Lietekuljetustietojen toimittaminen

Tiedot kiinteistöittäisestä lietteen kuljetuksesta

Kuljetusyrittäjien lakisääteisenä velvollisuutena on ilmoittaa säännöllisesti jätehuoltoviranomaiselle kunnan jätehuollon järjestämisvastuulla olevien asiakkaidensa jätevesilietteen kuljetustiedot (jätelain 39 § ja jäteasetuksen 26 §).

Tiedot tulee toimittaa vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän lietteen osalta. 

Tiedot jätevesilietteen kuljetuksista on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään neljännesvuosittain.  Kuljettajan on lisäksi vuosittain annettava jätelajeittain tiivistelmä kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja toimituspaikoista. Tiedot on toimitettava sähköisesti muokattavassa muodossa. Luovutettavien tietojen sisällöstä määrätään jäteasetuksen (179/2012) 26 §:ssä. 

Tiedoista tulee käydä ilmi:
1. asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite
2. kaivon tyyppi ja koko
3. kaivon tyhjennyspäivämäärät tai tyhjennyskertojen lukumäärä ja tyhjennysväli
4. kokonaislietemäärä, jota yrityksenne on vuoden aikana kuljettanut Uudenmaan jätelautakunnan alueen kiinteistöiltä
5. lietteen vastaanottajat sekä niille vuoden aikana toimitetun lietteen määrä.

Tiedot tulee toimittaa sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa. Jätehuoltoviranomaiselta saa tarvittaessa Excel-taulukon, jota voi käyttää tietojen toimittamiseen. Tiedot tulee toimittaa osoitteeseen ujlk@ujlk.fi.

Tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen ylläpitämään jätevesilietteen kuljetusrekisteriin (jätelain 143 §). Tietojen avulla seurataan ja valvotaan, että lietesäiliöitä tyhjennetään säännöllisesti ja jätevesiliete päätyy asianmukaiseen käsittelyyn.