Nylands avfallsnämnds beslut den 10.12.2020

Uppdatering av avfallshanteringsföreskrifterna
Avfallsnämnden beslutade enhälligt att utfärda de uppdaterade avfallshanteringsföreskrifterna för Nylands avfallsnämnd som träder ikraft 1.2.2021.

Skyldigheten att separatinsamla återvinnbart avfall utökas fr.o.m. 1.7.2021. Kartong, glas, metall och plast ska sorteras och sam­las in separat i egna fastighetsvisa sopkärl om fastigheten omfattar minst tio bostadslägenheter. För tillfället gäller skyldigheten fas­tig­he­ter med minst tjugo bostadslägenheter. I fortsättningen kan fastigheter med högst tio bostadslägenheter ha ett flerfackskärl. Med de här änd­ring­ar­na strä­var avfallshanteringsmyndigheten efter att främja ma­te­ri­al­åter­vin­ning­en ge­nom att göra återvinningen smidigare för fastighetsinvånarna.

Enligt avfallshanteringsföreskrifterna är ett fastighetsvist sopkärl i fortsättningen det primära alternativet då fas­ti­ghe­ten ansluter sig till kommunens avfallshanteringssystem.

Transportsystemet för avloppsslam

Avfallsnämnden beslutade efter omröstning att bordlägga ärendet. Matti Kalvias motförslag vann med rösterna 8 (Sanna Kurki, Kristo Halme, Marina Bruce, Riitta Villanen, Matti Kalvia, Åke Holmlund, Jaana Laine, Karl Åberg) – 4 (Tuula Huuhtanen, Päivi Moilasheimo-Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson). Tuula Huuhtanen, Päivi Moilasheimo-Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson samt föredragaren anmälde avvikande mening.

Avfallsnämnden beslutade 21.5.2019 efter omröstning att man på sitt område tar i bruk ett av fas­ti­ghet­sin­ne­ha­va­ren ordnat avfallstransportsystem, men Helsingfors förvaltningsdomstol har upphävt avfallsnämndens beslut och remitterat ären­det till avfallsnämnden för ny behandling. I motiveringen konstaterar förvaltningsdomstolen bland annat att av­falls­nämn­dens beslut är bristfälligt motiverat och otillräckligt undersökt. I ärendet har det inte visats att villkoren i avfallslagen 37 § 1 mom. för avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren upp­fylls.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Uudenmaan jätelautakunta

Möjlighet att framföra sin åsikt om avfallshanteringsföreskrifterna inom Nylands avfallsnämnds område

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har förberett ett utkast till Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna.

Utkast till avfallshanteringsföreskrifter

Kungörelserna hålls framlagda 15.10. – 13.11.2020 i kommunerna på avfallsnämndens område. Alla kommuninvånare samt de parter vars fördel eller rätt kan beröras av avfallshanteringsföreskrifterna bereds en möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. Fritt formulerade åsikter ska tillställas skriftligen senast 13.11.2020 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per post till adressen Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Tilläggsuppgifter: tfn. 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi.

Uudenmaan jätelautakunta

Nylands avfallsnämnds beslut den 21.5.2019

Nya avfallshanteringsföreskrifter och ny avfallstaxa
Avfallsnämnden beslutade enhälligt att utfärda nya avfallshanteringsföreskrifter samt en ny avfallstaxa för Nylands avfallsnämnd som är enhetliga inom 12 kommuner i västra- och östra Nyland och träder ikraft 1.7.2019.

Skyldigheten att separatinsamla återvinnbart avfall blir enligt avfallshanteringsföreskrifterna stängare fr.o.m. 1.4.2020 gällande glas och metall och plastinsamlingen blir obligatorisk ifall fastigheten omfattar minst tjugo bostadslägenheter. Med ändringarna strävar avfallshanteringsmyndigheten till att främja prioritetsordningen i avfallslagen genom att göra materialåtervinningen smidigare.
I fortsättningen bör man anmäla ifall fler än tre lägenheter använder en gemensam kompostbehållare. Ett bioavfallskärl som används av högst två bostäder kan i fortsättningen tömmas med två veckors intervall året om.

Ändringar i avfallstaxans pris
Avfallsbolaget Rosk’n Roll har framfört små ändringar till avfallstaxan. Största delen av prisen som ändras sjunker. Prisändringarna beror till största delen på att priserna har varit olika i västra och östra Nyland och nu vill avfallsbolaget göra dem enhetliga.

Transportsystemet för avloppsslam
Avfallsnämnden beslutade efter omröstning att man tar ibruk ett av fastighetsinnehavaren ordnat transportsystem för avloppsslam. Karl Åbergs motförslag vann med rösterna 7 (Kirsi Kirves, Mikael Karlsson, Jenni Lastuvuori, Matti Kalvia, Åke Holmlund, Jaana Laine, Karl Åberg) – 5 (Tuula Huuhtanen, Sanna Kurki, Timo Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson). Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Elin Andersson samt föredragaren anmälde avvikande mening.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Uudenmaan jätelautakunta