020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Utfärdande av de förnyade avfallshanteringsföreskrifterna av Nylands avfallsnämnd
Avfallsnämnden beslutade utfärd bifogade Nylands avfallsnämnds av­fallshan­te­rings­fö­re­skrif­ter. Magnus Östberg föreslog att ändringen i utkastet till avfallshanteringsföreskrifternas 31 §, gällande slutna tankars tömning, inte förverkligas. Magnus Östberg förslag vann med rösterna 11 (Irina Salojoki, Ulf Böckerman, Jari Kivirinta, Marianne Boström, Juhana Salmenpohja, Mari Tanner, Tim Kankfelt, Magnus Östberg, Juha Uusitalo, Riitta Ahola, Martin Stenström) – 0. De uppdaterade avfallshanteringsföreskrifterna trä­der i kraft 1.5.2022.

Beviljande av undantagstillstånd för Rosk’n Roll Oy Ab:s försöksprojekt beträffande flerfacksinsamlingsservicen
Avfallsnämnden beslutade bevilja un­dan­tag från avfallshanteringsföreskrifternas 21 § så att det ventilerade bioavfallskärlets tömningsintervall får va­ra fy­ra veckor för de bostäder som deltar i Rosk’n Roll Oy Ab:s för­söks­projek­t.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande