Egen eller småskalig behandling av avlopsslam

För egen eller småskalig gemensam behandling av avloppsslam ska en skriftlig ansökan göras till avfallshanteringsmyndigheten
innan behandlingen påbörjas. Man får ta emot och behandla slam som uppkommit
vid boende från högst fyra närbelägna fastigheter (avfallshanteringsföreskrifter § 32).
Bristfälligt ifyllda ansökningar förlänger ansökans behandlingstid. Fyll i alla uppgifter, uppgifterna märkta
med en stjärna (*) är obligatoriska.

1. Sökandes
kontaktuppgifter


2. Uppgifter om fastigheten


3. Uppsamling av avloppsslam


Avloppsslam från det egna boendet samlas i

4. Slamuppgifter


Uppgifter om grannfastigheterna ges i Bilaga 1.

5. Behandlingsmetoder


6. Avloppsslammets användning


7. Spridning


8. Tidsperiod


Tillstånd beviljas för högst 5 år åt gången.

Karta/kartor där lagrings-, behandlings- och spridningsplatser av avloppsslammet
är utmärkta, samt avståndet till närmaste hushållsvattenbrunn, stamdike,
vattendrag och grundvattenområde.

Här anmäls uppgifterna om de fastigheter som överlåter sitt avloppsslam som uppkommer vid boendet till den sökande för behandling. Bristfälligt ifyllda ansökningar förlänger ansökans behandlingstid.


Fastighet 1.

Avloppsslam från boendet på fastigheten samlas i

Tilläggsinformation om egen behandling av slam:
- Bestämmelser om behandlingsmetoder för avloppsslam, begränsningar för användning på
odlingsjord och karenstider vid odling av växter ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning
om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat JSMf 12/12.

-Bestämmelser om villkoren och begränsningarna för användning av avloppsslam på åkrar ingår i
statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling1250/
2014.

-Spridning av avloppsslam på åkrar är förbjuden under tiden 1.11–31.3.

-Bestämmelser om dokument som ska upprättas vid transport av avfall ingår i avfallslagen
(646/2011, 121 §).