Yhteinen jäteastia

Jos haluat täyttää tiedot yhteisen astian käytöstä käsin ja postittaa sen jätelautakunnalle, voit tulostaa lomakkeen.

Tulostettava lomake

Lomaketta käytetään yhteisen jäteastian perustamiseen sekä muuttuneiden tietojen ilmoittamiseen. Ilmoitus on tehtävä aina kun ilmoitetuissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Yhteisestä jäteastiasta vastaava henkilö ns. perustajana/isäntänä toimiva henkilö tai yhteisö täyttää alla olevan lomakkeen ja palauttaa sen joko sähköisessä tai paperimuodossa Rosk'n Roll Oy Ab:lle.

Hakijan yhteystiedot

Lomakkeen tiedot lähetetään sähköpostiisi

Yhteisastian / astioiden sijainti

Jäteastian / jäteastioiden koko ja astioiden lukumäärä

Jäteastioiden tulee olla muovisia kannellisia ja pyörillä varustettuja (jätehuoltomääräykset § 17).

Yhteisastiaa käyttävien kiinteistöjen tiedot ja laskutusosoitteet

Kirjoita alla oleviin kenttiin yhteisastiaa käyttävien tiedot. Huom. kotiosoite on ilmoitettava, vaikka vastuuhenkilö maksaisi koko jätelaskun. Jäseniltä laskutetaan perusmaksu.

Jäsen 1.

Jäsen 2.

Mikäli yhteisastiaa käyttää enemmän kuin 2 jäsentä, lisäjäsenet voi liittää tähän erillisellä liitetiedostolla.

Yhteisen astian vastuuhenkilönä olen lukenut yhteisastiaa koskevat määräykset (alla). Olen myös kaikkien mukana olevien henkilöiden puolesta saanut valtuudet ilmoittaa heidän tiedot ja vakuutan, että olen välittänyt heille kaikki asiaan liittyvät tiedot.

7 § Yhteinen jäteastia
Seuraavat tahot voivat sopia yhteisen jäteastian eli yhteisastian (kimppa-astian) käytöstä:
• yksittäiset kiinteistöt
• taajamassa, mikäli kiinteistöt sijaitsevat lähinaapureina
• haja-asutusalueella, mikäli kiinteistöt sijaitsevat lähinaapureina tai saman tien varrella enintään 5 km päässä toisistaan
• samaan tiehoitokuntaan kuuluvat tahot
• pienvenesatama tai pienvenesataman käyttäjät
• yhteislaituri tai yhteislaiturin käyttäjät.

Yhteisastiaa voidaan käyttää sekajätteen tai jonkun hyötyjätelajin keräämiseen.
Yhteisastiaa koskevat seuraavat ehdot:
• yhteisastian käytöstä, muutoksesta ja siitä luopumisesta on ilmoitettava jätelaitokselle ennen muutoksen voimaan astumista
• yhteisastiaa koskevasta ilmoituksesta on käytävä ilmi astian sijainti ja koko, yhteisastiaa käyttävien kiinteistöjen tiedot ja laskutusosoitteet sekä yhteisastian kunnossapidosta, huollosta ja puhdistamisesta vastaava henkilö 
• mikäli sekajätteen yhteisastiaa käyttää yli 5 kiinteistöä, tulee keräysvälineen olla tilavuudeltaan vähintään 100 litraa yhtä vakituista asuntoa kohden ja 50 litraa yhtä vapaa-ajan asuntoa kohden
• mikäli pienvenesatama vastaanottaa vakituisen- tai vapaa-ajan asunnolta syntyvää jätettä, tulee sen liittyä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Tällöin venesataman ylläpitäjää koskevat edellä mainitut yhteisastiaa koskevat ehdot.
• saman kiinteistönhaltijan vakituinen ja vapaa-ajan asunto voivat käyttää yhteisastiaa, mikäli asunnot sijaitsevat enintään 5 km päässä toisistaan tai vakituisen ja vapaa-ajan asunnon välinen matka on lyhyempi kuin matka lähimmälle sekajätepisteelle.

Jätehuoltoviranomainen voi kieltää yhteisastian käytön tai purkaa yhteisastiasopimuksen perustelluista syistä ja määrätä kiinteistöille toisen liittymismuodon.