020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Anslutning till avfallshanteringen

Varje fastighet i bostadsbruk måste höra till den kommunala avfallshanteringen, det vill säga till det kommunala avfallsbolagets (Rosk’n Roll Oy Ab) avfallshanteringssystem.

Man ansluter sin fastighet till den kommunala avfallshanteringen i första hand med ett fastighetsvist avfallskärl. Man kan inskaffa avfallskärlet själv eller hyra ett av avfallsbolaget för en billig månadshyra. Varje fastighet ska ha kärl för åtminstone blandavfall.

Ett gemensamt kärl med en nära granne eller nära grannar är ett bra alternativ ifall avfallsmängden är liten. Ett gemensamt kärl passar utmärkt för bioavfall och annat återvinnbart avfall. För att ta i bruk ett gemensamt kärl räcker det att man meddelar avfallsbolaget om det och kommer överens med grannen om hur tömningsavgiften ska delas. Avfallsbolaget kan fakturera användarna av det gemensamma kärlet direkt enligt den överenskomna andelen.

Ifall det inte går någon väg till fastigheten, eller vägförbindelsen är dålig, ska fastigheten anslutas till blandavfallspunktsservicen. I dessa fall för invånaren sitt avfall till en av avfallsbolagets blandavfallspunkter.

Vad måste man sortera?

Bioavfall ska sorteras och insamlas separat i tätorter på fastigheter med minst tre bostadslägenheter fr.o.m. 1.4.2023. Det kommunala avfallsbolaget sköter tömningen av bioavfallskärlet och transporten av bioavfallet från fastigheten.

Inom den nära framtiden utvidgas skyldigheten till separat insamlingen av bioavfall att gälla parhus och egnahemshus i områdets största tätorter enligt följande:

  • Lojo centralort fr.o.m. 1.9.2023
    • Insamlingsskyldigheten gäller området, som börjar i Muijala och sträcker sig via Lojo centrum till Gerknäs samt till Routio. Området på kartan.
  • Nummela i Vichtis fr.o.m. 1.11.2023
    • Insamlingsskyldigheten gäller området från Lankila till Hiidenmäki och från Hiidenranta till Enäranta och Linnanniittu. Området på kartan.
  • Borgå centralort fr.o.m. 1.4.2024
    • Insamlingsskyldigheten i Borgå omfattar utöver stadens centrum även Tolkis, Haiko, Hammars, Alkrog, Ölstens, Estbacka, Hornhattula, Stadshagen, Rita, Skaftkärr, Vårberga samt Rönnvägens område och Tarkis. Sorteringsskyldigheten gäller inte Svinö. Området på kartan.
  • Nickby och Söderkulla i Sibbo fr.o.m. 1.4.2025

 

Avfallsbolaget är i god tid i kontakt med alla fastigheter som berörs av skyldigheten till separat insamling av bioavfall, ifall separat insamlingen inte redan är ordnad.

Separat insamling av bioavfall vid småhus kan enkelt förverkligas med ett eget bioavfallskärl, ett ventilerat bioavfallskärl, som är en ny typ av bioavfallskärl, eller med ett gemensamt kärl med grannarna.

Skyldigheten till separat insamling kan även uppfyllas genom att kompostera bioavfallet i enlighet med avfallshanteringsföreskrifternas förutsättningar. Bioavfall får komposteras endast i en för ändamålet planerad, värmeisolerad, sluten och väl ventilerad kompostbehållare, som är oåtkomlig för skadedjur. Kompostbehållaren ska skötas så, att bioavfallet komposteras och kompostbehållaren är i behörigt skick. En kompostbehållare kan också vara gemensam för några grannar. Man ska alltid göra en komposteringsanmälan om sin kompostering (www.ujlk.fi/sv/hem).

Självgjorda kompostorer är tillåtna bara de uppfyller kraven i avfallshanteringsföreskrifterna. Att använda en gammal frysbox som kompostor är förbjudet. En ur bruk tagen frys är el- och elektronikskrot (SER) och farligt avfall, som man inte får behandla själv. Fastän freonerna och elapparaterna skulle ha tagits bort för länge sedan, räknas en gammal frys ur lagstiftningens synvinkel som farligt avfall. Farligt avfall tas avgiftsfritt emot på avfallsstationerna.

Förpackningsavfall ska sorteras och insamlas separat i tätorter på fastigheter med minst fem bostadslägenheter. Med förpackningsavfall menas glasförpackningsavfall, plastförpackningsavfall, metallförpackningsavfall och småmetall samt kartong- och pappersförpackningsavfall. Det kommunala avfallsbolaget sköter tömningen av förpackningsavfallskärlen och transporten av förpackningsavfallet från fastigheten. Mindre fastigheter kan frivilligt ansluta till separat insamlingen. Då beställer man separatinsamlingsservice av det kommunala avfallsbolaget.

Man kan använda ett flerfackskärl för separatinsamling av förpackningsavfall på fastigheter med högst tio bostadslägenheter. Flerfackskärlet är indelat i fyra fack och plastförpackningsavfall, kartongförpackningsavfall, metallförpackningsavfall och småmetallavfall samt glasförpackningsavfall samlas i kärlet. Flerfackskärlet töms i en avfallsbil som är indelad i fyra delar så att de olika avfallsslagen hålls avskilt från varandra.

Förpackningsavfallet som uppkommer på mindre fastigheter ska föras till en ekopunkt.

Hur ofta ska avfallskärlet tömmas?

Grundtömningsintervallet för blandavfallskärl är två veckor. Detta grundar sig på att luktolägenheterna av bioavfallet som förorsakas avfallskärlets tömmare och grannarna är små på två veckor. Fyra, sex eller åtta veckors tömningsintervall förutsätter att bioavfall inte läggs i blandavfallskärlet. I praktiken betyder det att bioavfallet endera komposteras eller separat insamlas i bioavfallskärl som töms regelbundet. En invånare som komposterar kan i samband med ifyllandet av komposteringsanmälan meddela att han eller hon vill ha fyra veckors tömningsintervall för blandavfallskärlet. Man ansöker om sex eller åtta veckors tömningsintervall med en separat blankett (ujlk.fi/sv/blanketter).

Bioavfallskärlet töms en gång i veckan eller med två veckors intervall. Då fem bostadslägenheter eller fler använder ett gemensamt bioavfallskärl, ska det tömmas en gång i veckan åtminstone under sommarperioden. Tömningsintervallet för ett ventilerat bioavfallskärl, som är en ny ty av bioavfallskärl, kan vara t.o.m. fyra veckor. Högst två bostäder får använda ett gemensamt ventilerat bioavfallskärl.

Längsta möjliga tömningsintervall för kärlen för plastförpackningsavfall och kartongförpackningsavfall är tolv veckor. Tömningsintervallet för kärlen för glasförpackningsavfall samt metallförpacknings- och småmetallavfall kan vara t.o.m. 24 veckor.

Tömningsintervallet för flerfackskärl kan vara högst tolv veckor.

Nedskräpning på ekopunkter

Det är förbjudet att lämna avfall i naturen, skräpa ned och att lägga avfall utanför avfallskärlen på allmänna områden. Till en eko- eller blandavfallspunkt får man endast föra sådant avfall, för vilket det på insamlingsplatsen finns ett avfallskärl. man får inte lämna avfall ytterom avfallskärlen. Ifall avfallskärlen är fulla, ska man föra avfallet till en annan eko- eller blandavfallspunkt. Avfallsbolaget övervakar de populäraste eko- och blandavfallspunkterna med kameror för att förhindra nedskräpning.

Nedskräpning förorsakar extra arbete samt städnings- och sorteringsutgifter för avfallsbolaget. Av den som skräpar ned kan man därmed debitera en städnings- och sorteringsavgift som är 50 € eller 150 €. En räkning skickas åt den som skräpar ned.

Avloppsslam

Information om avloppsslam hittas här.

Man kan använda slamguiden som hjälp för att känna igen sitt egna avloppsvattensystem.