020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Möjlighet att framföra sin åsikt om ändringarna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa och avfallshanteringsföreskrifter

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har berett ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa och avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna. Största delen av ändringarna gäller de fastigheter vars avloppsvatten leds till en slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller motsvarande behandlingssystem på fastigheten. Ändringarna träder i kraft under åren 2024–2026 etappvis i kommunerna då kommunal transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar börjar i ifrågavarande kommun.

Kungörelsen hålls framlagd

Denna kungörelse hålls framlagd 23.1 – 21.2.2024 inom avfallsnämndens kommuner. Kungörelsen samt närmare uppgifter om ändringarna i avfallstaxan och avfallshanteringsföreskrifterna kan dessutom läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/aktuellt.

Framförandet av åsikter

Alla kommuninvånare och parter vars fördel eller rätt kan beröras av ändringarna i avfallstaxan eller avfallshanteringsföreskrifterna bereds en möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. Fritt formulerade åsikter ska tillställas skriftligen senast 21.2.2024 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per post till adressen Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Märk kuvertet eller meddelandefältet med ”Åsikt om avfallstaxan/avfallshanteringsföreskrifterna”.

Tilläggsuppgifter: 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi.

 

Bilagor:

Bilaga 1 Utkast Avfallstaxan 2024

Bilaga 2 Utkast Avfallshanteringsföreskrifterna 2024

Bilaga 3 Sammanfattning om ändringarna

Nylands avfallsnämnds beslut den 5.12.2023

Ändring i två avfallsavgifter
Avfallsnämnden beslutade godkänna de presenterade ändringarna i mottagningsavgifterna för blandavfall samt i avgiften som debiteras för leverans av pappersfaktura.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande.

Nylands avfallsnämnds beslut den 25.10.2023

Överföring av ärendet gällande anslutning till separatinsamlingen av återvinnbart avfall till tillsynsmyndigheten

Nitton (19) fastigheter med fler än fyra bostäder har inte ordnat separatinsamling i en­lighet med skyldigheten till separatinsamling som trädde i kraft 1.10.2022. Avfallsnämnden beslutade att överföra ärendet gällande anslutning av dessa fastigheter till separatinsamlingen av återvinnbart avfall till be­hand­ling av tillsynsmyndigheten, dvs. kommunernas mil­jö­vårds­myn­di­ghe­ter.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande