020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Hoitokodin liittymistä kunnalliseen jätehuoltoon koskevan asian siirto valvontaviranomaiselle
Koska Esperi Care Oy  (omistaja) kieltäytyy luovuttamasta hoitokoti Pa­jun­kis­sassa syntyvät jätteet kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jät­teen­kul­je­tuk­seen, jätelautakunta päätti siirtää hoitokoti Pajunkissan liit­ty­mis­tä kunnalliseen jätehuoltoon koskevan asian valvontaviranomaiselle, eli Lo­vii­san kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, käsiteltäväksi.
Jätelautakunta pyytää ympäristönsuojeluviranomaista määräämään omistajaa täyttämään velvollisuutensa liittyä kunnalliseen jätehuoltoon.

Hyötyjätteiden erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian siirto valvontaviranomaiselle
Jätelautakunta päätti siirtää liitteessä 7 mainittujen kiinteistöjen hyö­ty­jät­tei­den erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian val­von­ta­vi­ran­omais­ten, eli kuntien ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omais­ten, käsittelyyn.
Jätelautakunta pyytää ympäristönsuojeluviranomaista määräämään liitteen 7 kiinteistöjä täyttämään velvollisuutensa ja liittymään jä­te­huol­to­mää­räys­ten mukaiseen hyötyjätteiden kiinteistökohtaiseen erilliskeräykseen.

Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetustietojen antamista koskevan asian siirto valvontaviranomaiselle
Jätelautakunta päätti siirtää Koneurakointi E. Lehtiranta Oy:n saostus- ja um­pi­säi­liö­liet­teen kuljetustietojen antamista koskevan asian val­von­ta­vi­ran­omai­sen, eli Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, käsittelyyn. Jätelautakunta pyytää ELY-keskusta määräämän Koneurakointi E. Leh­ti­ran­ta Oy:tä täyttämään velvollisuutensa antaa jä­te­huol­to­vi­ran­omai­sel­le jätelain 39 §:n 2 momentin se­kä jäteasetuksen 26 §:n mukaiset tiedot.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja:
Uudenmaan jätelautakunta, Elin Andersson, puheenjohtaja