020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

För invånarna

Fastighetsägarna ansvarar själv för att beställa och låta tömma slam från slamavskiljare och slutna tankar.

I enlighet med avfallsnämndens beslut övergår man stegvis till av kommunen ordnad transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar under 2024–2026. Efter övergången beställer invånarna tömning av slam från slamavskiljare och slutna tankar av det kommunala avfallsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab.

Slam från slamavskiljare, slambehållare i minireningsverk och från motsvarande behållare ska avlägsnas vid behov eller enligt tillverkarens anvisningar, dock minst en gång per år. Slammet från slamavskiljare, i vilka det enbart samlas gråvatten, ska avlägsnas alltid vid behov, dock minst med två års mellanrum.

Slutna avloppstankar ska tömmas vid behov. Deras fyllnadsgrad samt larmanordningen för överfyllning ska kontrolleras regelbundet, dock minst en gång per år.

Fastighetsinnehavaren ska föra bok över tömningar av slam från slamavskiljare och slutna tankar som skett på fastigheten.

Slam från slamavskiljare och slutna tankar får överlämnas att transporteras endast av en sådan aktör som är godkänd i avfallshanteringsregistret som NTM-centralen upprätthåller.

Transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar från en fastighet som används för stadigvarande boende kan avbrytas tillfälligt om fastigheten inte är i användning p.g.a. en bevislig orsak. Man bör söka om avbrottet av avfallshanteringsmyndigheten med en fritt formulerad skriftlig ansökan.

Egen behandling av avloppslam

Egen behandling av slam från slamavskiljare och slutna tankar är förbjudet förutom i följande undantag. Egen behandling av slam ska anmälas skriftligen till avfallshanteringsmyndigheten, om slammet sprids ut på en åker i gödslingssyfte.

Slam som uppkommit vid eget boende får efter vederbörlig behandling i gödslingssyfte spridas ut på en egen åker eller en åker som är i egen besittning, då åkern används för odling. Före slammet används på åkern ska det alltid behandlas genom kalkstabilisering eller annat av Livsmedelsverket och miljöskyddsmyndigheterna godkänt sätt. Innehavaren av slam från slamavskiljare och slutna tankar får överlåta slam som uppkommer vid boende för behandling på en grannfastighet eller någon annan fastighet i närheten. Mottagaren av slam från slamavskiljare och slutna tankar får behandla slam som uppkommit vid boende från högst fyra grann- eller närbelägna fastigheter och sprida det på åkern på samma villkor som slam från eget boende.

Slam från slamavskiljare eller slamtankar i minireningsverk eller motsvarande behållare kan komposteras på fastigheten enlig avfallshanteringsföreskrifter 14 §, ifall mängden gråvatten som uppkommer på fastigheten är liten eller om mängden slam är liten och i fast form. Filtreringsmassan från gråvattenfilter och massor från fosforavskiljningsbrunnar kan komposteras på fastigheten enligt 14 §. Förutom slam som uppstår på egen fastighet, kan man ta emot slam för kompostering från grannfastigheter eller andra närbelägna fastigheter.

Anmälan om egen behandling av avlopsslam