020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Sommarens komposteringsinspektioner börjar

Nylands avfallshanteringsmyndighet utför komposteringsinspektioner på sitt verksamhetsområde. Inspektionerna börjar i april och fortsätter till slutet av september.

Inspektioner görs på hela området vid de husbolag med 3–4 bostäder som komposterar samt egnahemshus och parhus som komposterar i Lojo och Borgå centralort samt Nummela tätort i Vichtis.

Avfallshanteringsmyndigheten skickar brev om inspektion åt invånaren två veckor på förhand. Invånaren behöver inte vara på plats under besöket. Under inspektionen säkerställs att bioavfallet komposteras på fastigheten och att kompostorn uppfyller kraven i avfallshanteringsföreskrifterna.

Kompostorn bör vara värmeisolerad och skadedjursskyddad. Vid behov ges anvisningar om användningen av kompostorn under besöket. Efteråt sickas ett inspektionsprotokoll till invånaren, där det vid behov anges vidare åtgärder.

Fastigheterna som inspekteras är enligt avfallsförordningen och avfallshanteringsföreskrifterna skyldiga att samla in bioavfallet separat från övrigt avfall. Invånaren kan använda ett bioavfallskärl som avfallsbolaget tömmer, eller själv kompostera bioavfallet i en kompostor som uppfyller förutsättningarna i avfallshanteringsföreskrifterna. Komposteringsinspektionerna görs på fastigheter, där man har anmält till avfallshanteringsmyndigheten att bioavfallet komposteras i stället för att samlas in separat.

Nylands avfallhanteringsmyndighet har tidigare utfört komposteringsinspektioner åren 2021 och 2022. Invånarnas mottagande var positivt och de flesta hade kompostorn i skick.

Nylands avfallsnämnds beslut den 17.4.2024

Avfallsnämndens svar på begäran om behandling av Vichtis kommunstyrelse
Avfallsnämnden beslutade svara Vichtis kommunstyrelse enligt föredragningen. I sitt svar konstaterar avfallsnämnden bl.a. att förslaget av Vichtis kommunstyrelse inte ger anledning att på nytt behandla slamtransportbeslutet. Föredragandens förslag vann med rösterna 7 (Martin Stenström, Ulf Böckerman, Jari Kivirinta, Marianne Boström, Reeta Rossi, Mari Tanner, Tim Kankfelt) – 4 (Juha Uusitalo, Juhana Salmenpohja, Irina Salojoki, Magnus Östberg). Enligt Juha uusitalos motförslag skulle avfallsnämnden ha beslutat att godkänna begäran framförd av Vichtis kommunstyrelse om att separera från centraliserat transportsystem av slam.

Godkännande av ändringarna i avfallshanteringsföreskrifterna och avfallstaxan
Avfallsnämnden beslutade godkänna de presenterade ändringarna i avfallshanteringsföreskrifterna och avfallstaxan. Största delen av ändringarna gäller de fastigheter vars avloppsvatten leds till en slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller motsvarande behandlingssystem på fastigheten. Ändringarna träder i kraft under åren 2024–2026 etappvis i kommunerna då kommunal transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar börjar i ifrågavarande kommun.

Godkännande av avgifterna för avfallshanteringen av slam från slamavskiljare och slutna tankar på fastigheter belägna i Hangö stad
Avfallsnämnden beslutar att i avfallstaxan godkänna de presenterade avgifterna för avfallshanteringen av slam från slamavskiljare och slutna tankar på fastigheter belägna i Hangö stad. Avgifterna träder i kraft 1.10.2024.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande

Möjlighet att framföra sin åsikt om ändringarna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa och avfallshanteringsföreskrifter

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har berett ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa och avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna. Största delen av ändringarna gäller de fastigheter vars avloppsvatten leds till en slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller motsvarande behandlingssystem på fastigheten. Ändringarna träder i kraft under åren 2024–2026 etappvis i kommunerna då kommunal transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar börjar i ifrågavarande kommun.

Kungörelsen hålls framlagd

Denna kungörelse hålls framlagd 23.1 – 21.2.2024 inom avfallsnämndens kommuner. Kungörelsen samt närmare uppgifter om ändringarna i avfallstaxan och avfallshanteringsföreskrifterna kan dessutom läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/aktuellt.

Framförandet av åsikter

Alla kommuninvånare och parter vars fördel eller rätt kan beröras av ändringarna i avfallstaxan eller avfallshanteringsföreskrifterna bereds en möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. Fritt formulerade åsikter ska tillställas skriftligen senast 21.2.2024 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per post till adressen Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Märk kuvertet eller meddelandefältet med ”Åsikt om avfallstaxan/avfallshanteringsföreskrifterna”.

Tilläggsuppgifter: 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi.

 

Bilagor:

Bilaga 1 Utkast Avfallstaxan 2024

Bilaga 2 Utkast Avfallshanteringsföreskrifterna 2024

Bilaga 3 Sammanfattning om ändringarna