BLANKETTER

Anslutning till ordnad soptransport

Tag kontakt med Rosk´n Roll Oy Ab för att ansluta dig till ordnad soptransport.

Gemensamma sopkärl

Ett gemensamt kärl kan användas för insamling av blandavfall. Meddela om ibruktagandet av ett gemensamt sopkärl samt meddela om ändrade uppgifter. Man ska alltid informera då det sker ändringar i uppgifterna.

Tillfälligt avbrott i tömningarna

Tillfälligt avbrott i tömningarna av avfallskärl kan beviljas på grund av resa eller någon annan långvarig frånvaro.

Förlängning av avfallskärlets tömningsintervall

Det ät möjligt att förlänga sopkärlets tömningsintervall såvida bioavfallet separatinsamlas eller komposteras i en kompostor som är värmeisolerad samt skyddad för skadedjur samt då det återvinnbara avfallet och farliga avfallet sorteras. Sopkärlet bör tömmas tillräckligt ofta så att avfallet ryms i kärlet och så att kärlets lock alltid kan stängas. Förlängningen av tömningintervallet får inte förorsaka luktolägenheter eller annan skada.