020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Mahdollisuus antaa mielipiteensä muutoksista Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vidin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Suurin osa muutoksista koskee niitä kiinteistöjä, joiden jätevedet johdetaan saostus- tai umpisäiliöön, pienpuhdistamoon tai vastaavaan jäteveden käsittelyjärjestelmään kiinteistöllä. Muutokset astuvat voimaan vuosien 2024–2026 aikana portaittain alueen kunnissa, kun kunnalliset […]

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 5.12.2023

Muutos kahteen jätemaksuun Jätelautakunta päätti hyväksyä esitetyt muutokset jäteasemien sekajätteen vastaanottomaksuihin ja paperilaskun toimittamisesta veloitettavaan maksuun.  Muut asiat Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.  Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja.

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 25.10.2023

Kierrätyskelpoisten jätteiden erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian siirto valvontaviranomaiselle Yhdeksäntoista (19) yli neljän asunnon kiinteistöä ei ole järjestänyt erilliskeräystä 1.10.2022 voi­maan tulleiden erilliskeräysvelvoitteiden mukaisesti. Jätelautakunta päätti siirtää näiden kiinteistöjen kierrätyskelpoisten ­jät­tei­den erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian val­von­ta­vi­ran­omais­ten, eli kuntien ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omais­ten, käsittelyyn. Muut asiat Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa […]

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 24.8.2023

Lausunto Lohjan ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta Jätelautakunta päätti antaa lausunnon Lohjan ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räys­ten luonnoksesta. Jätehuoltoviranomainen toteaa muun muassa, että Lohjan ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räys­ten luon­nok­ses­sa on paljon ympäristön kannalta hyviä ja tar­peel­li­sia mää­räyk­siä mutta myös määräyksiä jätteistä ja jätehuollosta, joista mää­rä­tään tar­kas­ti jätehuoltomääräyksissä. On tärkeää, että ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räyk­set ja jätehuoltomääräykset eivät ole ristiriidassa kes­ke­nään. Muut asiat Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen […]

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös koskien valituslupahakemusta lietteenkuljetusjärjestelmä asiassa

Korkein hallinto-oikeus on 22.6.2023 antanut päätöksensä koskien valituslupahakemusta jätteenkuljetuksen järjestämistä koskevassa asiassa. Korkein hallinto-oikeus ei antanut valituslupaa valittajille eikä siten käsitellyt valitusta. Valittajat hakivat lupaa valittaa Uudenmaan jätelautakunnan päätöksestä siirtyä kunnalliseen lietteenkuljetukseen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen ei voi hakea muutosta, joten Uudenmaan jätelautakunnan päätös 13 § 24.8.2021 on nyt lainvoimainen. Tämä tarkoittaa, että jätelautakunnan päätöksen mukaisesti […]

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 7.6.2023

Muutokset jätehuoltomääräyksiin Jätelautakunta hyväksyi Uudenmaan jätelautakunnan jä­te­huol­to­mää­räyk­siin esitetyt pienet muutokset. Muutokset tulevat voi­maan heti. Muutokset jätetaksaan Jätelautakunta hyväksyi Uudenmaan jätelautakunnan jä­te­taksaan esitetyt pienet muutokset. Muutokset tulevat voi­maan heti. Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetustietojen antamista koskevan asian siirto val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le Jätelautakunta siirsi kymmenen lietteen kuljetusyrittäjän saostus- ja um­pi­säi­liö­liet­teen kuljetustietojen antamista koskevan asian val­von­ta­vi­ran­omai­sen, eli Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja […]

Jätehuoltoviranomainen kysyy tietoja asukkaiden jätevesilietteiden jätehuollosta kirjekyselyllä

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen lähettää Karkkilan kaupungin asukkaille kirjekyselyn, jolla tiedustellaan miten jätevesilietteiden jätehuolto on järjestetty. Jätehuoltoviranomainen on jo pidempään selvittänyt jätevesilietteiden jätehuollon tilannetta alueella. Nyt projektissa on vuorossa asukaskysely.  Vastaaminen on tärkeää, jotta kiinteistöjen tiedot saadaan ajantasalle. Kysely lähetetään niille kiinteistöille, joiden jätevesien käsittelystä viranomaisella ei ole tietoa. Kyselyssä selvitetään mm. millaisia jätevesiä kiinteistöllä syntyy, miten jätevedet […]

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 8.2.2023

Muutokset jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin Jätelautakunta hyväksyi esitetyt muutokset Uudenmaan jä­te­lau­ta­kun­nan jätetaksaan sekä Uudenmaan jätelautakunnan jä­te­huol­to­mää­räyk­siin. Muutokset tulevat voi­maan 1.3.2023. Voimaan tulevat versiot ovat  luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/maaraykset-ja-maksut/ Muut asiat Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.  Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja

Kompostoinnista tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle

Kompostointi omalla pihalla on hyvä tapa hyödyntää biojätteet ja kierrättää ravinteet.  Jätelain mukaan ruokajätteen kompostoinnista pitää tehdä ilmoitus alueen jätehuoltoviranomaiselle.  Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia kompostoivia kiinteistöjä sekä taajamissa että haja-asutusalueilla. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoidaan vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla.   Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olisi pakko ryhtyä kompostoimaan. Uudenmaan jätehuoltoviranomaisen toimialueella […]

Mahdollisuus antaa mielipiteensä muutoksista Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vidin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Muutokset tulevat voimaan 1.3.2023. Jätetaksassa määrätään kunnan järjestämän jätehuollon maksut ja niiden perusteet, jotka perustuvat jätelain 78–79 §:iin. Uudenmaan jätelautakunta on hyväksynyt nykyisen jätetaksan 21.5.2019. Kunnan järjestämästä jätehuollosta on […]