020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Förändringar i skyldigheten att separatinsamla 

Bostadsfastigheternas skyldighet att separatinsamla kartong, glas, metall och plast utvidgas den 1.7.2021 på Nylands avfallsnämnds område. På alla fastigheter med minst tio bostäder bör kartong, glas, metall och plast sorteras och separatinsamlas i egna, fastighetsvisa kärl. Bioavfallet bör fortsättningsvis insamlas på alla fastigheter med minst fem bostäder.  

Utvidgningen av skyldigheten att separatinsamla berör 900 nya fastigheter på området, med sammanlagt nästan 12 600 bostäder. Med förändringen får ännu fler invånare kärl för separatinsamling på sin egen gård, vilket gör sorteringen och återvinningen av avfall enklare.  

De av Nylands avfallsnämnd godkända uppdaterade avfallshanteringsföreskrifterna togs i bruk den 1.2.2021, och i dessa bestäms de förändrade skyldigheterna att separatinsamla, samt övergångstiden till början av juli.  

Avfallslagstiftningen förnyas 

Den nya avfallslagen tas i bruk inom kort. Ändringar görs i avfallslagstiftningen för att implementera EU:s avfallslagstiftningspaket, och till följd av nationella behov.  

I avfallslagen och förordningar som baserar sig på den stadgas skyldigheterna och målsättningarna gällande separatinsamling och återvinning av avfall. I och med att avfallslagstiftningen ändras, stadgas skyldigheterna till separatinsamling för första gången på riksnivå. 

För att uppnå återvinningsmålsättningarna presenteras nya separatinsamlingsskyldigheter, vilka är betydligt mer omfattande än de nuvarande. Skyldigheterna riktas till kommunerna, avfallsinnehavarna samt förpackningsproducenterna. Förpackningsproducenterna bör i samarbete med kommunerna ordna för separatinsamlingen av förpackningsavfall som uppkommer vid boende. 

De nya skyldigheterna att separatinsamla, som tas i bruk på Nylands avfallsnämnds område, stöder den nya avfallslagens mer omfattande återvinningsmålsättningar. Övergången till avfallslagstiftningens krav sker, med hjälp av avfallshanteringsföreskrifterna, stegvis på området.