Dataskyddsbeskrivning

Registerförare:
Nylands avfallsnämnd/Raseborgs stad
Besöksadress: Munkabacken 51, 08500 Lojo
Telefon: 020 690 145
E-post: ujlk@ujlk.fi

Dataskyddsansvarig:
Avfallshanteringschef Christine Perjala (Nylands avfallsnämnd)
ujlk@ujlk.fi, tel. 020 690 145

Registrets namn:
Register över avfallstransporter
Registrets datainnehåll
Registret inbegriper nedan nämnda personuppgifter. Datainnehållet varierar för olika kunder beroende på kundens tjänster.
Kontaktuppgifter till avfallstransportens kunder, lagstadgade avfallstjänster, tömningshistoria för systemen för behandling av avfallsfrågor, fastighetsuppgifter, uppgifter om avfallsnämndens beslut som riktar sig till tjänsterna, uppgifter om skuldsanering, uppgifter i förteckningarna över debiteringar och indrivning, uppgifter om begäran om kontakt gällande skötseln av kundförhållandet.

Grupper, vars personuppgifter man hanterar
Bostadsfastigheternas ägare/innehavare inom Nylands avfallsnämnds verksamhetsområde samt eventuella kontaktpersoner, bostadsaktiebolagens och disponenternas kontaktpersoner.

Ändamålet med hanteringen och den rättsliga grunden för den
Hanteringen av personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra Nylands avfallsnämnds lagstadgade förpliktelser. Avsikten med hanteringen av personuppgifter är att upprätthålla uppgifterna i registret över avfallstransporter (Avfallslagen § 143, Register över transport av avfall) samt kundbetjäningen.
Hanteringen av personuppgifter grundar sig på ett avtal som uppgjorts emellan Nylands avfallsnämnds medlemskommuner om en gemensam avfallsnämnd, avfallslagen eller bokföringslagen.

Källor för insamlingen av personuppgifter
Uppgifterna i registret fås av de registrerade själv och uppgifter uppstår då Rosk’n Roll Oy Ab utför sin lagstadgade avfallshantering för avfallsnämnden. Insamlingen av uppgifterna baserar sig på avtalet mellan Nylands avfallsnämnd och Rosk’n Roll Oy Ab om insamlingen och ordnandet av datamaterialet för registret över avfallstransporter. Dessutom fås uppgifter från Nylands avfallsnämnds medlemskommuner, från myndigheterna samt från myndighetsprogram, såsom befolkningsdatasystemet (BDS) eller från fastighetsdatasystemet (FDS).

Utgivning av personuppgifter
Registrets uppgifter överlämnas inte till utomstående. Uppgifterna hanteras, förutom av Nylands avfallsnämnds tjänste- och befattningsinnehavare, också på Rosk’n Roll Oy Ab på basis av avtalet om hanteringen av personuppgifter för utförandet av avfallsservicen. Myndigheterna har rätt att få uppgifter inom ramen för Finlands lag.

Registerförarens eller tredje parters berättigade intressen
I registret hanteras inte personuppgifter på basis av registerförarens berättigade intressen.
Överföring av personuppgifter utanför EU eller till internationella organisationer
Uppgifter från registret överförs inte till tredje länder eller till internationella organisationer.

Arkiveringstiden för personuppgifter
Personuppgifterna sparas endast så länge som det är nödvändigt för en ändamålsenlig hantering av uppgiften och så länge som lagstiftningen förutsätter att uppgifterna sparas. Personuppgifterna sparas under den tid kundförhållandet gäller samt i enlighet med bokföringslagens krav 6 år efter att kundförhållandet har upphört. Gällande de uppgifter som skall arkiveras sparas uppgifterna enligt Nylands avfallsnämnds informationsstyrningsplan.

Den fortsatta hanteringen av personuppgifterna
Såvida registerföraren ämnar hantera personuppgifter för andra ändamål än för det, för vilket personuppgifterna insamlades, bör registerföraren, innan den aktuella fortsatta hanteringen inleds, meddela de registrerade om det andra ändamålet. Registerföraren bör då också ge all relevant tilläggsinformation. Utan meddelande används inte uppgifterna för något annat ändamål än för det som har uppgetts i punkten om Ändamålet med hanteringen.
Den registrerades rättigheter och hur dessa kan tillämpas.

Granskningsrätt
Den registrerade har rätt att be registerföraren om tillträde till sina egna personuppgifterna, dvs. att granska de i registret sparade personuppgifterna i enlighet med EU:s förordning om allmänt dataskydd. Den registrerade kan använda sig av sin rätt att granska uppgifterna genom att kontakta Nylands avfallsnämnd eller Rosk’n Roll Oy Ab:s kundservice. Begäran om att få sina personuppgifter bör sändas skriftligt eller per e-post och identiteten skall bestyrkas i samband med begäran.

Rätt att korrigera uppgifterna
Den registrerade har rätt att begära att uppgifterna i registret rättas till genom att kontakta Nylands avfallsnämnd eller Rosk’n Roll Oy Ab:s kundservice.

Rätt att överklaga till en övervakande myndighet
Den registrerade har rätt att överklaga en osaklig eller lagstridig hantering av sina personuppgifter till den övervakande myndigheten.

Dataskyddsombudsmannens kansli
PB 800
00521 Helsingfors
Växel: 029 56 66700
E-post: tietosuoja(at)om.fi

Rätt att återta medgivandet till hantering en av personuppgifterna eller att överföra registeruppgifterna till en annan registerförare
Den registrerades medgivande till hanteringen av personuppgifterna i registret krävs inte, utan uppgifterna hanteras med stöd av lagen och i den utsträckning som lagen förutsätter. Den registrerade har inte rätt att överföra uppgifterna till en annan registerförare, eftersom uppgifterna hanteras med stöd av lagen.

Förpliktelsen att ge personuppgifterna
Hanteringen av personuppgifter är nödvändig för att Nylands avfallsnämnd skall kunna genomföra sina lagstadgade förpliktelser samt för att säkerställa den lagstadgade avfallshanteringen.
Det automatiserade beslutsfattandet och profileringen
Uppgifterna i registret underställs inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Principerna för skyddet av registret
Den personal som hanterar uppgifterna i registret har undergått sakenlig skolning och förbindelserna gällande datasekretess är i kraft. Vid datatekniska lösningar används en uppdaterad virusbekämpning, en brandmur och en https-kryptering samt övriga sakenliga skyddsåtgärder. Dataskyddet övervakas och användningsrättigheterna administreras på sakenligt sätt i en skyddad omgivning, så att endast de berörda har tillgång till uppgifterna.

Riskerna för den registrerade
Registerföraren har kartlagt riskerna i anslutning till hanteringen av personuppgifter och man har inte kunnat märka att det i samband med hanteringen av uppgifterna skulle för den registrerade uppstå någon sådan risk, som förhindrar en hantering av uppgifterna.

Ändringar i dataskyddsbeskrivningen
Vi förbehåller rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning. Ändringarna antecknas med datum i beskrivningen.

Uppdaterad 3.5.2019