Kategoriarkiv: NYHETER

Möjlighet att framföra sin åsikt om ändringarna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har berett ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa för avfallsnämnden att godkänna. Ändringarna träder i kraft 1.1 eller 1.3.2022.

Taxan är upprättad så att den är jämlik för alla kommuninvånare. Det föreslås ändringar i bland- och bioavfallets, samt de återvinnbara avfallens tömningsavgifter, för att uppmuntra till avfallshantering enligt prioritetsordningen. Bioavfallets och de återvinnbara avfallens tömningsavgifter sänks och harmoniseras på hela området. Det föreslås att bioavfallskärlens tömningsavgifter sänks med 0–13,8 %, beroende på kärlets storlek, kundgrupp och område. Kartongkärlens tömningsavgifter föreslås sänkas med 0–13,8 %, beroende på område och kärlets storlek. Det föreslås att tömningsavgifterna för kärl för förpackningsplast, som måste förflyttas för hand, sänks med 8 %, och djupinsamlingskärlens tömningsavgift sänks med 3 %. Tömningsavgifterna för insamlingskärl för förpackningsglas och metall föreslås sänkas med 0–16 %, för kärlen som måste flyttas för hand skulle tömningsavgiften sjunka med 8 %. Närmare uppgifter om avgifterna framställs i bilaga 1 (enbart på finska).

Sänkningen av bioavfallets och de återvinnbara avfallens tömningsavgifter kompenseras i huvudsak med en måttlig höjning av blandavfallskärlens tömningsavgifter, i enlighet med avfallslagens anda. Förhöjningen riktas mot avgifterna i de fem östnyländska kommunerna på området, där trycket på att höja tömningsavgifterna är högst, eftersom blandavfallets tömningsavgifter inte höjts sedan år 2013. För kärl som flyttas för hand är höjningarna mellan 4–5 %, beroende på kärlets storlek. Det föreslås inga ändringar i tömningsavgifterna för andra typer av avfallskärl. Närmare uppgifter om avgifterna framställs i bilaga 2 (enbart på finska).

Det föreslås också ändringar i mottagnings- och behandlingsavgifterna, med vilka man eftersträvar en styrande effekt för att öka sorteringen och separatinsamlingen av material, samt för att höja återvinningsgraden på avfallsstationerna (Bilaga 3, enbart på finska). Det föreslås ändringar i taxans grunder, för att förtydliga paragrafernas syfte och innehåll (Bilaga 4).

Kungörelsen hålls framlagd 11.10. – 9.11.2021 i kommunerna på avfallsnämndens område. Kungörelsen samt ett utkast till ändringarna i avfallstaxan kan läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/aktuellt. Alla kommuninvånare samt de parter vars fördel eller rätt kan beröras av ändringarna i avfallstaxan bereds en möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. Fritt formulerade åsikter ska tillställas skriftligen senast 9.11.2021 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per post till adressen Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Tilläggsuppgifter: tfn. 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi.

Nylands avfallsnämnds beslut den 30.9.2021

Överföring av ärendet gällande anslutning av ett vårdhem till kommunal avfallshantering till tillsynsmyndigheten Eftersom Esperi Care Oy (ägaren) vägrar överlämna avfallet som upp­kom­mer i vårdhemmet Pajunkissa till den fastighetsvisa avfallstransport som kom­mu­nen ordnar, beslutade avfallsnämnden att överföra ärendet gällande ans­lut­ning av vårdhemmet Pajunkissa till kommunal avfallshantering till be­han­dling av tillsynsmyndigheten, dvs. Lovisa stads miljövårdsmyndighet. Avfallsnämnden… Continue Reading

Nylands avfallsnämnds beslut den 24.8.2021

Transportsystemet för avloppsslam Avfallsnämnden beslutade efter omröstning att man för avloppsslam som hör till kommunens ansvar övergår från den nu­va­ran­de avtalsbaserade / av fastighetsinnehavaren ordnade av­falls­tran­spor­ten till den i § 36 avfallslagen åsyftade kommunalt anordnade av­falls­tran­spor­ten tidigast 26.8.2024 och senast 1.9.2026 på avfallsnämndens om­rå­de (Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå… Continue Reading

