Jätehuoltomääräysluonnoksen muutokset pähkinänkuoressa

Jätehuoltomääräyksiin esitetään muutoksia, koska jätelaki ja jäteasetus ovat muuttuneet. Suurin osa muutoksista jätehuoltomääräyksiin tehdään muuttuneen lainsäädännön takia. Kuntaliitto on myös julkaissut valtakunnallisen mallin jätehuoltomääräyksiin.

Tyhjennysvälit
Luonnoksessa esitetään, että sekajäteastian tyhjennysvälin saa pidennettyä vähemmillä ehdoilla.  Tämän on tarkoitus kannustaa varsinkin niitä kiinteistön haltijoita, joita biojätteen erilliskeräysvelvollisuus koskee, liittymään biojätteen erilliskeräykseen viimeistään silloin, kun velvollisuus astuu voimaan. Jätehuoltomääräysten luonnoksessa ei esitetä muutosta pisimpään mahdolliseen sekajäteastian tyhjennysväliin. Pisin mahdollinen tyhjennysväli on jatkossakin 8 viikkoa ja mahdollista saada hakemuksesta, kun kaikki edellytykset siihen täyttyvät.

 • Sekajäteastian tyhjennysväli voi jatkossa olla neljä viikkoa, jos biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan, vaikka asiakas ei lajittele muita kierrätyskelpoisia jätteitä. (6 tai 8 viikon tyhjennysväli on edelleen mahdollinen, kun biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan ja kierrätyskelpoiset jätteet lajitellaan.)

Erilliskeräysvelvoitteiden siirtymäajat
Kierrätyskelpoisten jätteiden erilliskeräys laajenee. Biojäte tulee erilliskerätä tai kompostoida taajamissa kaikista vähintään kolmen asuinhuoneiston kiinteistöiltä 1.4.2023 alkaen. Velvollisuus laajenee entisestään Porvoon ja Lohjan keskustaajamissa, Vihdin Nummelassa sekä Sipoon Nikkilässä ja Söderkullassa siten, että se koskee kaikkia pien- ja omakotitaloja alla olevan aikataulun mukaisesti:

 • Biojätteen keräys pientaloissa Lohjan keskustaajamassa: 9/2023
 • Biojätteen keräys pientaloissa Nummelan taajamassa: 11/2023
 • Biojätteen keräys pientaloissa Porvoon keskustaajamassa: 4/2024
 • Biojätteen keräys pientaloissa Nikkilän ja Söderkullan taajamissa: 4/2025

Kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausjätteen sekä pienmetallin erilliskeräys laajenee koskemaan kaikkia vähintään 5 asuinhuoneiston kiinteistöjä taajamissa. Paperin erilliskeräys koskee muita kuin pientaloja. Pakkausjätteen erilliskeräysvelvoite tulee voimaan 1.10.2022.

Biojätteen kompostoinnista ilmoitettava
Jätelaki velvoittaa asukkaita tekemään ilmoituksen kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle. Lainsäädäntö velvoittaa uusimaan ilmoituksen viiden vuoden välein.

 • Jätteen haltijan ilmoitettava:
  1. kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja mahdollisuuksien mukaan kiinteistö- tai rakennustunnus
  2. rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta
  3. jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot
  4. käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien määrä
 • Myös lopettamisesta ja vastuuhenkilön vaihtumisesta ilmoitettava
 • Ilmoitus on tehtävä viimeistään 1.9.2022
 • Puutarhajäätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa

Määräykset lietteistä
Saostus- ja umpisäiliölietettä koskevat muutokset eivät liity lietteen kuljetusjärjestelmään, vaan koskevat sekä kiinteistön haltijan järjestämää että kunnan järjestämää lietteen kuljetusta. Muutoksilla yhtenäistetään määräykset vastaamaan Kuntaliiton mallia.

 • Saostussäiliöistä, johon kerätään pelkästään pesuvesiä, liete on poistettava aina tarvittaessa, vähintään 2 vuoden välein.
  • Nykyisissä määräyksissä pelkästään pesuvesien lietteille ei ole omaa tyhjennysväliä, vaan se on 1 vuosi, kuten muiden lietteiden.
 • Umpisäiliöt on tyhjennettävä niiden täyttyessä, mutta vähintään 2 vuoden välein.
 • Uusi pykälä 32 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse
  • Säiliöiden ja rakenteiden on oltava ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia
  • Lietesäiliöiden luokse on päästävä esteettömästi ja turvallisesti
  • Kansien pitää olla tyhjentäjän aukaistavissa työturvallisuuden vaarantumatta
 • Sallitaan, että saa ottaa kompostoitavaksi myös naapurikiinteistöjen lietteitä.
 • Lietettä omatoimisesti käsittelevän tulee vuosittain ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle tiedot kiinteistöistä, joiden lietettä käsittelee.

Sorry, comments are closed for this post.