LOMAKETESTIT

"*" näyttää pakolliset kentät

Vaihe 1 / 3

Biojätteen kompostoinnista vakituisilla sekä vapaa-ajan kiinteistöillä on ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa aloittamisesta, muuttamisesta sekä lopettamisesta. Tiedot kompostoinnista on päivitettävä viiden vuoden välein. Bokashi-menetelmä vaatii jälkikompostoinnin lämpöeristetyssä kompostorissa.


Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.


Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.

1. Kiinteistön tiedot

Täytä puhelinnumero kansainvälisessä muodossa +358
Lomakkeen tiedot lähetetään sähköpostiisi
Asiakasnumero löytyy esim. Rosk’n Rollin jätelaskusta
Sekajäteastian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää neljään viikkoon ilmoituksella, mikäli kiinteistön jätehuolto on jätehuoltomääräysten mukainen ja biojätteet kompostoidaan lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty.
Haluan muuttaa sekajäteastian tyhjennysvälin neljään (4) viikkoon*
Kuuden tai kahdeksan viikon tyhjennysväliä haetaan eri lomakkeella.
Rakennustyyppi*
Haluan mahdolliset yhteydenotot*

"*" näyttää pakolliset kentät

Vaihe 1 / 3

Om kompostering av bioavfall vid stadigvarande boende och fritidsboende skall skriftligen anmälas till avfallshanteringsmyndigheten inom två månader från att man börjat, gjort ändringar eller slutat kompostera. Uppgifterna om kompostering skall uppdateras med fem års mellanrum. Bokashi -metoden kräver efterkompostering i en värmeisolerad kompostbehållare.


Kompostering av trädgårdsavfall behöver inte anmälas.


Uppgifter märkta med en stjärna (*) är obligatoriska.

1. Uppgifter om fastigheten

Uppge i telefonnumret i internationellt format +358
Blankettens uppgifter sänds till den angivna e-postadressen
Kundnumret kan hittas bl.a. från Rosk’n Rolls faktura
Man kan förlänga avfallskärlets tömningsintervall till fyra veckor med en anmälan ifall fastighetens avfallshantering är skött enligt avfallshanteringsföreskrifterna och bioavfallet komposteras i en värmeisolerad, sluten och väl ventilerad kompostbehållare, som är oåtkomlig för skadedjur.
Jag ansöker om att förlänga avfallskärlets tömningsintervall till fyra (4) veckor*
(man ansöker om sex eller åtta veckors tömningsintervall med en annan blankett)
Bostadstyp*
Jag vill bli kontaktad vid behov per*