Möjlighet att framföra sin åsikt om ändringarna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har berett ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa för avfallsnämnden att godkänna. Ändringarna träder i kraft 1.1 eller 1.3.2022.

Taxan är upprättad så att den är jämlik för alla kommuninvånare. Det föreslås ändringar i bland- och bioavfallets, samt de återvinnbara avfallens tömningsavgifter, för att uppmuntra till avfallshantering enligt prioritetsordningen. Bioavfallets och de återvinnbara avfallens tömningsavgifter sänks och harmoniseras på hela området. Det föreslås att bioavfallskärlens tömningsavgifter sänks med 0–13,8 %, beroende på kärlets storlek, kundgrupp och område. Kartongkärlens tömningsavgifter föreslås sänkas med 0–13,8 %, beroende på område och kärlets storlek. Det föreslås att tömningsavgifterna för kärl för förpackningsplast, som måste förflyttas för hand, sänks med 8 %, och djupinsamlingskärlens tömningsavgift sänks med 3 %. Tömningsavgifterna för insamlingskärl för förpackningsglas och metall föreslås sänkas med 0–16 %, för kärlen som måste flyttas för hand skulle tömningsavgiften sjunka med 8 %. Närmare uppgifter om avgifterna framställs i bilaga 1 (enbart på finska).

Sänkningen av bioavfallets och de återvinnbara avfallens tömningsavgifter kompenseras i huvudsak med en måttlig höjning av blandavfallskärlens tömningsavgifter, i enlighet med avfallslagens anda. Förhöjningen riktas mot avgifterna i de fem östnyländska kommunerna på området, där trycket på att höja tömningsavgifterna är högst, eftersom blandavfallets tömningsavgifter inte höjts sedan år 2013. För kärl som flyttas för hand är höjningarna mellan 4–5 %, beroende på kärlets storlek. Det föreslås inga ändringar i tömningsavgifterna för andra typer av avfallskärl. Närmare uppgifter om avgifterna framställs i bilaga 2 (enbart på finska).

Det föreslås också ändringar i mottagnings- och behandlingsavgifterna, med vilka man eftersträvar en styrande effekt för att öka sorteringen och separatinsamlingen av material, samt för att höja återvinningsgraden på avfallsstationerna (Bilaga 3, enbart på finska). Det föreslås ändringar i taxans grunder, för att förtydliga paragrafernas syfte och innehåll (Bilaga 4).

Kungörelsen hålls framlagd 11.10. – 9.11.2021 i kommunerna på avfallsnämndens område. Kungörelsen samt ett utkast till ändringarna i avfallstaxan kan läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/aktuellt. Alla kommuninvånare samt de parter vars fördel eller rätt kan beröras av ändringarna i avfallstaxan bereds en möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. Fritt formulerade åsikter ska tillställas skriftligen senast 9.11.2021 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per post till adressen Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Tilläggsuppgifter: tfn. 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi.

Uudenmaan jätelautakunta

Nylands avfallsnämnds beslut den 30.9.2021

Överföring av ärendet gällande anslutning av ett vårdhem till kommunal avfallshantering till tillsynsmyndigheten
Eftersom Esperi Care Oy (ägaren) vägrar överlämna avfallet som upp­kom­mer i vårdhemmet Pajunkissa till den fastighetsvisa avfallstransport som kom­mu­nen ordnar, beslutade avfallsnämnden att överföra ärendet gällande ans­lut­ning av vårdhemmet Pajunkissa till kommunal avfallshantering till be­han­dling av tillsynsmyndigheten, dvs. Lovisa stads miljövårdsmyndighet.
Avfallsnämnden ber miljövårdsmyndigheten att ålägga ägaren att fullgöra sin skyldighet att ansluta sig till kommunal avfallshantering.

Överföring av ärendet gällande anslutning till separatinsamlingen av bio- och återvinnbart avfall till tillsynsmyndigheten
Avfallsnämnden beslutade att överföra ärendet gällande anslutning av fas­ti­ghe­ter­na i bilaga 7 till separatinsamlingen av återvinnbart avfall till behandling av tillsynsmyndigheten, dvs. kommunernas mil­jö­vårds­myn­di­ghe­ter.
Avfallsnämnden ber miljövårdsmyndigheten att ålägga fastigheterna i bi­la­ga 7 att fullgöra sin skyldighet att ansluta sig till den fastighetsvisa se­pa­rat­in­sam­ling­en av återvinnbart avfall.

Överföring av ärendet gällande inlämnandet av uppgifter om transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar till tillsynsmyndigheten
Avfallsnämnden beslutade att överföra ärendet gällande Koneurakointi E. Leh­ti­ran­ta Oy:s inlämnande av uppgifter om transporten av slam från sla­mavs­kil­ja­re och slutna tankar till behandling av tillsynsmyndigheten, dvs. Ny­lands närings-, trafik- och miljöcentral.
Avfallsnämnden ber NTM-centralen att ålägga Koneurakointi E. Lehtiranta Oy att fullgöra sin skyldighet att inlämna de i 39 § 2 mom. avfallslagen och 26 § avfallsförordningen åsyftade uppgifterna  till av­fallshan­te­rings­myndigheten.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Elin Andersson, ordförande

Uudenmaan jätelautakunta

Nylands avfallsnämnds beslut den 24.8.2021

Transportsystemet för avloppsslam

Avfallsnämnden beslutade efter omröstning att man för avloppsslam som hör till kommunens ansvar övergår från den nu­va­ran­de avtalsbaserade / av fastighetsinnehavaren ordnade av­falls­tran­spor­ten till den i § 36 avfallslagen åsyftade kommunalt anordnade av­falls­tran­spor­ten tidigast 26.8.2024 och senast 1.9.2026 på avfallsnämndens om­rå­de (Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis). Den gällande avtalsbaserade / av fastighetsinnehavaren ordnade av­falls­tran­spor­ten upphör då man övergår till den kommunalt anordnade av­falls­tran­spor­ten. Föredragandens förslag vann med rösterna 5 (Elin Andersson, Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Jaana Laine, Miika Lepokallio) – 5 (Kristo Halme, Åke Holmlund, Matti Kalvia, Mikael Karlsson, Karl Åberg). Ordförandens (Elin Andersson) röst avgjorde. Enligt Åke Holmlunds motförslag skulle avfallsnämnden ha beslutat att övergå till avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar. Åke Holmlund anmälde avvikande mening.

Avfallsnämnden har behandlat ärendet tidigare. Avfallsnämnden beslutade 21.5.2019 efter omröstning att man på sitt område tar i bruk ett av fas­ti­ghet­sin­ne­ha­va­ren ordnat avfallstransportsystem, men Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde avfallsnämndens beslut och remitterade ären­det till avfallsnämnden för ny behandling. I motiveringen konstaterar förvaltningsdomstolen bland annat att av­falls­nämn­dens beslut är bristfälligt motiverat och otillräckligt undersökt. I ärendet har det inte visats att villkoren i avfallslagen 37 § 1 mom. för avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren upp­fylls. 10.12.2020 och 13.4.2021 beslutade avfallsnämnden efter omröstning att bordlägga ärendet.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Elin Andersson, ordförande

Uudenmaan jätelautakunta