Möjlighet att framföra sin åsikt om avfallshanteringsföreskrifterna inom Nylands avfallsnämnds område

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har förberett ett utkast till Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna.

Utkast till avfallshanteringsföreskrifter

Kungörelserna hålls framlagda 15.10. – 13.11.2020 i kommunerna på avfallsnämndens område. Alla kommuninvånare samt de parter vars fördel eller rätt kan beröras av avfallshanteringsföreskrifterna bereds en möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. Fritt formulerade åsikter ska tillställas skriftligen senast 13.11.2020 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per post till adressen Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Tilläggsuppgifter: tfn. 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi.

Uudenmaan jätelautakunta

Nylands avfallsnämnds beslut den 21.5.2019

Nya avfallshanteringsföreskrifter och ny avfallstaxa
Avfallsnämnden beslutade enhälligt att utfärda nya avfallshanteringsföreskrifter samt en ny avfallstaxa för Nylands avfallsnämnd som är enhetliga inom 12 kommuner i västra- och östra Nyland och träder ikraft 1.7.2019.

Skyldigheten att separatinsamla återvinnbart avfall blir enligt avfallshanteringsföreskrifterna stängare fr.o.m. 1.4.2020 gällande glas och metall och plastinsamlingen blir obligatorisk ifall fastigheten omfattar minst tjugo bostadslägenheter. Med ändringarna strävar avfallshanteringsmyndigheten till att främja prioritetsordningen i avfallslagen genom att göra materialåtervinningen smidigare.
I fortsättningen bör man anmäla ifall fler än tre lägenheter använder en gemensam kompostbehållare. Ett bioavfallskärl som används av högst två bostäder kan i fortsättningen tömmas med två veckors intervall året om.

Ändringar i avfallstaxans pris
Avfallsbolaget Rosk’n Roll har framfört små ändringar till avfallstaxan. Största delen av prisen som ändras sjunker. Prisändringarna beror till största delen på att priserna har varit olika i västra och östra Nyland och nu vill avfallsbolaget göra dem enhetliga.

Transportsystemet för avloppsslam
Avfallsnämnden beslutade efter omröstning att man tar ibruk ett av fastighetsinnehavaren ordnat transportsystem för avloppsslam. Karl Åbergs motförslag vann med rösterna 7 (Kirsi Kirves, Mikael Karlsson, Jenni Lastuvuori, Matti Kalvia, Åke Holmlund, Jaana Laine, Karl Åberg) – 5 (Tuula Huuhtanen, Sanna Kurki, Timo Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson). Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Elin Andersson samt föredragaren anmälde avvikande mening.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Uudenmaan jätelautakunta

Möjlighet att framföra sin åsikt om transportsystemet för avloppsslam från boende inom Nylands avfallsnämnds område

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet förbereder ett beslut för avfallsnämnden om transportsystemet för avloppsslam från boende.

Denna kungörelse hålls framlagd 5.4 – 4.5.2019 inom avfallsnämndens kommuner. Kungörelsen samt bakgrundsmaterial om transportsystemet för avloppsslam kan dessutom läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/nyheter. Alla kommuninvånare och parter vars fördel eller rätt kan beröras av beslutet bereds en möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. Fritt formulerade åsikter ska tillställas skriftligen senast 4.5.2019 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per post till adressen Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Märk kuvertet eller meddelandefältet med ”Åsikt om transportsystemet för avloppsslam”. Tilläggsuppgifter: tfn. 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi.

Uudenmaan jätelautakunta