020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Uppdatering av avfallshanteringsföreskrifterna
Avfallsnämnden beslutade enhälligt att utfärda de uppdaterade avfallshanteringsföreskrifterna för Nylands avfallsnämnd som träder ikraft 1.2.2021.

Skyldigheten att separatinsamla återvinnbart avfall utökas fr.o.m. 1.7.2021. Kartong, glas, metall och plast ska sorteras och sam­las in separat i egna fastighetsvisa sopkärl om fastigheten omfattar minst tio bostadslägenheter. För tillfället gäller skyldigheten fas­tig­he­ter med minst tjugo bostadslägenheter. I fortsättningen kan fastigheter med högst tio bostadslägenheter ha ett flerfackskärl. Med de här änd­ring­ar­na strä­var avfallshanteringsmyndigheten efter att främja ma­te­ri­al­åter­vin­ning­en ge­nom att göra återvinningen smidigare för fastighetsinvånarna.

Enligt avfallshanteringsföreskrifterna är ett fastighetsvist sopkärl i fortsättningen det primära alternativet då fas­ti­ghe­ten ansluter sig till kommunens avfallshanteringssystem.

Transportsystemet för avloppsslam

Avfallsnämnden beslutade efter omröstning att bordlägga ärendet. Matti Kalvias motförslag vann med rösterna 8 (Sanna Kurki, Kristo Halme, Marina Bruce, Riitta Villanen, Matti Kalvia, Åke Holmlund, Jaana Laine, Karl Åberg) – 4 (Tuula Huuhtanen, Päivi Moilasheimo-Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson). Tuula Huuhtanen, Päivi Moilasheimo-Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson samt föredragaren anmälde avvikande mening.

Avfallsnämnden beslutade 21.5.2019 efter omröstning att man på sitt område tar i bruk ett av fas­ti­ghet­sin­ne­ha­va­ren ordnat avfallstransportsystem, men Helsingfors förvaltningsdomstol har upphävt avfallsnämndens beslut och remitterat ären­det till avfallsnämnden för ny behandling. I motiveringen konstaterar förvaltningsdomstolen bland annat att av­falls­nämn­dens beslut är bristfälligt motiverat och otillräckligt undersökt. I ärendet har det inte visats att villkoren i avfallslagen 37 § 1 mom. för avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren upp­fylls.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden