020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Sommarens komposteringsinspektioner börjar

Nylands avfallshanteringsmyndighet utför komposteringsinspektioner på sitt verksamhetsområde. Inspektionerna börjar i april och fortsätter till slutet av september. Inspektioner görs på hela området vid de husbolag med 3–4 bostäder som komposterar samt egnahemshus och parhus som komposterar i Lojo och Borgå centralort samt Nummela tätort i Vichtis. Avfallshanteringsmyndigheten skickar brev om inspektion åt invånaren två veckor […]

Nylands avfallsnämnds beslut den 17.4.2024

Avfallsnämndens svar på begäran om behandling av Vichtis kommunstyrelse Avfallsnämnden beslutade svara Vichtis kommunstyrelse enligt föredragningen. I sitt svar konstaterar avfallsnämnden bl.a. att förslaget av Vichtis kommunstyrelse inte ger anledning att på nytt behandla slamtransportbeslutet. Föredragandens förslag vann med rösterna 7 (Martin Stenström, Ulf Böckerman, Jari Kivirinta, Marianne Boström, Reeta Rossi, Mari Tanner, Tim Kankfelt) […]

Möjlighet att framföra sin åsikt om ändringarna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa och avfallshanteringsföreskrifter

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har berett ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa och avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna. Största delen av ändringarna gäller de fastigheter vars avloppsvatten leds till en slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller motsvarande behandlingssystem på fastigheten. Ändringarna träder i kraft under […]

Nylands avfallsnämnds beslut den 5.12.2023

Ändring i två avfallsavgifter Avfallsnämnden beslutade godkänna de presenterade ändringarna i mottagningsavgifterna för blandavfall samt i avgiften som debiteras för leverans av pappersfaktura. Övriga ärenden De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen. Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande.

Nylands avfallsnämnds beslut den 25.10.2023

Överföring av ärendet gällande anslutning till separatinsamlingen av återvinnbart avfall till tillsynsmyndigheten Nitton (19) fastigheter med fler än fyra bostäder har inte ordnat separatinsamling i en­lighet med skyldigheten till separatinsamling som trädde i kraft 1.10.2022. Avfallsnämnden beslutade att överföra ärendet gällande anslutning av dessa fastigheter till separatinsamlingen av återvinnbart avfall till be­hand­ling av tillsynsmyndigheten, dvs. […]

Nylands avfallsnämnds beslut den 24.8.2023

Utlåtande om utkastet till Lojo miljöskyddsföreskrifter Avfallsnämnden beslutade ge utlåtande om utkastet till Lojo miljöskyddsföreskrifter. Avfallshanteringsmyndigheten konstaterar bland annat att det i utkastet till Lojo mil­jös­kydds­fö­re­skrif­ter finns många föreskrifter som är bra och nödvändiga för mil­jön, men också föreskrifter om avfall och avfallshantering, om vilket det finns precisa föreskrifter i avfallshanteringsföreskrifterna. Det är viktigt att […]

Högsta förvaltningsdomstolens beslut gällande besvärstillstånd i slamtransportärendet

Högsta förvaltningsdomstolen har 22.6.2023 givit sitt beslut gällande ansökan om besvärstillstånd i ärendet beträffande ordnandet av avfallstransport. Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte besvärstillstånd åt dem som överklagade beslutet och behandlade därmed inte besväret. Ändringssökandena ansökte om tillstånd att anföra besvär mot Nylands avfallsnämnds beslut om att övergå till kommunal slamtransport. Man kan inte söka ändring i […]

Nylands avfallsnämnds beslut den 7.6.2023

Ändringar avfallshanteringsföreskrifterna Avfallsnämnden godkände de små ändringarna presenterade i Ny­lands avfallsnämnds av­fallshan­te­rings­fö­re­skrif­ter. Ändringarna träder i kraft genast. Ändringar i avfallstaxan Avfallsnämnden godkände de små ändringarna presenterade i Ny­lands avfallsnämnds av­fallstaxa. Ändringarna träder i kraft genast. Överföring av ärendet gällande inlämnandet av uppgifter om transporten av slam från sla­mavs­kil­ja­re och slutna tankar till tillsynsmyndigheten Avfallsnämnden överförde […]

Avfallshanteringsmyndigheten frågar uppgifter om invånarnas hantering av avloppsslammet i en enkät

Nylands avfallshanteringsmyndighet skickar ut en enkät per brev till invånarna i Högfors för att ta reda på hur avfallshanteringen av avloppsslammet är ordnad. Avfallshanteringsmyndigheten har redan en längre tid utrett situationen gällande avfallshanteringen av avloppsslam i regionen. Nu står en invånarenkät på tur. För att få uppdaterade uppgifter om fastigheterna är det viktigt att fastighetsinnehavarna […]

Nylands avfallsnämnds beslut den 8.2.2023

Ändringar i avfallstaxan och avfallshanteringsföreskrifterna Avfallsnämnden godkände de presenterade ändringarna i Ny­lands avfallsnämnds avfallstaxa och Nylands avfallsnämnds av­fallshan­te­rings­fö­re­skrif­ter. Ändringarna trä­der i kraft 1.3.2023. Versionerna som träder i kraft kan läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/bestammelser/ Övriga ärenden De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen. Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, […]