Nylands avfallsnämnds beslut den 21.5.2019

Nya avfallshanteringsföreskrifter och ny avfallstaxa
Avfallsnämnden beslutade enhälligt att utfärda nya avfallshanteringsföreskrifter samt en ny avfallstaxa för Nylands avfallsnämnd som är enhetliga inom 12 kommuner i västra- och östra Nyland och träder ikraft 1.7.2019.

Skyldigheten att separatinsamla återvinnbart avfall blir enligt avfallshanteringsföreskrifterna stängare fr.o.m. 1.4.2020 gällande glas och metall och plastinsamlingen blir obligatorisk ifall fastigheten omfattar minst tjugo bostadslägenheter. Med ändringarna strävar avfallshanteringsmyndigheten till att främja prioritetsordningen i avfallslagen genom att göra materialåtervinningen smidigare.
I fortsättningen bör man anmäla ifall fler än tre lägenheter använder en gemensam kompostbehållare. Ett bioavfallskärl som används av högst två bostäder kan i fortsättningen tömmas med två veckors intervall året om.

Ändringar i avfallstaxans pris
Avfallsbolaget Rosk’n Roll har framfört små ändringar till avfallstaxan. Största delen av prisen som ändras sjunker. Prisändringarna beror till största delen på att priserna har varit olika i västra och östra Nyland och nu vill avfallsbolaget göra dem enhetliga.

Transportsystemet för avloppsslam
Avfallsnämnden beslutade efter omröstning att man tar ibruk ett av fastighetsinnehavaren ordnat transportsystem för avloppsslam. Karl Åbergs motförslag vann med rösterna 7 (Kirsi Kirves, Mikael Karlsson, Jenni Lastuvuori, Matti Kalvia, Åke Holmlund, Jaana Laine, Karl Åberg) – 5 (Tuula Huuhtanen, Sanna Kurki, Timo Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson). Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Elin Andersson samt föredragaren anmälde avvikande mening.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Uudenmaan jätelautakunta

Möjlighet att framföra sin åsikt om transportsystemet för avloppsslam från boende inom Nylands avfallsnämnds område

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet förbereder ett beslut för avfallsnämnden om transportsystemet för avloppsslam från boende.

Denna kungörelse hålls framlagd 5.4 – 4.5.2019 inom avfallsnämndens kommuner. Kungörelsen samt bakgrundsmaterial om transportsystemet för avloppsslam kan dessutom läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/nyheter. Alla kommuninvånare och parter vars fördel eller rätt kan beröras av beslutet bereds en möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. Fritt formulerade åsikter ska tillställas skriftligen senast 4.5.2019 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per post till adressen Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Märk kuvertet eller meddelandefältet med ”Åsikt om transportsystemet för avloppsslam”. Tilläggsuppgifter: tfn. 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi.

Uudenmaan jätelautakunta

Lediga jobb

Tf. ansvarig avfallsinspektör, Raseborgs stad – Raaseporin kaupunki, Raseborg

Raseborgs stad söker tf. ansvarig avfallsinspektör för tidsbundet tjänsteförhållanden på heltid 6.5.2019–3.4.2020 till Nylands avfallshanteringsmyndighet.

Nylands avfallshanteringsmyndighet fungerar som avfallshanteringsmyndighet för 12 kommuner (Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis). Raseborgs stad fungerar som ansvarskommun för Nylands avfallshanteringsmyndighet.

Till tf. ansvariga avfallsinspektörens uppgifter hör bl.a. att följa upp att alla invånare i områdets kommuner tillhandahåller allomfattande och tillförlitliga avfallstjänster på skäliga och icke-diskriminerande villkor och att avfallslagens bestämmelser följs. Tf. ansvariga avfallsinspektören gör nära samarbete med avfallshanteringschefen. Han/hon bereder ärenden till Nylands avfallsnämnd och är protokollförare vid avfallsnämndens möten. Därtill är han/hon förman för två undersåtar. Till uppgifterna hör också behandling av anmärkningar gällande avfallsfakturor samt andra ansökningar och samarbete med andra myndigheter och med områdets avfallsbolag (Rosk’n Roll Oy Ab).

Vi förväntar oss att du har social kompetens, hög integritet, förmåga att ta eget ansvar, färdighet att samarbeta i olika nätverk och att du ser positivt på nytänkande och förändringar.

Behörighetsvillkor är en lämplig yrkeshögskole- eller högskoleexamen samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska. I tjänsten behövs breda och mångsidiga kunskaper i avfalls- och miljöärenden, avfallslagstiftningen och tillämpningserfarenhet av dessa. Därutöver ses tidigare erfarenhet av myndighetsarbete, bl.a. beredande av ärenden till nämnd och tjänsteinnehavarbeslut som fördel. Som fördel ses också kännedom om behandling av besvär samt processerna kring det. Erfarenhet av arbete inom avfallshanteringsbranschen samt av dataprogrammen JHL Win och Dynasty ses som fördel.

Placeringsorten för tjänsten är Borgå.

Förfrågningar kan riktas till ansvarig avfallsinspektör Pamela Ek, tfn. 040 500 3644 1–2.4, 4–5.4 och 11–12.4 kl 9–15, eller pamela.ek@ujlk.fi.

Skicka in din ansökan med löneanspråk (lönesättningen enligt TS-avtalet) senast den 15.4.2019 kl. 12.00. Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida på adressen: http://careers.raseborg.fi.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

 

 

Avfallsserviceassistent, Raseborgs stad – Raaseporin kaupunki, Raseborg

Raseborgs stad söker en vikarierande avfallsserviceassistent till en tidsbunden befattning på heltid till Nylands avfallshanteringsmyndighet från och med den 6.5.2019–18.2.2020.

Nylands avfallshanteringsmyndighet fungerar som avfallshanteringsmyndighet för 12 kommuner (Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis). Raseborgs stad fungerar som ansvarskommun för Nylands avfallshanteringsmyndighet.

Till vikarierande avfallsserviceassistenttens uppgifter hör bl.a. att sköta om kundservicen, att föra inkommande ansökningar till diariesystemet, att bereda tjänsteinnehavarbeslut och upprätthålla register.

Vi förväntar oss att du har social kompetens, hög integritet, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring.

Behörighetsvillkor är en lämplig examen på yrkeshögskole- eller institutnivå. Språkkravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska. Breda och mångsidiga kunskaper i kommunalförvaltningen, avfallslagstiftningen och tillämpningserfarenhet av dessa ses som fördel. Därutöver ses tidigare erfarenhet av myndighetsarbete, bl.a. beredande av tjänsteinnehavarbeslut som fördel. Erfarenhet av arbete inom avfallshanteringsbranschen samt av dataprogrammen JHL Win och Dynasty ses som fördel.

Placeringsorten för vikarierande avfallserviceassistenten är Borgå.

Förfrågningar kan riktas till ansvarig avfallsinspektör Pamela Ek, tfn. 040 500 3644 1–2.4, 4–5.4 och 11–12.4 kl 9–15, eller pamela.ek@ujlk.fi.

Skicka in din ansökan med löneanspråk (lönesättningen enligt TS-avtalet) senast den 15.4.2019 kl. 12.00. Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida på adressen: http://careers.raseborg.fi/.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Uudenmaan jätelautakunta