020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Det föreslås ändringar i avfallshanteringsföreskrifterna, eftersom det har skett förändringar i avfallslagen och förordningen om avfall. De flesta ändringarna i avfallshanetringsföreskrifterna görs för att lagstiftningen har ändrats. Kommunförbundet har också publicerat en riksomfattande modell för avfallshanteringsföreskrifter.

Tömningsintervall
I utkastet föreslås att tömningsintervallet kan förlängas på lättare grunder än tidigare. Detta är meningen att uppmuntra i synnerhet de fastighetsinnehavare, som skyldigheten att samla in bioavfall separat gäller, att ansluta sig separatinsamlingen av bioavfall senast när skyldigheten träder i kraft. I utkastet till avfallshanteringsföreskrifter föreslås inga ändringar gällande det längsta möjliga tömningsintervallet för blandavfall. Det längsta möjliga tömningsintervallet kommer också i förtsättningen att vara åtta veckor. Man kan få förlängt tömningsintervall genom ansökan, då alla krav uppfylls.

Övergångstiderna för skyldigheten att separatinsamla
Separatinsamlingen av återvinnbart avfall utvidgas. Bioavfallet ska samlas in separat eller komposteras på alla fastigheter som har minst tre bostäder, från och med den 1.4 2023. Skyldigheten utvidgas ytterligare i Borgå och Lojo centralorter, Nummela i Vichtis, samt i Nickby och Söderkulla i Sibbo, så att de gäller alla små- och egnahemshus enligt tidtabellen nedan:

Separatinsamlingen av kartong- glas, metall- och plastförpackningar, samt metall av liten storlek, utvidgas så att den omfattar alla fastigheter i tätorter, som har minst fem bostäder. Separatinsamlingen av papper gäller andra än småhus. Skyldigheten att samla in förpackningsavfall träder i kraft 1.10.2022.

Anmälan om kompostering
Enligt avfallslagen måste invånarna anmäla kompostering till avfallsmyndigheten. Lagstiftningen kräver att anmälan förnyas vart femte år.

Föreskrifter gällande slam
Ändringarna i avfallshanteringsföreskrifterna gällande slam från slamavskiljare och slutna tankar har inget samband med slamtransportsystemet, utan de gäller både slamtransport som ordnas av fastighetsinnehavaren och av kommunen. Genom förändringarna förenhetligas föreskrifterna till att motsvara modellen från Kommunförbundet.