Avfallshanteringsmyndigheten gör komposteringsinspektioner

Avfallshanteringsmyndigheten gör för första gången komposteringsinspektioner på fastigheterna denna sommar. Inspektioner görs vid bostadsbolag samt enskilda fastigheter som har angivit att de komposterar bioavfallet och därmed fått längre tömningsintervall.

Inspektioner görs på sommaren 2021 i Askola, Borgnäs, Lovisa, Borgå samt Lovisa. Fastighetsägaren informeras om inspektionen i förväg med brev 1-2 veckor i förväg. Fastighetsägaren behöver inte närvara under inspektionen. Under besöket granskas det att bioavfallet komposteras på fastigheten i en värmeisolerad, sluten och väl ventilerad kompostbehållare som är oåtkomlig för skadedjur.

Enligt Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter är fastigheter där det finns minst fem bostäder syldiga att separatinsamla bioavfall. Fastigheterna kan befrias från skyldigheten ifall bioavfallet komposteras på fastigheten. Sopkärl som används av mest två bostäder töms normalt med två veckors mellanrum men tömningsintervallet kan förlängas till fyra, sex eller åtta veckor om bioavfallet komposteras. Komposteringen bör ske enligt avfallshaniteringsföreskrifterna.

Komposteringsinspektionerna görs med stöd av avfallslagens § 123.

Uudenmaan jätelautakunta

Nylands avfallsnämnds beslut 13.4.2021

Utlåtande om utvecklingsplanen för Ingå kommuns vattenförsörjning
Avfallsnämnden beslutade enhälligt som sitt utlåtande konstatera bland annat att man i utvecklingsplanen och då man bedömer Ingå reningsverks kapacitet bör beakta att mängden slam från slamavskiljare och slutna tankar som ska behandlas av reningsverket kan öka i framtiden.

Transportsystemet för avloppsslam
Avfallsnämnden beslutade efter omröstning att bordlägga ärendet till dess att riksdagen har behandlat avfallslagens förnyelse. Jaana Laines motförslag vann med rösterna 8 (Sanna Kurki, Kristo Halme, Matti Kalvia, Åke Holmlund, Mikael Karlsson, Henna Nyrhivaara, Karl Åberg, Jaana Laine) – 4 (Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson). Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson samt föredragaren anmälde avvikande mening.

Avfallsnämnden beslutade 21.5.2019 efter omröstning att man på sitt område tar i bruk ett av fas­ti­ghet­sin­ne­ha­va­ren ordnat avfallstransportsystem, men Helsingfors förvaltningsdomstol har upphävt avfallsnämndens beslut och remitterat ären­det till avfallsnämnden för ny behandling. I motiveringen konstaterar förvaltningsdomstolen bland annat att av­falls­nämn­dens beslut är bristfälligt motiverat och otillräckligt undersökt. I ärendet har det inte visats att villkoren i avfallslagen 37 § 1 mom. för avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren upp­fylls. 10.12.2020 beslutade avfallsnämnden efter omröstning att bordlägga ärendet.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Elin Andersson, ordförande

Uudenmaan jätelautakunta

Nylands avfallsnämnds beslut den 10.12.2020

Uppdatering av avfallshanteringsföreskrifterna
Avfallsnämnden beslutade enhälligt att utfärda de uppdaterade avfallshanteringsföreskrifterna för Nylands avfallsnämnd som träder ikraft 1.2.2021.

Skyldigheten att separatinsamla återvinnbart avfall utökas fr.o.m. 1.7.2021. Kartong, glas, metall och plast ska sorteras och sam­las in separat i egna fastighetsvisa sopkärl om fastigheten omfattar minst tio bostadslägenheter. För tillfället gäller skyldigheten fas­tig­he­ter med minst tjugo bostadslägenheter. I fortsättningen kan fastigheter med högst tio bostadslägenheter ha ett flerfackskärl. Med de här änd­ring­ar­na strä­var avfallshanteringsmyndigheten efter att främja ma­te­ri­al­åter­vin­ning­en ge­nom att göra återvinningen smidigare för fastighetsinvånarna.

Enligt avfallshanteringsföreskrifterna är ett fastighetsvist sopkärl i fortsättningen det primära alternativet då fas­ti­ghe­ten ansluter sig till kommunens avfallshanteringssystem.

Transportsystemet för avloppsslam

Avfallsnämnden beslutade efter omröstning att bordlägga ärendet. Matti Kalvias motförslag vann med rösterna 8 (Sanna Kurki, Kristo Halme, Marina Bruce, Riitta Villanen, Matti Kalvia, Åke Holmlund, Jaana Laine, Karl Åberg) – 4 (Tuula Huuhtanen, Päivi Moilasheimo-Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson). Tuula Huuhtanen, Päivi Moilasheimo-Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson samt föredragaren anmälde avvikande mening.

Avfallsnämnden beslutade 21.5.2019 efter omröstning att man på sitt område tar i bruk ett av fas­ti­ghet­sin­ne­ha­va­ren ordnat avfallstransportsystem, men Helsingfors förvaltningsdomstol har upphävt avfallsnämndens beslut och remitterat ären­det till avfallsnämnden för ny behandling. I motiveringen konstaterar förvaltningsdomstolen bland annat att av­falls­nämn­dens beslut är bristfälligt motiverat och otillräckligt undersökt. I ärendet har det inte visats att villkoren i avfallslagen 37 § 1 mom. för avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren upp­fylls.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Uudenmaan jätelautakunta