Kategoriarkiv: NYHETER

Nylands avfallsnämnds beslut den 7.9.2022

Ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter
Avfallsnämnden beslutade godkänna de presenterade ändringarna i Ny­lands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter. Bestämmelser om minsta tillåtna kärlvolymen för ge­men­sam­ma bioavfallskärl eller kompostbehållare lades till i avfallshanteringsföreskrifterna.

Redigeringar i texten i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa
Avfallsnämnden beslutar godkänna de i bilaga 2 presenterade re­di­ge­rin­gar­na i texten i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa. De föreslagna redigeringarna påverkar inte taxabestämmelsernas betydelse eller syfte. Redigeringarna påverkar inte tillämpandet eller den nuvarande praxisen.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande

Nylands avfallsnämnds beslut den 15.6.2022

Överföring av ärendet gällande anslutning till separatinsamlingen av återvinnbart avfall till tillsynsmyndigheten Avfallsnämnden beslutade att överföra ärendet gällande anslutning av femtiotvå fastigheter till separatinsamlingen av återvinnbart avfall till behandling av tillsynsmyndigheten, dvs. kommunernas miljö­vårdsmyndigheter. Det är fråga om husbolag som inte har ordnar separatinsamling av återvinnbart avfall i enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna trots uppmaningar. Husbolag med… Continue Reading

Avfallshanteringsmyndigheten gör komposteringsinspektioner även i år

Avfallshanteringsmyndigheten gör för andra sommaren i rad fastighetsvisa komposteringsinspektioner. Inspektioner görs liksom förra året vid bostadsbolag samt på småhusfastigheter som har angivit att de komposterar bioavfallet och därmed fått förlängd tömningsintervall. Ifjol gjordes komposteringsinspektioner på ca 200 fastigheter i östra Nyland. Mottagandet var bra och resultatet av inspektionerna var till största del positivt. Sommaren 2022… Continue Reading

Fart på den cirkulära ekonomin genom reformer i avfallshanteringsföreskrifterna

Fart på den cirkulära ekonomin genom reformer i avfallshanteringsföreskrifterna De lokala avfallshanteringsföreskrifterna måste ändras på grund av ändringar i avfallslagen och avfallsförordningen. Nylands avfallsnämnd beslutade vid sitt möte 28.4 att göra följande ändringar i avfallshanteringsföreskrifterna för att påskynda sorteringen. Syftet med förändringarna är att öka återvinnig och spara naturresurser. Fler typer av avfall återvinns från… Continue Reading

Nylands avfallsnämnds beslut den 28.4.2022

Utfärdande av de förnyade avfallshanteringsföreskrifterna av Nylands avfallsnämnd Avfallsnämnden beslutade utfärd bifogade Nylands avfallsnämnds av­fallshan­te­rings­fö­re­skrif­ter. Magnus Östberg föreslog att ändringen i utkastet till avfallshanteringsföreskrifternas 31 §, gällande slutna tankars tömning, inte förverkligas. Magnus Östberg förslag vann med rösterna 11 (Irina Salojoki, Ulf Böckerman, Jari Kivirinta, Marianne Boström, Juhana Salmenpohja, Mari Tanner, Tim Kankfelt, Magnus Östberg,… Continue Reading

Förändringarna i utkastet till avfallahanteringsföreskrifter i ett nötskal

Det föreslås ändringar i avfallshanteringsföreskrifterna, eftersom det har skett förändringar i avfallslagen och förordningen om avfall. De flesta ändringarna i avfallshanetringsföreskrifterna görs för att lagstiftningen har ändrats. Kommunförbundet har också publicerat en riksomfattande modell för avfallshanteringsföreskrifter. Tömningsintervall I utkastet föreslås att tömningsintervallet kan förlängas på lättare grunder än tidigare. Detta är meningen att uppmuntra i… Continue Reading

Möjlighet att framföra sin åsikt om ändringarna i avfallshanteringsföreskrifterna inom Nylands avfallsnämnds område

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har förberett ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna. Ändringarna beror på ändringar i avfallslagstiftningen. De största föreslagna ändringarna är: Utvidgande av skyldigheten att separat insamla återvinnbara avfallsslag Anmälan om kompostering måste göras till avfallshanteringsmyndigheten senast 1.9.2022… Continue Reading

Anmälan om kompostering till myndigheten

Enligt den förnyade avfallslagen bör man anmäla till avfallshanteringsmyndigheten ifall bioavfall behandlas, dvs. komposteras, på fastigheteten. Även om man komposterar endast under en viss tid på året, t.ex. på fritidsbostaden, bör man anmäla om det till kommunens avfallshanteringsmyndighet. Nylands avfallshanteringsmyndighet har på sin hemsida (ujlk.fi) en blankett, med vilken man anmäler komposteringen. Blanketten kan fyllas… Continue Reading

Ledigt jobb

Avfallsinspektör, Raseborgs stad Raseborgs stad söker en avfallsinspektör för fortlöpande tjänsteförhållanden på heltid till Nylands avfallshanteringsmyndighet från och med den 1.4.2022. Nylands avfallshanteringsmyndighet fungerar som myndighet för 12 kommuner (Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis). Raseborgs stad fungerar som ansvarskommun. Till avfallsinspektörens uppgifter hör bl.a. att behandla ansökningar… Continue Reading

Nylands avfallsnämnds beslut den 7.12.2021

Ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa Avfallsnämnden beslutade att godkänna de presenterade ändringarna i Ny­lands avfallsnämnds avfallstaxa. Det har föreslagits ändringar i bland- och bioavfallets, samt de återvinnbara avfallens tömningsavgifter, för att uppmuntra till av­fallshan­te­ring enligt prioritetsordningen i enlighet med av­falls­la­gen. Bioavfallets och de återvinnbara avfallens tömningsavgifter sänks och har­mo­niseras på hela området. Sänkningen av bioavfallets… Continue Reading