020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Lausunto Lohjan ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta
Jätelautakunta päätti antaa lausunnon Lohjan ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räys­ten luonnoksesta. Jätehuoltoviranomainen toteaa muun muassa, että Lohjan ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räys­ten luon­nok­ses­sa on paljon ympäristön kannalta hyviä ja tar­peel­li­sia mää­räyk­siä mutta myös määräyksiä jätteistä ja jätehuollosta, joista mää­rä­tään tar­kas­ti jätehuoltomääräyksissä. On tärkeää, että ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räyk­set ja jätehuoltomääräykset eivät ole ristiriidassa kes­ke­nään.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja