020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Ändringar avfallshanteringsföreskrifterna
Avfallsnämnden godkände de små ändringarna presenterade i Ny­lands avfallsnämnds av­fallshan­te­rings­fö­re­skrif­ter. Ändringarna träder i kraft genast.

Ändringar i avfallstaxan
Avfallsnämnden godkände de små ändringarna presenterade i Ny­lands avfallsnämnds av­fallstaxa. Ändringarna träder i kraft genast.

Överföring av ärendet gällande inlämnandet av uppgifter om transporten av slam från sla­mavs­kil­ja­re och slutna tankar till tillsynsmyndigheten
Avfallsnämnden överförde ärendet gällande tio slamtransportföretagares in­läm­nan­de av uppgifter om transporten av slam från sla­mavs­kil­ja­re och slut­na tankar till behandling av tillsynsmyndigheten, dvs. Ny­lands nä­rings-, tra­fik- och miljöcentral.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande