FÖRETAGARNA

För slamtransportföretagarna:

Nylands avfallshanteringsmyndighet upprätthåller ett transportregister om slam från slamavskiljare och slutna tankar enligt avfallslagens förutsättningar. 

Transportföretagarna är enligt lag skyldiga att regelbundet tillställa avfallshanteringsmyndigheten uppgifter om de kunders avfallstransporter, vars avfallshantering kommunen är skyldig att ordna.  

Uppgifterna bör inlämnas om slam från slamavskiljare och slutna tankar som uppkommit vid fasta bostäder, fritidsbostäder, internat och annat boende samt kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet.   

Uppgifterna om tömningar av avloppsslam ska inlämnas minst en gång i kvartalet. Uppgifterna bör vara i en form som kan bearbetas elektroniskt. Uppgifterna skall sändas till adressen ujlk@ujlk.fi inom följande tidsgränser: 

  • uppgifterna från perioden januari-mars senast 30.4.
  • uppgifterna från perioden april-juni senast 31.7.
  • uppgifterna från perioden juli-september senast 31.10.
  • uppgifterna från perioden oktober-december senast 31.1.

Ur uppgifterna bör det framgå:

  1. fastighetsinnehavarens namn och kontaktuppgifter, samt fastighetens adress och fastighets- eller byggnadsbeteckning
  2. slambrunnens typ
  3. datum då slambrunnen tömts  

Transportöretagen ska dessutom årligen ge in ett enligt avfallstyp specificerat sammandrag över mängden avfall som samlats in på fastigheterna och över leveransplatserna. Sammandraget med förra årets uppgifter bör lämnas in till avfallshanteringsmyndigheten senast den 31.1. 

Av sammandraget bör det framgå:

  1. den totala mängden slam, som ert företag under året transporterat från fastigheterna på Nylands avfallsnämnds område
  2. mottagarna av slammet samt mängden slam som under året levererats till dem.

Uppgifterna sparas i det av avfallshanteringsmyndigheten upprätthållna transportregistret (avfallslagen 143 §). Med hjälp av uppgifterna följer avfallshanteringsmyndigheten upp och övervakar att slambehållarna töms regelbundet och att slammet förs till behörig behandling. 

Excel blankett för inlämnande av slamtransport uppgifter