020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Nylands avfallsnämnds beslut den 24.8.2023

Utlåtande om utkastet till Lojo miljöskyddsföreskrifter
Avfallsnämnden beslutade ge utlåtande om utkastet till Lojo miljöskyddsföreskrifter. Avfallshanteringsmyndigheten konstaterar bland annat att det i utkastet till Lojo mil­jös­kydds­fö­re­skrif­ter finns många föreskrifter som är bra och nödvändiga för mil­jön, men också föreskrifter om avfall och avfallshantering, om vilket det finns precisa föreskrifter i avfallshanteringsföreskrifterna. Det är viktigt att mil­jös­kydds­fö­re­skrif­ter­na och avfallshanteringsföreskrifterna inte är motst­ri­di­ga.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande

Högsta förvaltningsdomstolens beslut gällande besvärstillstånd i slamtransportärendet

Högsta förvaltningsdomstolen har 22.6.2023 givit sitt beslut gällande ansökan om besvärstillstånd i ärendet beträffande ordnandet av avfallstransport.

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte besvärstillstånd åt dem som överklagade beslutet och behandlade därmed inte besväret. Ändringssökandena ansökte om tillstånd att anföra besvär mot Nylands avfallsnämnds beslut om att övergå till kommunal slamtransport. Man kan inte söka ändring i Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Därmed har Nylands avfallsnämnds beslut 13 § 24.8.2021 vunnit laga kraft. Dethär betyder att man i enlighet med avfallsnämndens beslut stegvis övergår till av kommunen ordnad transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar under 2024–2026. Efter övergången beställer invånarna tömning av slam från slamavskiljare och slutna tankar av det kommunala avfallsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab.

Tilläggsuppgifter:
Nylands avfallshanteringsmyndighet, ansvarig avfallsinspektör Pamela Ek
Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande

Nylands avfallsnämnds beslut den 7.6.2023

Ändringar avfallshanteringsföreskrifterna
Avfallsnämnden godkände de små ändringarna presenterade i Ny­lands avfallsnämnds av­fallshan­te­rings­fö­re­skrif­ter. Ändringarna träder i kraft genast.

Ändringar i avfallstaxan
Avfallsnämnden godkände de små ändringarna presenterade i Ny­lands avfallsnämnds av­fallstaxa. Ändringarna träder i kraft genast.

Överföring av ärendet gällande inlämnandet av uppgifter om transporten av slam från sla­mavs­kil­ja­re och slutna tankar till tillsynsmyndigheten
Avfallsnämnden överförde ärendet gällande tio slamtransportföretagares in­läm­nan­de av uppgifter om transporten av slam från sla­mavs­kil­ja­re och slut­na tankar till behandling av tillsynsmyndigheten, dvs. Ny­lands nä­rings-, tra­fik- och miljöcentral.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande