Inlämnande av slamtransport uppgifter

Uppgifter om den fastighetsvisa slamtransporten

Avfallstransportören ska föra bok och inlämna fastighetsvis och specificerade tömningsuppgifter över slam som transporterats.
Uppgifterna ska inlämnas till avfallshanteringsmyndigheten årligen före slutet av februari följande år eller enligt en av myndigheten given tidtabell. I avfallsförordningen (179/2012) 26 § föreskrivs om innehållet i de uppgifter som lämnas in.
Uppgifterna ska inlämnas i en form som kan bearbetas elektroniskt eller i den form som avfallshanteringsmyndigheterna separat meddelar.
Transportföretagarna är enligt lag skyldiga att regelbundet tillställa avfallshanteringsmyndigheten uppgifter om de kunders avfallstransporter, vars avfallshantering kommunen är skyldig att ordna (39 § avfallslagen och 26 § avfallsförordningen).
Uppgifter bör inlämnas om slam som uppkommit vid fasta bostäder, fritidsbostäder, internat och annat boende, från social- och hälsovård samt utbildningsverksamhet och från statens, kommuners, församlingars och andra offentligrättsliga samfunds samt offentligrättsliga föreningars förvaltning och servicefunktioner.
Eventuella avloppsöppnanden eller rengöringar av företagsverksamhetens brunnar eller andra motsvarande behöver inte rapporteras till avfallshanteringsmyndigheten.

Ur uppgifterna bör det framgå:
1. kundens namn och kontaktuppgifter samt fastighetens adress
2. brunnens typ och storlek
3. datum då brunnen tömts eller antalet tömningar och tömningsintervallen
4. den totala mängden slam, som ert företag under året transporterat från fastigheterna på Nylands avfallsnämnds område
5. mottagarna av slammet samt mängden slam som under året levererats till dem.

Uppgifterna bör sändas i ett format som kan bearbetas elektroniskt. Av avfallshanteringsmyndigheten kan man begära en Excel-tabell, som kan användas för inlämningen av uppgifter. Uppgifterna ska sändas till adressen ujlk@ujlk.fi.

Uppgifterna sparas i det av avfallshanteringsmyndigheten upprätthållna transportregistret (avfallslagen 143 §). Med hjälp av uppgifterna följer avfallshanteringsmyndigheten upp och övervakar att slambehållarna töms regelbundet och att slammet förs till behörig behandling.