020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Avfallshanteringsmyndigheten frågar uppgifter om invånarnas hantering av avloppsslammet i en enkät

Nylands avfallshanteringsmyndighet skickar ut en enkät per brev till invånarna i Högfors för att ta reda på hur avfallshanteringen av avloppsslammet är ordnad. Avfallshanteringsmyndigheten har redan en längre tid utrett situationen gällande avfallshanteringen av avloppsslam i regionen. Nu står en invånarenkät på tur. För att få uppdaterade uppgifter om fastigheterna är det viktigt att fastighetsinnehavarna svarar på enkäten.

Enkäten skickas till de fastigheter vars avloppsvattenhantering är okänd för myndigheten. I enkäten frågas bland annat hurudant avloppsvatten som uppstår på fastigheten, hur avloppsvattnet hanteras, hur mycket slam det uppstår, hur ofta slammet töms och hur tömningen utförs.

Avfallshanteringsmyndigheten frågar efter uppgifterna för att den är skyldig att känna till avfallshanteringen av avloppsslammets. Lagstiftningen ålägger avfallshanteringsmyndigheten att upprätthålla ett register över transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar. Slamtömningsföretagen lämnar in uppgifter om de fastigheter, från vilka de tömt slam, till avfallshanteringsmyndigheten.

Kommunerna och avloppsandelslagen har meddelat avfallshanteringsmyndigheten vilka fastigheter som hör till avloppsnätverket. Utöver dessa fastigheter finns det i avfallshanteringsregistret många fastigheter, vars avloppsvattenhantering myndigheten inte känner till.

Även de fastighetsinnehavare vars fastigheter endast har inburet vatten eller små mängder avloppsvatten skall svara på enkäten.

Enkäten skickas först till fastigheterna i Högfors. Senare utökas enkäten att gälla även andra kommuner. Nylands avfallshanteringsmyndighet fungerar som gemensam avfallsmyndighet i följande kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.

Uppgifterna som fås av invånarna sparas i avfallshanteringsmyndighetens avfallshanteringsregister. Frågeformuläret kan fyllas i på avfallshanteringsmyndighetens webbsidor, https://www.ujlk.fi/sv/blanketter.

Nylands avfallsnämnds beslut den 8.2.2023

Ändringar i avfallstaxan och avfallshanteringsföreskrifterna
Avfallsnämnden godkände de presenterade ändringarna i Ny­lands avfallsnämnds avfallstaxa och Nylands avfallsnämnds av­fallshan­te­rings­fö­re­skrif­ter. Ändringarna trä­der i kraft 1.3.2023. Versionerna som träder i kraft kan läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/bestammelser/

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande

Kompostering bör anmälas till avfallshanteringsmyndigheten

Kompostering hemma på gården är ett bra sätt att ta till vara bioavfallet och återvinna näringsämnen.  Enligt avfallslagen bör man göra en komposteringsanmälan till avfallshanteringsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten gäller samtliga fastigheter som komposterar, både i tätorter och på glesbygden. Även om man komposterar endast under en viss tid på året, till exempel på fritidsbostaden, bör man anmäla om det till kommunens avfallshanteringsmyndighet. Detta betyder dock inte att man måste börja kompostera.

På Nylands avfallsnämnds område kan man göra anmälan på blanketten som finns på webbplatsen ujlk.fi/sv/.  För att fylla i anmälan behövs Rosk’n Rolls kundnummer som finns till exempel på avfallsfakturan. I anmälan fylls uppgifter om kompostering och kompostorn samt ansvarspersonens kontaktuppgifter i.

Om man redan har en kompostor i bruk, ska anmälan göras direkt. Det gäller även kunder som före år 2022 meddelat att de komposterar. De bör nu göra en uppdaterad anmälan. I fortsättningen bör anmälan förnyas med fem års mellanrum.

Det är viktigt att komma ihåg är att matrester endast får komposteras i en sluten och värmeisolerad kompostbehållare med tätt lock och botten.

Kompostering av trädgårdsavfall behöver man däremot inte göra en anmälan om.

Med hjälp av komposteringsanmälningarna samlar man in information om behandlingen av bioavfall samt dess återvinningsprocent i Finland.

Fram till årsskiftet har cirka 6500 komposteringsanmälningar gjorts i västra och i östra Nyland.

Att fylla i en komposteringsanmälan leder inte till en komposteringsinspektion. Avfallshanteringsmyndigheten kan göra stickprovsaktiga inspektioner, men meddelar alltid om dem i förväg. Under besöken ger myndigheten samtidigt råd om kompostering.

Komposteringsanmälan påverkar inte avfallshanteringsavgifterna.

Avfallshanteringsmyndigheten har sammanställt de vanligaste frågorna om komposteringsanmälan och svar på dem på sin webbsida.

Nylands avfallshanteringsmyndighet

Nylands avfallshanteringsmyndighet fungerar som avfallshanteringsmyndighet för tolv kommuner och ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshantering i medlemskommunerna. Verksamhetsområdet omfattar följande kommuner; Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.

Tilläggsinformation för media: avfallsinspektör Malin Kurkisuo, 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi