Inlämnande av slamtransport uppgifter

Uppgifter om den fastighetsvisa slamtransporten

Transportföretagarna är enligt lag skyldiga att regelbundet tillställa avfallshanteringsmyndigheten uppgifter om de kunders avfallstransporter, vars avfallshantering kommunen är skyldig att ordna (39 § avfallslagen och 26 § avfallsförordningen). 

Uppgifterna bör inlämnas om slam som uppkommit vid fasta bostäder, fritidsbostäder, internat och annat boende samt kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet.  

Uppgifterna om slamtransporten ska inlämnas till avfallshanteringsmyndigheten minst en gång i kvartalet. Transportören ska dessutom årligen ge in ett enligt avfallstyp specificerat sammandrag över mängden avfall som samlats in på fastigheterna och över leveransplatserna. Uppgifterna ska inlämnas i en form som kan bearbetas elektroniskt. I avfallsförordningen (179/2012) 26 § föreskrivs om innehållet i de uppgifter som lämnas in.
 

Ur uppgifterna bör det framgå:
1. kundens namn och kontaktuppgifter samt fastighetens adress
2. brunnens typ och storlek
3. datum då brunnen tömts eller antalet tömningar och tömningsintervallen
4. den totala mängden slam, som ert företag under året transporterat från fastigheterna på Nylands avfallsnämnds område
5. mottagarna av slammet samt mängden slam som under året levererats till dem.

Uppgifterna bör sändas i ett format som kan bearbetas elektroniskt. Av avfallshanteringsmyndigheten kan man begära en Excel-tabell, som kan användas för inlämningen av uppgifter. Uppgifterna ska sändas till adressen ujlk@ujlk.fi.

Uppgifterna sparas i det av avfallshanteringsmyndigheten upprätthållna transportregistret (avfallslagen 143 §). Med hjälp av uppgifterna följer avfallshanteringsmyndigheten upp och övervakar att slambehållarna töms regelbundet och att slammet förs till behörig behandling.