020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Blanketter

Uppgifterna som samlas in via blanketterna hanteras, förutom av Nylands avfallshanteringsmyndighet också på Rosk’n Roll Oy Ab på basis av avtalet om hanteringen av personuppgifter för utförandet av avfallsservicen.

Skicka in en fullmakt till avfallshanteringsmyndigheten ifall ni gör en ansökan för någon annans räkning. Fullmakten kan skickas per e-post eller post.

Anslutning till ordnad soptransport

Tag kontakt med Rosk´n Roll Oy Ab för att ansluta dig till ordnad soptransport.

Anmälan om kompostering

Med blanketten kan invånarna meddela uppgifter om småskalig kompostering på fastigheten till komposteringsregistret.

De vanligaste frågorna om komposteringsanmälan

Anmälan om avloppsystem och -slam

Med blanketten kan invånarna meddela uppgifter om avloppssystem eller slamtömningar för fastigheter på området som befinner sig utanför avloppsnätet.

Gemensamt sopkärl

Ett gemensamt kärl kan användas för insamling av avfall. Man ska alltid meddela om ibruktagandet av ett gemensamt sopkärl samt då det sker ändringar i uppgifterna.

Tillfälligt avbrott i tömningarna

Tillfälligt avbrott i tömningarna av avfallskärl kan beviljas på grund av resa eller någon annan långvarig frånvaro.

Förlängning av avfallskärlets tömningsintervall

Det är möjligt att förlänga sopkärlets tömningsintervall såvida bioavfallet separatinsamlas eller komposteras i en kompostor som är värmeisolerad.  Dessutom bör det återvinnbara avfallet och farliga avfallet sorteras.

Inlämnande av slamtransport uppgifter

Slamtransportföretagarna ska minst en gång i kvartalet lämna in fastighetsvis specificerade tömningsuppgifter över slam som transporterats. Uppgifterna ska lämnas in i en form som kan bearbetas elektroniskt. Läs mera om att inlämna uppgifter.

Egen eller småskalig behandling av avlopsslam

För egen eller småskalig gemensam behandling av avloppsslam ska en skriftlig anmälan göras till avfallshanteringsmyndigheten innan behandlingen påbörjas.