Förlängning av blandavfallskärlets tömningsintervall

Om ni vill skicka en blankett som ifylls för hand, kan den skrivas ut.

Blankett för utskrift

Ansökan om förlängning av blandavfallskärlets tömningsintervall

Bostadsfastigheternas blandavfallskärl töms normalt minst en gång på två veckor. Blandavfallskärlet kan tömmas med längre intervall om fastighetens avfallshantering följer avfallshanteringsföreskrifterna och nedanstående kriterier uppfylls:

• bioavfallet komposteras i en värmeisolerad kompostor som är skyddad för skadedjur eller samlas separat
• återvinnbart avfall och farligt avfall sorteras noggrant och förs till en för ändamålet avsedd mottagningsplats
• blandavfallsmängden är liten

Förlängningen av tömningsintervallet får ej orsaka miljö- eller övriga olägenheter.


Uppgifter om fastigheten


Sökandes kontaktuppgifter


Fastighetens avfallshantering

Tömningsintervall

Fyll i blanketten noggrant. Bristfälligt ifyllda ansökningar kan inte behandlas.