FÖRESKRIFTER

Avfallshanteringsföreskrifterna är lokala bestämmelser som kompletterar avfallslagen och förordningen. På basen av 91 § i Avfallslagen fastslås avfallshanteringsföreskrifterna av den myndighet som ansvarar för avfallshanteringen i kommunen. Avfallslagen ger kommunen rätt omfattande befogenheter för ett utfärdande av lokala bestämmelser gällande behandling och återvinning av avfall, förebyggande av olägenheter samt övervakning.

I avfallshanteringsföreskrifterna utfärdas bestämmelser gällande avfallshanteringen och ordnandet av denna.

Avfallshanteringsföreskrifterna som fastställts av Nylands avfallsnämnd, är i kraft: Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa, Sibbo, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Sjundeå, Raseborg och Vichtis.

I avfallshanteringsföreskrifternas motivering har detaljerade motiveringar till varje föreskrift framförts.

För att kommuninvånarna lättare ska kunna förstå avfallshanteringsföreskrifterna har det sammanställts ett informationspaketet ”Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?” Till paketet har det samlats allmän information för kommuninvånarna om hela avfallshanteringssystemet.

Avfallshanteringsföreskrifter som är i kraft inom Nylands avfallsnämnd