Nylands avfallsnämnds beslut den 7.9.2022

Ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter
Avfallsnämnden beslutade godkänna de presenterade ändringarna i Ny­lands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter. Bestämmelser om minsta tillåtna kärlvolymen för ge­men­sam­ma bioavfallskärl eller kompostbehållare lades till i avfallshanteringsföreskrifterna.

Redigeringar i texten i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa
Avfallsnämnden beslutar godkänna de i bilaga 2 presenterade re­di­ge­rin­gar­na i texten i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa. De föreslagna redigeringarna påverkar inte taxabestämmelsernas betydelse eller syfte. Redigeringarna påverkar inte tillämpandet eller den nuvarande praxisen.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande

Uudenmaan jätelautakunta

Nylands avfallsnämnds beslut den 15.6.2022

Överföring av ärendet gällande anslutning till separatinsamlingen av återvinnbart avfall till tillsynsmyndigheten

Avfallsnämnden beslutade att överföra ärendet gällande anslutning av femtiotvå fastigheter till separatinsamlingen av återvinnbart avfall till behandling av tillsynsmyndigheten, dvs. kommunernas miljö­vårdsmyndigheter. Det är fråga om husbolag som inte har ordnar separatinsamling av återvinnbart avfall i enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna trots uppmaningar. Husbolag med minst tio bostadslägenheter skulle enligt avfallshanteringsföreskrifterna ordna separatinsamling av kartong, metall, glas och plast senast 1.7.2021 utöver separatinsamlingen av bioavfall. De i fråga varande husbolagen är belägna i elva kommuner.

Överföring av ärendet gällande inlämnandet av uppgifter om transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar under år 2021 till tillsynsmyndigheten

Avfallsnämnden beslutade att överföra ärendet gällande inlämnandet av upp­gif­ter om transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar under år 2021 till tillsynsmyndigheten, det vill säga Nylands närings-, trafik- och mil­jö­cent­ral (NTM-central), för behandling till den del uppgifterna är bristfälliga. Det är fråga om fem transportföretag som inte lämnat in till avfallshanteringsmyndigheten de lagstadgade uppgifterna om de fastigheter från vilka företaget avhämtat slam från slamavskiljare och slutna tankar.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande.

Uudenmaan jätelautakunta

Avfallshanteringsmyndigheten gör komposteringsinspektioner även i år

Avfallshanteringsmyndigheten gör för andra sommaren i rad fastighetsvisa komposteringsinspektioner. Inspektioner görs liksom förra året vid bostadsbolag samt på småhusfastigheter som har angivit att de komposterar bioavfallet och därmed fått förlängd tömningsintervall.

Ifjol gjordes komposteringsinspektioner på ca 200 fastigheter i östra Nyland. Mottagandet var bra och resultatet av inspektionerna var till största del positivt.

Sommaren 2022 görs inspektioner i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Fastighetsinnehavaren informeras per brev om inspektionen 1–2 veckor i förväg. Fastighetsinnehavaren behöver inte själv närvara under inspektionen. Under besöket granskas det att bioavfallet komposteras i en värmeisolerad, sluten och väl ventilerad kompostbehållare som är oåtkomlig för skadedjur. Ett inspektionsprotokoll skickas efter inspektionen till fastighetsinnehavaren.

Enligt Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter är fastigheter med fem eller fler bostäder skyldiga att samla bioavfallet separat från annat avfall. Från och med 1.4.2023 utökas separatinsamlingen av bioavfall till att gälla även fastigheter med tre eller flera bostäder. I stället för separat insamling av bioavfall kan de här fastigheterna kompostera bioavfallet som uppkommer på fastigheten. Småhusens blandavfallskärl töms normalt med två veckors mellanrum men tömningsintervallet kan förlängas till fyra, sex eller åtta veckor om bioavfallet komposteras. Komposteringen bör ske enligt avfallshanteringsföreskrifterna.

Komposteringsinspektionerna görs med stöd av avfallslagens § 123.

Uudenmaan jätelautakunta