta taksan soveltamiseen tai nykyiseen käytäntöön. Muut asiat Muut […]

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 15.6.2022

Hyötyjätteiden erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian siirto valvontaviranomaiselle Jätelautakunta päätti siirtää valvontaviranomaisten, eli kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten, käsittelyyn viidenkymmenenkahden kiinteistön hyötyjätteiden erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian. Kyseessä on taloyhtiötä, jotka eivät ole järjestäneet hyötyjätteiden erilliskeräystä jätehuoltomääräysten mukaisesti kehotuksista huolimatta. Taloyhtiöiden, joilla on vähintään kymmenen asuinhuoneistoa, olisi jätehuoltomääräysten mukaan tullut järjestää kartongin, lasin, metallin ja muovin erilliskeräys 1.7.2021 mennessä biojätteen […]

Jätehuoltoviranomainen tekee kompostointitarkastuksia tänäkin kesänä

Jätehuoltoviranomainen tekee toisena kesänä peräkkäin kiinteistökohtaisia kompostointitarkastuksia. Kohteena ovat taloyhtiöt sekä pidemmän tyhjennysvälin saaneet pientalokiinteistöt, jotka ovat ilmoittaneet kompostoivansa biojätteet. Viime vuonna kompostointitarkastuksia tehtiin Itä-Uudellamaalla noin 200 kiinteistöllä. Tarkastusten vastaanotto oli hyvä ja tulokset olivat pääosin positiivisia. Tarkastuksia tehdään kesällä 2022 Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa sekä Vihdissä. Kiinteistön haltijalle ilmoitetaan tulevasta tarkastuksesta kirjeitse […]