Kategoriarkiv: NYHETER

Ändringar i de regionala och nationella avfallshanteringsskyldigheterna

Förändringar i skyldigheten att separatinsamla 

Bostadsfastigheternas skyldighet att separatinsamla kartong, glas, metall och plast utvidgas den 1.7.2021 på Nylands avfallsnämnds område. På alla fastigheter med minst tio bostäder bör kartong, glas, metall och plast sorteras och separatinsamlas i egna, fastighetsvisa kärl. Bioavfallet bör fortsättningsvis insamlas på alla fastigheter med minst fem bostäder.  

Utvidgningen av skyldigheten att separatinsamla berör 900 nya fastigheter på området, med sammanlagt nästan 12 600 bostäder. Med förändringen får ännu fler invånare kärl för separatinsamling på sin egen gård, vilket gör sorteringen och återvinningen av avfall enklare.  

De av Nylands avfallsnämnd godkända uppdaterade avfallshanteringsföreskrifterna togs i bruk den 1.2.2021, och i dessa bestäms de förändrade skyldigheterna att separatinsamla, samt övergångstiden till början av juli.  

Avfallslagstiftningen förnyas 

Den nya avfallslagen tas i bruk inom kort. Ändringar görs i avfallslagstiftningen för att implementera EU:s avfallslagstiftningspaket, och till följd av nationella behov.  

I avfallslagen och förordningar som baserar sig på den stadgas skyldigheterna och målsättningarna gällande separatinsamling och återvinning av avfall. I och med att avfallslagstiftningen ändras, stadgas skyldigheterna till separatinsamling för första gången på riksnivå. 

För att uppnå återvinningsmålsättningarna presenteras nya separatinsamlingsskyldigheter, vilka är betydligt mer omfattande än de nuvarande. Skyldigheterna riktas till kommunerna, avfallsinnehavarna samt förpackningsproducenterna. Förpackningsproducenterna bör i samarbete med kommunerna ordna för separatinsamlingen av förpackningsavfall som uppkommer vid boende. 

De nya skyldigheterna att separatinsamla, som tas i bruk på Nylands avfallsnämnds område, stöder den nya avfallslagens mer omfattande återvinningsmålsättningar. Övergången till avfallslagstiftningens krav sker, med hjälp av avfallshanteringsföreskrifterna, stegvis på området. 

Avfallshanteringsmyndigheten gör komposteringsinspektioner

Avfallshanteringsmyndigheten gör för första gången komposteringsinspektioner på fastigheterna denna sommar. Inspektioner görs vid bostadsbolag samt enskilda fastigheter som har angivit att de komposterar bioavfallet och därmed fått längre tömningsintervall. Inspektioner görs på sommaren 2021 i Askola, Borgnäs, Lovisa, Borgå samt Lovisa. Fastighetsägaren informeras om inspektionen i förväg med brev 1-2 veckor i förväg. Fastighetsägaren behöver… Continue Reading

Nylands avfallsnämnds beslut 13.4.2021

Utlåtande om utvecklingsplanen för Ingå kommuns vattenförsörjning Avfallsnämnden beslutade enhälligt som sitt utlåtande konstatera bland annat att man i utvecklingsplanen och då man bedömer Ingå reningsverks kapacitet bör beakta att mängden slam från slamavskiljare och slutna tankar som ska behandlas av reningsverket kan öka i framtiden. Transportsystemet för avloppsslam Avfallsnämnden beslutade efter omröstning att bordlägga… Continue Reading

Nylands avfallsnämnds beslut den 10.12.2020

Uppdatering av avfallshanteringsföreskrifterna Avfallsnämnden beslutade enhälligt att utfärda de uppdaterade avfallshanteringsföreskrifterna för Nylands avfallsnämnd som träder ikraft 1.2.2021. Skyldigheten att separatinsamla återvinnbart avfall utökas fr.o.m. 1.7.2021. Kartong, glas, metall och plast ska sorteras och sam­las in separat i egna fastighetsvisa sopkärl om fastigheten omfattar minst tio bostadslägenheter. För tillfället gäller skyldigheten fas­tig­he­ter med minst tjugo… Continue Reading

Möjlighet att framföra sin åsikt om avfallshanteringsföreskrifterna inom Nylands avfallsnämnds område

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har förberett ett utkast till Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna. Utkast till avfallshanteringsföreskrifter Kungörelserna hålls framlagda 15.10. – 13.11.2020 i kommunerna på avfallsnämndens område. Alla kommuninvånare samt de parter vars fördel eller rätt kan beröras av avfallshanteringsföreskrifterna… Continue Reading

Nylands avfallsnämnds beslut den 21.5.2019

Nya avfallshanteringsföreskrifter och ny avfallstaxa Avfallsnämnden beslutade enhälligt att utfärda nya avfallshanteringsföreskrifter samt en ny avfallstaxa för Nylands avfallsnämnd som är enhetliga inom 12 kommuner i västra- och östra Nyland och träder ikraft 1.7.2019. Skyldigheten att separatinsamla återvinnbart avfall blir enligt avfallshanteringsföreskrifterna stängare fr.o.m. 1.4.2020 gällande glas och metall och plastinsamlingen blir obligatorisk ifall fastigheten… Continue Reading

Möjlighet att framföra sin åsikt om transportsystemet för avloppsslam från boende inom Nylands avfallsnämnds område

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet förbereder ett beslut för avfallsnämnden om transportsystemet för avloppsslam från boende. Denna kungörelse hålls framlagd 5.4 – 4.5.2019 inom avfallsnämndens kommuner. Kungörelsen samt bakgrundsmaterial om transportsystemet för avloppsslam kan dessutom läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/nyheter. Alla kommuninvånare och parter vars… Continue Reading

Lediga jobb

Tf. ansvarig avfallsinspektör, Raseborgs stad – Raaseporin kaupunki, Raseborg Raseborgs stad söker tf. ansvarig avfallsinspektör för tidsbundet tjänsteförhållanden på heltid 6.5.2019–3.4.2020 till Nylands avfallshanteringsmyndighet. Nylands avfallshanteringsmyndighet fungerar som avfallshanteringsmyndighet för 12 kommuner (Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis). Raseborgs stad fungerar som ansvarskommun för Nylands avfallshanteringsmyndighet. Till tf.… Continue Reading

Möjlighet att framföra sin åsikt om avfallshanteringsföreskrifterna samt avfallstaxans grunder inom Nylands avfallsnämnds område

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har förberett ett utkast till Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter samt ett utkast till grunderna för Nylands avfallsnämnds avfallstaxa för avfallsnämnden att godkänna. Kungörelserna hålls framlagda 18.3 – 16.4.2019 i kommunerna på avfallsnämndens område. Kungörelserna samt utkasten till avfallshanteringsföreskrifterna och avfallstaxans… Continue Reading

Nylands avfallsnämnd inledde sin verksamhet 1.1.2019

Vid årsskiftet sammanslogs Västra Nylands avfallsnämnd och Borgå regionala avfallsnämnd och bildar nu Nylands avfallsnämnd. Den nya avfallsnämnden är den regionala avfallshanteringsmyndigheten för tolv kommuner. Till nämnden hör Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa och Sibbo från östra Nyland samt Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis från västra Nyland. I nämnden sitter tolv ledamöter valda… Continue Reading