Ändringar i de regionala och nationella avfallshanteringsskyldigheterna

Förändringar i skyldigheten att separatinsamla 

Bostadsfastigheternas skyldighet att separatinsamla kartong, glas, metall och plast utvidgas den 1.7.2021 på Nylands avfallsnämnds område. På alla fastigheter med minst tio bostäder bör kartong, glas, metall och plast sorteras och separatinsamlas i egna, fastighetsvisa kärl. Bioavfallet bör fortsättningsvis insamlas på alla fastigheter med minst fem bostäder.  

Utvidgningen av skyldigheten att separatinsamla berör 900 nya fastigheter på området, med sammanlagt nästan 12 600 bostäder. Med förändringen får ännu fler invånare kärl för separatinsamling på sin egen gård, vilket gör sorteringen och återvinningen av avfall enklare.  

De av Nylands avfallsnämnd godkända uppdaterade avfallshanteringsföreskrifterna togs i bruk den 1.2.2021, och i dessa bestäms de förändrade skyldigheterna att separatinsamla, samt övergångstiden till början av juli.  

Avfallslagstiftningen förnyas 

Den nya avfallslagen tas i bruk inom kort. Ändringar görs i avfallslagstiftningen för att implementera EU:s avfallslagstiftningspaket, och till följd av nationella behov.  

I avfallslagen och förordningar som baserar sig på den stadgas skyldigheterna och målsättningarna gällande separatinsamling och återvinning av avfall. I och med att avfallslagstiftningen ändras, stadgas skyldigheterna till separatinsamling för första gången på riksnivå. 

För att uppnå återvinningsmålsättningarna presenteras nya separatinsamlingsskyldigheter, vilka är betydligt mer omfattande än de nuvarande. Skyldigheterna riktas till kommunerna, avfallsinnehavarna samt förpackningsproducenterna. Förpackningsproducenterna bör i samarbete med kommunerna ordna för separatinsamlingen av förpackningsavfall som uppkommer vid boende. 

De nya skyldigheterna att separatinsamla, som tas i bruk på Nylands avfallsnämnds område, stöder den nya avfallslagens mer omfattande återvinningsmålsättningar. Övergången till avfallslagstiftningens krav sker, med hjälp av avfallshanteringsföreskrifterna, stegvis på området. 

Uudenmaan jätelautakunta

Avfallshanteringsmyndigheten gör komposteringsinspektioner

Avfallshanteringsmyndigheten gör för första gången komposteringsinspektioner på fastigheterna denna sommar. Inspektioner görs vid bostadsbolag samt enskilda fastigheter som har angivit att de komposterar bioavfallet och därmed fått längre tömningsintervall.

Inspektioner görs på sommaren 2021 i Askola, Borgnäs, Lovisa, Borgå samt Lovisa. Fastighetsägaren informeras om inspektionen i förväg med brev 1-2 veckor i förväg. Fastighetsägaren behöver inte närvara under inspektionen. Under besöket granskas det att bioavfallet komposteras på fastigheten i en värmeisolerad, sluten och väl ventilerad kompostbehållare som är oåtkomlig för skadedjur.

Enligt Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter är fastigheter där det finns minst fem bostäder syldiga att separatinsamla bioavfall. Fastigheterna kan befrias från skyldigheten ifall bioavfallet komposteras på fastigheten. Sopkärl som används av mest två bostäder töms normalt med två veckors mellanrum men tömningsintervallet kan förlängas till fyra, sex eller åtta veckor om bioavfallet komposteras. Komposteringen bör ske enligt avfallshaniteringsföreskrifterna.

Komposteringsinspektionerna görs med stöd av avfallslagens § 123.

Uudenmaan jätelautakunta

Nylands avfallsnämnds beslut 13.4.2021

Utlåtande om utvecklingsplanen för Ingå kommuns vattenförsörjning
Avfallsnämnden beslutade enhälligt som sitt utlåtande konstatera bland annat att man i utvecklingsplanen och då man bedömer Ingå reningsverks kapacitet bör beakta att mängden slam från slamavskiljare och slutna tankar som ska behandlas av reningsverket kan öka i framtiden.

Transportsystemet för avloppsslam
Avfallsnämnden beslutade efter omröstning att bordlägga ärendet till dess att riksdagen har behandlat avfallslagens förnyelse. Jaana Laines motförslag vann med rösterna 8 (Sanna Kurki, Kristo Halme, Matti Kalvia, Åke Holmlund, Mikael Karlsson, Henna Nyrhivaara, Karl Åberg, Jaana Laine) – 4 (Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson). Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson samt föredragaren anmälde avvikande mening.

Avfallsnämnden beslutade 21.5.2019 efter omröstning att man på sitt område tar i bruk ett av fas­ti­ghet­sin­ne­ha­va­ren ordnat avfallstransportsystem, men Helsingfors förvaltningsdomstol har upphävt avfallsnämndens beslut och remitterat ären­det till avfallsnämnden för ny behandling. I motiveringen konstaterar förvaltningsdomstolen bland annat att av­falls­nämn­dens beslut är bristfälligt motiverat och otillräckligt undersökt. I ärendet har det inte visats att villkoren i avfallslagen 37 § 1 mom. för avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren upp­fylls. 10.12.2020 beslutade avfallsnämnden efter omröstning att bordlägga ärendet.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Elin Andersson, ordförande

Uudenmaan jätelautakunta