Jätevesilietteiden omatoiminen tai pienimuotoinen käsittely

Jätevesilietteen omatoimisesta tai pienimuotoisesta yhteisestä käsittelystä on tehtävä kirjallinen hakemus
jätehuoltoviranomaiselle ennen käsittelyn aloittamista. Asumisessa syntyvää lietettä saa vastaanottaa ja
ottaa käsiteltäväkseen enintään neljältä lähikiinteistöltä (jätehuoltomääräykset § 32).
Puutteellisesti täytetty hakemus hidastaa hakemuksen käsittelyä. Täytä hakemuksen kaikki kohdat, tähdellä
(*) merkityt tiedot ovat pakollisia.

1. Hakijan yhteystiedot


2. Kiinteistö, jossa jätevesilietettä muodostuu


3. Jätevesilietteen keräys


Omassa asumisessa syntyvä jätevesiliete kerätään

4. Lietteen tiedot


Naapurikiinteistöjen tiedot annetaan alempana.

5. Käsittelymenetelmät


6. Hyödyntäminen


7. Levitys


8. Ajanjakso


Lupaa myönnetään korkeintaan 5 vuodeksi kerrallaan.

Kartta/kartat, joista selviää jätevesilietteen varastointi-, käsittely-, ja levityspaikat sekä etäisyys lähimpään talousvesikaivoon, valtaojaan, vesistöön ja pohjavesialueeseen.

Lomakkeella ilmoitetaan niiden naapurikiinteistöjen tiedot, jotka luovuttavat omassa asumisessaan syntyvän jätevesilietteen hakijan käsiteltäväksi. Puutteellisesti täytetty hakemus hidastaa hakemuksen käsittelyä.


Kiinteistö 1.

Asumisessa syntyvä jätevesiliete kerätään kiinteistöllä

Lisätietoa lietteiden omatoimisesta käsittelystä:
Jätevesilietteen käsittelymenetelmistä, käytön rajoituksista viljelymaalla ja viljelykasveihin liittyvistä
varoajoista säädetään asetuksessa Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, MMM 12/12.

Peltokäyttöön liittyvistä ehdoista ja rajoituksista säädetään asetuksessa Valtioneuvoston asetus
eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014.

Jätevesilietteen levittäminen pellolle on kielletty 1.11.–31.3. välisenä aikana.

Jätteen siirrosta laadittavista asiakirjoista säädetään jätelaissa (646/2011 121 §).