Förändringarna i utkastet till avfallahanteringsföreskrifter i ett nötskal

Det föreslås ändringar i avfallshanteringsföreskrifterna, eftersom det har skett förändringar i avfallslagen och förordningen om avfall. De flesta ändringarna i avfallshanetringsföreskrifterna görs för att lagstiftningen har ändrats. Kommunförbundet har också publicerat en riksomfattande modell för avfallshanteringsföreskrifter.

Tömningsintervall
I utkastet föreslås att tömningsintervallet kan förlängas på lättare grunder än tidigare. Detta är meningen att uppmuntra i synnerhet de fastighetsinnehavare, som skyldigheten att samla in bioavfall separat gäller, att ansluta sig separatinsamlingen av bioavfall senast när skyldigheten träder i kraft. I utkastet till avfallshanteringsföreskrifter föreslås inga ändringar gällande det längsta möjliga tömningsintervallet för blandavfall. Det längsta möjliga tömningsintervallet kommer också i förtsättningen att vara åtta veckor. Man kan få förlängt tömningsintervall genom ansökan, då alla krav uppfylls.

 • Blandavfallskärlets tömningsintervall kan i fortsättningen vara fyra veckor, om bioavfallet insamlas separat eller komposteras, fast kunden inte sorterar övrigt återvinnbart avfall. (Det är fortfarande möjligt att ha sex eller åtta veckors tömningsintervall när bioavfallet insamlas separat eller komposteras, och det återvinnbara avfallet sorteras.)

Övergångstiderna för skyldigheten att separatinsamla
Separatinsamlingen av återvinnbart avfall utvidgas. Bioavfallet ska samlas in separat eller komposteras på alla fastigheter som har minst tre bostäder, från och med den 1.4 2023. Skyldigheten utvidgas ytterligare i Borgå och Lojo centralorter, Nummela i Vichtis, samt i Nickby och Söderkulla i Sibbo, så att de gäller alla små- och egnahemshus enligt tidtabellen nedan:

 • Insamling av bioavfall från småhus i Lojo centralort: 9/2023
 • Insamling av bioavfall från småhus i Nummela tätort: 11/2023
 • Insamling av bioavfall från småhus i Borgå centralort: 4/2024
 • Insamling av bioavfall från småhus i Nickby och Söderkulla tätorter: 4/2025

Separatinsamlingen av kartong- glas, metall- och plastförpackningar, samt metall av liten storlek, utvidgas så att den omfattar alla fastigheter i tätorter, som har minst fem bostäder. Separatinsamlingen av papper gäller andra än småhus. Skyldigheten att samla in förpackningsavfall träder i kraft 1.10.2022.

Anmälan om kompostering
Enligt avfallslagen måste invånarna anmäla kompostering till avfallsmyndigheten. Lagstiftningen kräver att anmälan förnyas vart femte år.

 • Avfallets innehavare måste anmäla:
  1. fastighetsinnehavarens namn och kontaktuppgifter, fastighetens adress, och i mån av möjlighet också byggnads- eller fastighetsbeteckning
  2. vilken typ av byggnad det är, och antalet bostäder om det är något annat än ett egnahemshus
  3. namn och kontaktuppgifter till personen som ansvarar för avfallets behandling
  4. behandlingsutrustningens driftsvolym och antalet driftsmånader per år
 • Man måste också anmäla ifall komposteringen avslutas eller om ansvarspersonen byts ut
 • Anmälan bör göras senast den 1.9.2022
 • Kompostering av trädgårdsavfall behöver inte anmälas

Föreskrifter gällande slam
Ändringarna i avfallshanteringsföreskrifterna gällande slam från slamavskiljare och slutna tankar har inget samband med slamtransportsystemet, utan de gäller både slamtransport som ordnas av fastighetsinnehavaren och av kommunen. Genom förändringarna förenhetligas föreskrifterna till att motsvara modellen från Kommunförbundet.

 • Slam från slamavskiljare, i vilka det enbart samlas tvättvatten, ska avlägsnas alltid vid behov, dock minst med två års mellanrum.
  • I de nuvarande föreskrifterna uppges inget tömningsintervall för slam från tvättvatten, utan det är ett år, dvs. samma som för övriga slamtyper
 • Slutna tankar bör tömmas då de är fulla, dock minst med två års mellanrum.
 • Ny paragraf 33 § Underhåll av slamavskiljare och slutna tankar, samt tillträde till behållarna
  • Behållarna och konstruktionerna bör vara hela, säkra och ändamålsenliga
  • Tillträdet till behållarna bör vara obehindrat och säkert
 • Den som tömmer ska kunna öppna slambehållarnas lock, utan att arbetssäkerheten äventyras
 • Det tillåts att ta emot slam för kompostering också från grannfastigheterna
 • Den som behandlar slam på egen hand, bör årligen anmäla uppgifterna om fastigheterna, vars slam behandlas, till avfallshanteringsmyndigheten.

 

Kommentarerna är stängda för denna post.