020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har berett ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa och avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna. Största delen av ändringarna gäller de fastigheter vars avloppsvatten leds till en slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller motsvarande behandlingssystem på fastigheten. Ändringarna träder i kraft under åren 2024–2026 etappvis i kommunerna då kommunal transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar börjar i ifrågavarande kommun.

Kungörelsen hålls framlagd

Denna kungörelse hålls framlagd 23.1 – 21.2.2024 inom avfallsnämndens kommuner. Kungörelsen samt närmare uppgifter om ändringarna i avfallstaxan och avfallshanteringsföreskrifterna kan dessutom läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/aktuellt.

Framförandet av åsikter

Alla kommuninvånare och parter vars fördel eller rätt kan beröras av ändringarna i avfallstaxan eller avfallshanteringsföreskrifterna bereds en möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. Fritt formulerade åsikter ska tillställas skriftligen senast 21.2.2024 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per post till adressen Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Märk kuvertet eller meddelandefältet med ”Åsikt om avfallstaxan/avfallshanteringsföreskrifterna”.

Tilläggsuppgifter: 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi.

 

Bilagor:

Bilaga 1 Utkast Avfallstaxan 2024

Bilaga 2 Utkast Avfallshanteringsföreskrifterna 2024

Bilaga 3 Sammanfattning om ändringarna