020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Avfallshanteringsmyndigheten gör för första gången komposteringsinspektioner på fastigheterna denna sommar. Inspektioner görs vid bostadsbolag samt enskilda fastigheter som har angivit att de komposterar bioavfallet och därmed fått längre tömningsintervall.

Inspektioner görs på sommaren 2021 i Askola, Borgnäs, Lovisa, Borgå samt Lovisa. Fastighetsägaren informeras om inspektionen i förväg med brev 1-2 veckor i förväg. Fastighetsägaren behöver inte närvara under inspektionen. Under besöket granskas det att bioavfallet komposteras på fastigheten i en värmeisolerad, sluten och väl ventilerad kompostbehållare som är oåtkomlig för skadedjur.

Enligt Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter är fastigheter där det finns minst fem bostäder syldiga att separatinsamla bioavfall. Fastigheterna kan befrias från skyldigheten ifall bioavfallet komposteras på fastigheten. Sopkärl som används av mest två bostäder töms normalt med två veckors mellanrum men tömningsintervallet kan förlängas till fyra, sex eller åtta veckor om bioavfallet komposteras. Komposteringen bör ske enligt avfallshaniteringsföreskrifterna.

Komposteringsinspektionerna görs med stöd av avfallslagens § 123.