Ändringar i de regionala och nationella avfallshanteringsskyldigheterna

Förändringar i skyldigheten att separatinsamla  Bostadsfastigheternas skyldighet att separatinsamla kartong, glas, metall och plast utvidgas den 1.7.2021 på Nylands avfallsnämnds område. På alla fastigheter med minst tio bostäder bör kartong, glas, metall och plast sorteras och separatinsamlas i egna, fastighetsvisa kärl. Bioavfallet bör fortsättningsvis insamlas på alla fastigheter med minst fem bostäder.   Utvidgningen av skyldigheten att separatinsamla berör 900 nya fastigheter på området, med sammanlagt nästan 12… Continue Reading

Avfallshanteringsmyndigheten gör komposteringsinspektioner

Avfallshanteringsmyndigheten gör för första gången komposteringsinspektioner på fastigheterna denna sommar. Inspektioner görs vid bostadsbolag samt enskilda fastigheter som har angivit att de komposterar bioavfallet och därmed fått längre tömningsintervall. Inspektioner görs på sommaren 2021 i Askola, Borgnäs, Lovisa, Borgå samt Lovisa. Fastighetsägaren informeras om inspektionen i förväg med brev 1-2 veckor i förväg. Fastighetsägaren behöver… Continue Reading

Nylands avfallsnämnds beslut 13.4.2021

Utlåtande om utvecklingsplanen för Ingå kommuns vattenförsörjning Avfallsnämnden beslutade enhälligt som sitt utlåtande konstatera bland annat att man i utvecklingsplanen och då man bedömer Ingå reningsverks kapacitet bör beakta att mängden slam från slamavskiljare och slutna tankar som ska behandlas av reningsverket kan öka i framtiden. Transportsystemet för avloppsslam Avfallsnämnden beslutade efter omröstning att bordlägga… Continue Reading

Nylands avfallsnämnds beslut den 10.12.2020

Uppdatering av avfallshanteringsföreskrifterna Avfallsnämnden beslutade enhälligt att utfärda de uppdaterade avfallshanteringsföreskrifterna för Nylands avfallsnämnd som träder ikraft 1.2.2021. Skyldigheten att separatinsamla återvinnbart avfall utökas fr.o.m. 1.7.2021. Kartong, glas, metall och plast ska sorteras och sam­las in separat i egna fastighetsvisa sopkärl om fastigheten omfattar minst tio bostadslägenheter. För tillfället gäller skyldigheten fas­tig­he­ter med minst tjugo… Continue Reading

Möjlighet att framföra sin åsikt om avfallshanteringsföreskrifterna inom Nylands avfallsnämnds område

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har förberett ett utkast till Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna. Utkast till avfallshanteringsföreskrifter Kungörelserna hålls framlagda 15.10. – 13.11.2020 i kommunerna på avfallsnämndens område. Alla kommuninvånare samt de parter vars fördel eller rätt kan beröras av avfallshanteringsföreskrifterna… Continue Reading

Nylands avfallsnämnds beslut den 21.5.2019

Nya avfallshanteringsföreskrifter och ny avfallstaxa Avfallsnämnden beslutade enhälligt att utfärda nya avfallshanteringsföreskrifter samt en ny avfallstaxa för Nylands avfallsnämnd som är enhetliga inom 12 kommuner i västra- och östra Nyland och träder ikraft 1.7.2019. Skyldigheten att separatinsamla återvinnbart avfall blir enligt avfallshanteringsföreskrifterna stängare fr.o.m. 1.4.2020 gällande glas och metall och plastinsamlingen blir obligatorisk ifall fastigheten… Continue Reading

Möjlighet att framföra sin åsikt om transportsystemet för avloppsslam från boende inom Nylands avfallsnämnds område

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet förbereder ett beslut för avfallsnämnden om transportsystemet för avloppsslam från boende. Denna kungörelse hålls framlagd 5.4 – 4.5.2019 inom avfallsnämndens kommuner. Kungörelsen samt bakgrundsmaterial om transportsystemet för avloppsslam kan dessutom läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/nyheter. Alla kommuninvånare och parter vars… Continue Reading