020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Hur känna igen sitt eget avloppssystem?

På fastigheter som inte är anslutna till kommunens eller vattenandelslaget avloppsnät, behandlas avloppsvatten i ett avloppssystem på fastigheten. I den här guiden berättas det om de vanligaste avloppsystemen för fastigheter, slam som uppkommer i avloppssystemen, hur slam behandlas på egen hand och vilka krav som ställs på slamtömningen.

Avloppssystemen fungerar bäst då de töms på slam regelbundet och tillräckligt ofta.

Avloppsvatten som uppkommer på fastigheten kan ledas till behandling så att toalettvatten och tvättvatten leds till samma behandlingssystem, eller så att toalettvatten och tvättvatten leds till olika behandlingssystem. Vatten från toaletter kallas svartvatten, och tvättvatten kallas gråvatten.

Slamavskiljare

Till en slamavskiljare kan ledas allt avloppsvatten, eller endast tvätt- eller toalettvatten.

Slamavskiljare är behållare som oftast består av betongringar eller tankar av plast. Oftast finns det två eller tre slamavskiljande behållare efter varandra. Endast behållarnas lock syns ovanpå marken. Det kan finnas lika många lock som det finns slamavskiljare under marken, eller så kan det finnas en behållare som är delad i flera delar under ett och samma lock.

I en slamavskiljare sjunker det fasta materialet till bottnen av behållaren, och materialet som är lättare än vatten flyter upp på ytan av avloppsvattnet. Från slamavskiljaren leds avloppsvattnet vidare till markbehandling. Markbehandling kan vara infiltration eller markbädd.

Slamavskiljare ska tömmas minst en gång i året, ifall toalettvatten eller toalett- och tvättvatten leds till behållaren. Slamavskiljaren ska tömmas med minst två års mellanrum om endast tvättvatten leds till behållaren.

Sluten tank

Till en sluten tank kan man leda allt avloppsvatten eller endast en del av avloppsvattnet, t.ex. toalettvatten. En sluten tank är en tät behållare varifrån avloppsvattnet inte leds vidare. En sluten tank ska ha ett överfyllnadslarm som meddelar när tanken är full.

Avloppsvattnet ska tömmas från den slutna tanken vid behov.

Minireningsverk

Till minireningsverket leds både toalett- och tvättvatten.

Minireningsverk är fabrikstillverkade anläggningar för rening av avloppsvatten, där avloppsvattnet renas med hjälp av biologisk-kemiska processer. På marknaden finns olika modeller av reningsverk från flera tillverkare. Vissa modeller kan installeras inuti gamla slamavskiljare. Det renade avloppsvattnet kan ledas vidare från minireningsverket till naturen till exempel via en infiltrationsbrunn.

För att säkerställa minireningsverkets funktionsduglighet måste fastighetsägaren aktivt följa med hur det fungerar. Beroende på minireningsverkets driftsätt, ska slammet tömmas vid behov, antingen av fastighetsägaren eller av ett slamtömningsföretag. Minireningsverket ska användas och underhållas enligt anläggningstillverkarens instruktioner.

Gråvattenfilter

Gråvattenfilter är avsedda endast för behandling av tvättvatten.

Gråvattenfilter är fabrikstillverkade anordningar för behandling av avloppsvatten, där avloppsvattnet renas biologiskt. På marknaden finns olika modeller av flera tillverkare.

För att säkerställa gråvattenfiltrets funktionsduglighet måste fastighetsägaren aktivt följa med hur det fungerar. Verksamhetsprincipen kan till exempel grunda sig på olika lager av filter, som renar avloppsvatten.

Gråvattenfilter ska användas och underhållas enlig anläggningstillverkarens anvisningar. Filtreringsmassorna ska bytas och behandlas enligt anläggningstillverkarens instruktioner.

System för små mängder avloppsvatten

Man anser att mängden avloppsvatten är liten, ifall fastigheten inte har vattenutrustning eller toalett. Vattnet bärs oftast in eller leds in med en sommarvattenledning. Fastigheten kan till exempel ha en lavoar i köket, varifrån vattnet leds ut, eller bastun kan ha ett avloppsrör för att leda ut avloppsvattnet. På fastigheter med små mängder avloppsvatten bör avloppsvattnet ledas kontrollerat till marken, till exempel via en infiltreringsbrunn, ett infiltreringsrör eller ett stenöga.

Oftast behövs det inte slambilar för att tömma avloppssystemet på objekt med små mängder avloppsvatten. Fastighetsägaren kan själv sköta nödvändigt underhåll av systemet.

Egen behandling av slam

Det är tillåtet att sprida slam som uppkommit på fastigheten, samt slam från högst fyra grannfastigheter, i gödslingssyfte på egen åker eller på en åker som är i ens besittning. Åkern ska vara i odlingsbruk och inte vara belägen på ett grundvattenområde. Slammet ska alltid innan spridningen behandlas, till exempel genom kalkstabilisering, så att det är hygieniskt.

Slam från slamavskiljare eller minireningsverk, eller från motsvarande behållare, kan enligt avfallshanteringsföreskrifterna komposteras på fastigheten, ifall det på fastigheten inte finns rinnande vatten eller om mängden slam som uppkommer är liten och i fast form. Behandlingen får inte orsaka fara eller olägenhet för miljö eller hälsa. För kompostering kan också tas emot slam som uppstår på grannfastigheterna.

Egen behandling av slam måste anmälas till avfallshanteringsmyndigheten.

Egen eller småskalig behandling av avlopsslam

Den som på egen hand behandlar slam från slamavskiljare och slutna tankar bör årligen anmäla uppgifter om fastigheterna, vars slam behandlas, enligt 35 § i avfallshanteringsföreskrifterna. Uppgifterna ska lämnas in till avfallshanteringsmyndigheten före slutet av januari följande år.

Tillfälligt avbrott av slamtransport

Den fastighetsvisa avfallstransporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar kan avbrytas tillfälligt om fastigheten inte är i användning på grund av en bevislig orsak. De skriftliga ansökningarna om avbrott ska riktas till avfallshanteringsmyndigheten.

Tilläggsinformation om avloppssystemets krav och tillräcklighet fås av kommunens byggnads- och miljömyndigheter.