020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Kompostering bör anmälas till avfallshanteringsmyndigheten

Kompostering hemma på gården är ett bra sätt att ta till vara bioavfallet och återvinna näringsämnen.  Enligt avfallslagen bör man göra en komposteringsanmälan till avfallshanteringsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten gäller samtliga fastigheter som komposterar, både i tätorter och på glesbygden. Även om man komposterar endast under en viss tid på året, till exempel på fritidsbostaden, bör man anmäla om det till kommunens avfallshanteringsmyndighet. Detta betyder dock inte att man måste börja kompostera.

På Nylands avfallsnämnds område kan man göra anmälan på blanketten som finns på webbplatsen ujlk.fi/sv/.  För att fylla i anmälan behövs Rosk’n Rolls kundnummer som finns till exempel på avfallsfakturan. I anmälan fylls uppgifter om kompostering och kompostorn samt ansvarspersonens kontaktuppgifter i.

Om man redan har en kompostor i bruk, ska anmälan göras direkt. Det gäller även kunder som före år 2022 meddelat att de komposterar. De bör nu göra en uppdaterad anmälan. I fortsättningen bör anmälan förnyas med fem års mellanrum.

Det är viktigt att komma ihåg är att matrester endast får komposteras i en sluten och värmeisolerad kompostbehållare med tätt lock och botten.

Kompostering av trädgårdsavfall behöver man däremot inte göra en anmälan om.

Med hjälp av komposteringsanmälningarna samlar man in information om behandlingen av bioavfall samt dess återvinningsprocent i Finland.

Fram till årsskiftet har cirka 6500 komposteringsanmälningar gjorts i västra och i östra Nyland.

Att fylla i en komposteringsanmälan leder inte till en komposteringsinspektion. Avfallshanteringsmyndigheten kan göra stickprovsaktiga inspektioner, men meddelar alltid om dem i förväg. Under besöken ger myndigheten samtidigt råd om kompostering.

Komposteringsanmälan påverkar inte avfallshanteringsavgifterna.

Avfallshanteringsmyndigheten har sammanställt de vanligaste frågorna om komposteringsanmälan och svar på dem på sin webbsida.

Nylands avfallshanteringsmyndighet

Nylands avfallshanteringsmyndighet fungerar som avfallshanteringsmyndighet för tolv kommuner och ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshantering i medlemskommunerna. Verksamhetsområdet omfattar följande kommuner; Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.

Tilläggsinformation för media: avfallsinspektör Malin Kurkisuo, 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi

Möjlighet att framföra sin åsikt om ändringarna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa och avfallshanteringsföreskrifter

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har berett ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa och avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna. Ändringarna träder i kraft 1.3.2023.

I avfallstaxan bestäms avgifterna och deras grunder för avfallshanteringen som kommunen ordnar. Avgifterna och grunderna grundar sig på 78–79 § i avfallslagen. Nylands avfallsnämnd har godkänt den nuvarande avfallstaxan 21.5.2019.

Enligt avfallslagen ska man för kommunal avfallshantering ta ut en avgift som täcker avfallshanteringens alla kostnader. Kostnaderna för att producera av­falls­han­ter­ings­tjäns­ter­na har stigit utbrett och kraftigt under år 2022. Till följd av dessa orsaker föreslås att grundavgifterna, tömnings- och trans­port­av­gif­ter­na, avgifterna för avfallskärlets hyra och leverans, av­gif­ter­na för blandavfallspunkt samt avgifterna för mottagning av avfall höjs. Även nya avgifter föreslås att tillföras taxan. I avfallshanteringsföreskrifterna föreslås ett par ändringar gällande separatinsamlingen av bioavfall.

Kungörelsen hålls framlagd

Denna kungörelse hålls framlagd 15.12.2022 – 13.1.2023 inom avfallsnämndens kommuner. Kungörelsen samt närmare uppgifter om ändringarna i avfallstaxan kan dessutom läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/aktuellt.

Framförandet av åsikter

Alla kommuninvånare och parter vars fördel eller rätt kan beröras av ändringarna i avfallstaxan eller avfallshanteringsföreskrifterna bereds en möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. Fritt formulerade åsikter ska tillställas skriftligen senast 13.1.2023 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per post till adressen Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Märk kuvertet eller meddelandefältet med ”Åsikt om avfallstaxan”.

 

Tilläggsuppgifter
Bilaga 1 Tilläggsuppgifter
Bilaga 2 UTKAST Taxatabell fr.o.m. 1.3.2023
Bilaga 3 UTKAST TSV Taxatabell fr.o.m. 1.3.2023
Bilaga 4 UTKAST taxatexten sve
Bilaga 5 UTKAST JHM sve

Tilläggsuppgifter: 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi.

Nylands avfallsnämnds beslut den 14.12.2022

Ändringar i avfallstaxan och avfallshanteringsföreskrifterna
Avfallsnämnden beslutade anteckna beredningen gällande de kommande ändringarna i avfallstaxan och avfallshanteringsföreskrifterna för kännedom. Ärendet kungörs och kommuninvånarna bereds möjlighet att fram­fö­ra sina åsikter i ärendet 15.12.2022 – 13.1.2023.

Utlåtande om uppdaterandet av Askolas, Borgnäs, Pukkilas och Mörskoms miljöskyddsföreskrifter
Avfallsnämnden beslutade ge ett utlåtande om uppdaterandet av Askolas, Borgnäs, Pukkilas och Mörskoms miljöskyddsföreskrifter.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande