020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

De vanligaste frågorna

Om avfallsavgifter

Jo. Alla fritidsbostäder ska höra till avfallshanteringen året om. Bostadens användningsgrad eller utrustningsnivå påverkar inte skyldigheten att höra till avfallshanteringen eller avfallsavgifterna. I fritidsbostädernas avgifter har man färdigt tagit i beaktande att bostaden används mindre.

Om avloppsslam

I östra- och västra Nyland övergår man till kommunalt organiserad slaminsamling från bostadsfastigheter under åren 2024–2026. Efter övergången beställer invånarna tömning av slam från slamavskiljare och slutna tankar av det kommunala avfallsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab. Innan övergången ansvarar fastighetsägaren själv för att beställa tömning av slamavskiljare och slutna tankar av en slambrunnstömmare som är verksam på området.
Kommunvisa avgifter för slamtömningar tillförs i Avgiftstabellen för avloppsslam efterhand som de fastställs av avfallsnämnden. Slamtömningsavgiften består av tre delar: tömningstyp, mängden slam och behandling av slammet. Tömningstyperna är standardtömning, beställningstömning, precisionstömning och jourtömning. Avgiftstabellen för avloppsslam hittas här: https://www.ujlk.fi/sv/foreskifter-och-avgifter/
I västra- och östra Nyland sker det en övergång till slamtransport arrangerad av Rosk’n Roll gällande slam från slamavskiljare och slutna tankar. Övergången sker områdesvis under åren 2024-2026: Hangö 1.10.2024, Raseborg 1.1.2025, Ingå 1.3.2025, Sjundeå 1.5.2025, Lojo 1.9.2025, Högfors 1.11.2025, Vichtis 1.12.2025, Sibbo 1.1.2026, Borgnäs och Askola 1.3.2026, Borgå och Lovisa 1.9.2026. Tömningarna på holmar, som saknar väg- eller färjförbindelse, börjar 1.9.2026 i samtliga kommuner.
Slam från slamavskiljare, slambehållare i minireningsverk och från motsvarande behållare ska avlägsnas vid behov eller enligt tillverkarens anvisningar, dock minst en gång per år. Slammet från slamavskiljare, i vilka det enbart samlas gråvatten, ska avlägsnas alltid vid behov, dock minst en gång på två år. Slutna tankar ska tömmas då de är fulla, dock minst en gång på två år.
Fastighetens innehavare ansluter sin fastighet till det kommunala slamtransportsystemet genom att meddela avfallsbolaget om fastighetens avloppsvattensystem och beställa tömning av Rosk’n Roll.

Om komposteringsanmälan, kompostering och bioavfall

Jo. Anmälan om kompostering bör göras oberoende om man är bosatt i en tätort eller på glesbygden. Om kompostering av trädgårdsavfall anmäls inte.
Ifall anmälan om kompostering har gjorts före år 2022 så måste den förnyas. Ifall anmälan har gjorts efter år 2022 och uppgifterna gällande komposteringen eller kompostorn har ändrats bör man förnya anmälan och välja på komposteringsanmälan blanketten "Uppdatera tidigare gjord anmälan" eller "Anmälan om att komposteringen avslutas".
Nej, man måste inte skaffa en kompostor eller kompostera bioavfall. Om du för tillfället komposterar bioavfall i en kompostor så bör du däremot göra en komposteringsanmälan. I stora tätorter bör bioavfallet sorteras skilt från blandavfallet till ett separat bioavfallskärl eller en kompostor.
Nej, det gör hen inte. Avfallshanteringsmyndigheten kan göra stickprovsaktiga inspektioner, men meddelar alltid om dem i förväg.
En gemensam kompostor kan användas i tätorter av fastigheter belägna i samma eller bredvidliggande kvarter samt på glesbyggden av nära grannar eller fastigheter som ligger intill samma väg högst 5 km från varandra. En gemensam kompostor ska dimensioneras så att varje bostad i stadigvarande bruk har tillgång till 40 liter utrymme i kompostbehållaren och varje fritidsbostad 20 liter. En kompostor på 200 liter kan således till exempel användas av fem stadigvarande bebodda hushåll. Personen som ansvarar för komposteringen meddelar om användningen av gemensam kompostor med komposteringsanmälan. Blanketten för komposteringsanmälan har ett skillt ställe där man anger fastigheterna som använder den gemensamma kompostorn. Det görs enbart en komposteringsanmälan gällande användningen av en gemensam kompostor. Ifall ansvarspersonen har gjort en komposteringsanmälan och man vill tillägga en ny användare skall ansvarspersonen meddela om den nya användaren genom att välja på komposteringsanmälan "Uppdatera tidigare jgord anmälan".
Kompostorn bör vara tät, värmeisolerad, skadedjursskyddad och den bör ha ett tätt lock samt ett botten.
En värmeisolerad kompostor fungerar bättre i Finlands kalla omständigheter och värmeisoleringen försäkrar att det finns en möjlighet att kompostorn kan fungera även på vintern. En värmeisolerad kompostor är till sina egenskaper tätare än en oisolerad.
Bioavfall får komposteras endast i en för ändamålet planerad, värmeisolerad, sluten och väl ventilerad kompostor, som är oåtkomlig för skadedjur. Här nedan finns en förteckning över de vanligaste kompostorerna för bioavfall. Observera att det finns även andra kompostorer på marknaden som lämpar sig för kompostering av bioavfall. I förteckningen finns även nämnt några kompostorer som inte längre finns till salu men är ännu i användning. Förteckningen är inte uteslutande och den uppdateras vid behov.

Tillverkare, Modell
Aerobin, Värmekompostor
Biolan, Snabbkompostor/ Snabbkompostor eco
Biolan, Hushållskompostor (Talouskompostori)
Biolan, Stugkompostor
Biolan, Miljökompostor Sten (lätt isolerad)
Biolan, Kompost-toalett eco
Green, Toalettavfallskompost
Greenline, Värmekompostor Master
Greenline, Värmekompostor Greenline Mully
Green Land, Värmekompostor
Horisont, Hotbin Värmekompostor
Inora, (före detta Raprot) Greeny
Jita, Multa-Max Värmekompostor
Jorvik, Gröna Johanna
Jora, Kompost JK
Kekkilä, Kraftkompostor
Kekkilä, Trägårds- och Stugkompostbehållare, före detta Globe (lätt isolerad)
Kekkilä, Hemkompostor
Kekkilä, Komposterande torrtoalett
Separett, Värmekompostor
Bioavfall som har fermenterats med Bokashi metoden kräver ytterligare kompostering i en värmeisolerad och skadedjursskyddad kompostor.
Skyldigheten till separat insamling av bioavfall utvidgas att gälla parhus och egnahemshus i områdets största tätorter enligt följande: Lojo centralort fr.o.m. 1.9.2023. Insamlingsskyldigheten gäller området, som börjar i Muijala och sträcker sig via Lojo centrum till Gerknäs samt till Routio. Nummela i Vichtis fr.o.m. 1.11.2023. Insamlingsskyldigheten gäller området från Lankila till Hiidenmäki och från Hiidenranta till Enäranta och Linnanniittu. Borgå centralort fr.o.m. 1.4.2024. Nickby och Söderkulla i Sibbo fr.o.m. 1.4.2025. Innan skyldigheten träder i kraft är avfallsbolaget i kontakt per brev med alla fastigheter som berörs av skyldigheten till separat insamling av bioavfall, ifall separat insamlingen inte redan är ordnad.
På avfallsbolaget Rosk’n Rolls område levereras inte bioavfallskärl till fastigheternas gårdar utan anmälan. Rosk'n Roll närmar sig med brev fastiigheter som berörs av skyldigheten att separatinsamla bioavfall. Ifall bioavfallet komposteras på fastigheten bör man göra en komposteringsanmälan. Ifall fastigheten inte har beställt insamling av bioavfall eller gjort komposteringsanmälan levererar Rosk'n Roll ett vanligt 140 liters bioavfallskärl till fastighetens gård.