Författararkiv: adm_ujlk100

Nylands avfallsnämnds beslut 13.4.2021

Utlåtande om utvecklingsplanen för Ingå kommuns vattenförsörjning
Avfallsnämnden beslutade enhälligt som sitt utlåtande konstatera bland annat att man i utvecklingsplanen och då man bedömer Ingå reningsverks kapacitet bör beakta att mängden slam från slamavskiljare och slutna tankar som ska behandlas av reningsverket kan öka i framtiden.

Transportsystemet för avloppsslam
Avfallsnämnden beslutade efter omröstning att bordlägga ärendet till dess att riksdagen har behandlat avfallslagens förnyelse. Jaana Laines motförslag vann med rösterna 8 (Sanna Kurki, Kristo Halme, Matti Kalvia, Åke Holmlund, Mikael Karlsson, Henna Nyrhivaara, Karl Åberg, Jaana Laine) – 4 (Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson). Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson samt föredragaren anmälde avvikande mening.

Avfallsnämnden beslutade 21.5.2019 efter omröstning att man på sitt område tar i bruk ett av fas­ti­ghet­sin­ne­ha­va­ren ordnat avfallstransportsystem, men Helsingfors förvaltningsdomstol har upphävt avfallsnämndens beslut och remitterat ären­det till avfallsnämnden för ny behandling. I motiveringen konstaterar förvaltningsdomstolen bland annat att av­falls­nämn­dens beslut är bristfälligt motiverat och otillräckligt undersökt. I ärendet har det inte visats att villkoren i avfallslagen 37 § 1 mom. för avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren upp­fylls. 10.12.2020 beslutade avfallsnämnden efter omröstning att bordlägga ärendet.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Elin Andersson, ordförande

Nylands avfallsnämnds beslut den 10.12.2020

Uppdatering av avfallshanteringsföreskrifterna Avfallsnämnden beslutade enhälligt att utfärda de uppdaterade avfallshanteringsföreskrifterna för Nylands avfallsnämnd som träder ikraft 1.2.2021. Skyldigheten att separatinsamla återvinnbart avfall utökas fr.o.m. 1.7.2021. Kartong, glas, metall och plast ska sorteras och sam­las in separat i egna fastighetsvisa sopkärl om fastigheten omfattar minst tio bostadslägenheter. För tillfället gäller skyldigheten fas­tig­he­ter med minst tjugo… Continue Reading

Möjlighet att framföra sin åsikt om avfallshanteringsföreskrifterna inom Nylands avfallsnämnds område

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har förberett ett utkast till Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna. Utkast till avfallshanteringsföreskrifter Kungörelserna hålls framlagda 15.10. – 13.11.2020 i kommunerna på avfallsnämndens område. Alla kommuninvånare samt de parter vars fördel eller rätt kan beröras av avfallshanteringsföreskrifterna… Continue Reading

Nylands avfallsnämnds beslut den 21.5.2019

Nya avfallshanteringsföreskrifter och ny avfallstaxa Avfallsnämnden beslutade enhälligt att utfärda nya avfallshanteringsföreskrifter samt en ny avfallstaxa för Nylands avfallsnämnd som är enhetliga inom 12 kommuner i västra- och östra Nyland och träder ikraft 1.7.2019. Skyldigheten att separatinsamla återvinnbart avfall blir enligt avfallshanteringsföreskrifterna stängare fr.o.m. 1.4.2020 gällande glas och metall och plastinsamlingen blir obligatorisk ifall fastigheten… Continue Reading

Möjlighet att framföra sin åsikt om transportsystemet för avloppsslam från boende inom Nylands avfallsnämnds område

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet förbereder ett beslut för avfallsnämnden om transportsystemet för avloppsslam från boende. Denna kungörelse hålls framlagd 5.4 – 4.5.2019 inom avfallsnämndens kommuner. Kungörelsen samt bakgrundsmaterial om transportsystemet för avloppsslam kan dessutom läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/nyheter. Alla kommuninvånare och parter vars… Continue Reading

Lediga jobb

Tf. ansvarig avfallsinspektör, Raseborgs stad – Raaseporin kaupunki, Raseborg Raseborgs stad söker tf. ansvarig avfallsinspektör för tidsbundet tjänsteförhållanden på heltid 6.5.2019–3.4.2020 till Nylands avfallshanteringsmyndighet. Nylands avfallshanteringsmyndighet fungerar som avfallshanteringsmyndighet för 12 kommuner (Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis). Raseborgs stad fungerar som ansvarskommun för Nylands avfallshanteringsmyndighet. Till tf.… Continue Reading

Möjlighet att framföra sin åsikt om avfallshanteringsföreskrifterna samt avfallstaxans grunder inom Nylands avfallsnämnds område

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har förberett ett utkast till Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter samt ett utkast till grunderna för Nylands avfallsnämnds avfallstaxa för avfallsnämnden att godkänna. Kungörelserna hålls framlagda 18.3 – 16.4.2019 i kommunerna på avfallsnämndens område. Kungörelserna samt utkasten till avfallshanteringsföreskrifterna och avfallstaxans… Continue Reading

Nylands avfallsnämnd inledde sin verksamhet 1.1.2019

Vid årsskiftet sammanslogs Västra Nylands avfallsnämnd och Borgå regionala avfallsnämnd och bildar nu Nylands avfallsnämnd. Den nya avfallsnämnden är den regionala avfallshanteringsmyndigheten för tolv kommuner. Till nämnden hör Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa och Sibbo från östra Nyland samt Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis från västra Nyland. I nämnden sitter tolv ledamöter valda… Continue Reading