020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Överföring av ärendet gällande anslutning till separatinsamlingen av återvinnbart avfall till tillsynsmyndigheten

Avfallsnämnden beslutade att överföra ärendet gällande anslutning av femtiotvå fastigheter till separatinsamlingen av återvinnbart avfall till behandling av tillsynsmyndigheten, dvs. kommunernas miljö­vårdsmyndigheter. Det är fråga om husbolag som inte har ordnar separatinsamling av återvinnbart avfall i enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna trots uppmaningar. Husbolag med minst tio bostadslägenheter skulle enligt avfallshanteringsföreskrifterna ordna separatinsamling av kartong, metall, glas och plast senast 1.7.2021 utöver separatinsamlingen av bioavfall. De i fråga varande husbolagen är belägna i elva kommuner.

Överföring av ärendet gällande inlämnandet av uppgifter om transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar under år 2021 till tillsynsmyndigheten

Avfallsnämnden beslutade att överföra ärendet gällande inlämnandet av upp­gif­ter om transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar under år 2021 till tillsynsmyndigheten, det vill säga Nylands närings-, trafik- och mil­jö­cent­ral (NTM-central), för behandling till den del uppgifterna är bristfälliga. Det är fråga om fem transportföretag som inte lämnat in till avfallshanteringsmyndigheten de lagstadgade uppgifterna om de fastigheter från vilka företaget avhämtat slam från slamavskiljare och slutna tankar.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande.