020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Företagarna

Nylands avfallshanteringsmyndighet upprätthåller ett transportregister om slam från slamavskiljare och slutna tankar enligt avfallslagens förutsättningar. 

Transportföretagarna är enligt lag skyldiga att regelbundet tillställa avfallshanteringsmyndigheten uppgifter om de kunders avfallstransporter, vars avfallshantering kommunen är skyldig att ordna.  

Uppgifterna bör inlämnas om slam från slamavskiljare och slutna tankar som uppkommit vid fasta bostäder, fritidsbostäder, internat och annat boende samt kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet.   

Uppgifterna om tömningar av avloppsslam ska inlämnas minst en gång i kvartalet. Uppgifterna bör vara i en form som kan bearbetas elektroniskt. Uppgifterna skall sändas till adressen ujlk@ujlk.fi. 

Ur uppgifterna bör det framgå:

  1. fastighetsinnehavarens namn och kontaktuppgifter, samt fastighetens adress och fastighets- eller byggnadsbeteckning
  2. slambrunnens typ
  3. datum då slambrunnen tömts
  4. mängden slam som tömts 

 

Från början av 2023 kan avloppsslamtransportören, genom att föra in uppgifter i SIIRTO-registret, ersätta sin skyldighet att kvartalsvis lämna in uppdaterade uppgifter till avfallshanteringsmyndigheten om de fastigheter från vilka slam har hämtats. Från elektroniska transportdokument förs uppgifterna in till SIIRTO-registret via ett tekniskt gränssnitt. Uppgifter från transportdokument i pappersformat skall lämnas in via den elektroniska ärendehanteringstjänsten inom tre månader efter att överföringen avslutats. Förutsättningen för detta är att det till SIIRTO-registret förs in alla de uppgifter som krävs i avfallsförordningen om slamtransporten och -behandlingen. Den kommunala avfallsmyndigheten kan kräva skild rapportering om uppgifterna i SIIRTO-registret är bristfälliga.

Transportöretagen ska dessutom årligen ge in ett enligt avfallstyp specificerat sammandrag över mängden avfall som samlats in på fastigheterna och över leveransplatserna.

Av sammandraget bör det framgå:

  1. den totala mängden slam, som ert företag under året transporterat från fastigheterna på Nylands avfallsnämnds område
  2. mottagarna av slammet samt mängden slam som under året levererats till dem.

 

Uppgifterna sparas i det av avfallshanteringsmyndigheten upprätthållna transportregistret (avfallslagen 143 §). Med hjälp av uppgifterna följer avfallshanteringsmyndigheten upp och övervakar att slambehållarna töms regelbundet och att slammet förs till behörig behandling.