BLANKETTER

Skicka in en fullmakt till avfallshanteringsmyndigheten ifall ni gör en ansökan för någon annans räkning. Fullmakten kan skickas per e-post eller post.

Anslutning till ordnad soptransport

Tag kontakt med Rosk´n Roll Oy Ab för att ansluta dig till ordnad soptransport.

Gemensamt sopkärl

Ett gemensamt kärl kan användas för insamling av avfall. Man ska alltid meddela om ibruktagandet av ett gemensamt sopkärl samt då det sker ändringar i uppgifterna.

Tillfälligt avbrott i tömningarna

Tillfälligt avbrott i tömningarna av avfallskärl kan beviljas på grund av resa eller någon annan långvarig frånvaro.

Förlängning av avfallskärlets tömningsintervall

Det är möjligt att förlänga sopkärlets tömningsintervall såvida bioavfallet separatinsamlas eller komposteras i en kompostor som är värmeisolerad.  Dessutom bör det återvinnbara avfallet och farliga avfallet sorteras.

Anmälan om gemensam kompostbehållare

Om en kompostbehållare för livsmedel används av flera än tre hushåll, ska en anmälan göras till avfallshanteringsmyndigheten.

Inlämnande av slamtransport uppgifter

Avfallstransportörerna ska årligen lämna in fastighetsvis specificerade tömningsuppgifter över slam som transporterats. Uppgifterna ska lämnas in i en form som kan bearbetas elektroniskt.

Egen eller småskalig behandling av avlopsslam

För egen eller småskalig gemensam behandling av avloppsslam ska en skriftlig ansökan göras till avfallshanteringsmyndigheten innan behandlingen påbörjas.