020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Avfallsnämndens svar på begäran om behandling av Vichtis kommunstyrelse
Avfallsnämnden beslutade svara Vichtis kommunstyrelse enligt föredragningen. I sitt svar konstaterar avfallsnämnden bl.a. att förslaget av Vichtis kommunstyrelse inte ger anledning att på nytt behandla slamtransportbeslutet. Föredragandens förslag vann med rösterna 7 (Martin Stenström, Ulf Böckerman, Jari Kivirinta, Marianne Boström, Reeta Rossi, Mari Tanner, Tim Kankfelt) – 4 (Juha Uusitalo, Juhana Salmenpohja, Irina Salojoki, Magnus Östberg). Enligt Juha uusitalos motförslag skulle avfallsnämnden ha beslutat att godkänna begäran framförd av Vichtis kommunstyrelse om att separera från centraliserat transportsystem av slam.

Godkännande av ändringarna i avfallshanteringsföreskrifterna och avfallstaxan
Avfallsnämnden beslutade godkänna de presenterade ändringarna i avfallshanteringsföreskrifterna och avfallstaxan. Största delen av ändringarna gäller de fastigheter vars avloppsvatten leds till en slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller motsvarande behandlingssystem på fastigheten. Ändringarna träder i kraft under åren 2024–2026 etappvis i kommunerna då kommunal transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar börjar i ifrågavarande kommun.

Godkännande av avgifterna för avfallshanteringen av slam från slamavskiljare och slutna tankar på fastigheter belägna i Hangö stad
Avfallsnämnden beslutar att i avfallstaxan godkänna de presenterade avgifterna för avfallshanteringen av slam från slamavskiljare och slutna tankar på fastigheter belägna i Hangö stad. Avgifterna träder i kraft 1.10.2024.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande