020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä:
Uudenmaan jätelautakunta/Raaseporin kaupunki
Käyntiosoite: Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja
Puhelin: 020 690 145
Sähköposti: ujlk@ujlk.fi

Tietosuojavastaava:
Jäteasiainpäällikkö Christine Perjala (Uudenmaan jätelautakunta)
Puhelin: 020 690 145
Sähköposti: ujlk@ujlk.fi

Rekisterin nimi
Asiakas- ja jätteenkuljetusrekisteri

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää alla lueteltuja tietoja. Tietosisältö vaihtelee riippuen asiakkaan palveluista.

 • Jätteenkuljetuksen asiakkaan yhteystiedot: asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kielisyys, henkilötunnus ja Y-tunnus.
 • Mahdollisen yhteyshenkilön (isännöitsijä, muu laskun saaja tai muu sopimukseen tai palveluun liittyvä henkilö): nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • Lakisääteiset jätepalvelut: jätelajitiedot, keräysvälinetiedot, jäteastioiden sijaintitiedot, tyhjennystiedot ja tapahtumatiedot.
 • Kiinteistön tiedot: nimi - ja osoitetiedot, rakennus- ja kiinteistötunnus, asuntojen lukumäärä, rakennuksen käyttötarkoitus ja käyttötila.
 • Palveluihin kohdistuvien jätelautakunnan päätösten tiedot.
 • Velkajärjestelyn tiedot.
 • Maksuunpano- ja perintäluettelon tiedot.
 • Tiedot asiakassuhteen hoitoon liittyvästä yhteydenpidosta.
 • Tiedot kompostoinnista: kompostoinnin vastuuhenkilö ja hänen yhteystietonsa sekä kompostorin valmistaja, merkki, koko, ominaisuudet, sijainti ja käyttökuukaudet.
 • Tiedot jätehuoltopalvelun määräaikaisista keskeytyksistä.
 • Tieto yhteisastiasta naapurikiinteistön tai –kiinteistöjen kanssa.

Ryhmät, joiden henkilötietoja käsitellään
Uudenmaan jätelautakunnan toiminta-alueen asuinkiinteistöjen omistajat/haltijat sekä mahdolliset yhteyshenkilöt, asunto-osakeyhtiöiden ja isännöitsijöiden yhteyshenkilöt.

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely on tarpeen Uudenmaan jätelautakunnan lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jätteenkuljetusrekisterin tietojen ylläpito (jätelaki 143 § rekisteri jätteen kuljetuksista) sekä asiakaspalvelu.

Tiedoista voidaan koota rekisterinpitäjän toiminnan tilastointitarpeisiin raportteja ja tilastoja, joista yksittäisiä rekisteröityjä ei ole mahdollista tunnistaa.

Henkilötietojen käsittely perustuu Uudenmaan jätelautakunnan jäsenkuntien kesken laadittuun sopimukseen yhteisestä jätelautakunnasta, jätelakiin tai kirjanpitolakiin.

Henkilötietojen keräämisen lähteet
Tiedot rekisteriin saadaan rekisteröidyltä itseltään ja niitä syntyy Rosk’n Roll Oy Ab:n tuottaessa lakisääteistä jätehuoltopalvelua jätelautakunnan puolesta, tiedon kerääminen perustuu Uudenmaan jätelautakunnan ja Rosk’n Roll Oy Ab:n väliseen sopimukseen jätteenkuljetusrekisterin tietoaineiston keräämisestä ja järjestämisestä. Lisäksi tietoja saadaan Uudenmaan jätelautakunnan jäsenkunnilta, viranomaisilta, viranomaisohjelmista kuten väestötietojärjestelmä (VTJ) tai kiinteistötietojärjestelmä (KTJ), yrityksiltä ja viemäriosuuskunnilta.

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan
Tietoja rekisteristä ei luovuteta sivullisille. Tietoja käsitellään Uudenmaan jätelautakunnan viran ja toimen haltijoiden lisäksi Rosk’n Roll Oy Ab:ssa perustuen sopimukseen henkilötietojen käsittelystä jätehuoltopalvelujen tuottamiseksi. Viranomaisilla on tiedonsaantioikeus Suomen lain puitteissa.

Rekisterinpitäjän tai 3. osapuolen oikeutetut edut
Henkilötietojen käsittelyä rekisterissä ei tehdä rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen perusteella.

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle tai kansainvälisille organisaatioille
Tietoja rekisteristä ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. Rekisteröidylle voidaan lähettää viranhaltijapäätös hänen asuessa EU- tai ETA-alueen ulkopuolella.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen käsittelyn tarkoituksenmukaisen tehtävän toteuttamiseksi ja niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää tietoja säilyttämään. Henkilötietoja säilytetään asiakkuuden voimassaoloajan sekä kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti 6 vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen sekä arkistoitavien tietojen osalta Uudenmaan jätelautakunnan tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Henkilötietojen jatkokäsittely
Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin, rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot. Ilman ilmoitusta tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin käsittelyn tarkoitukset kohdassa on kerrottu

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin eli tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisteröity voi käyttää oikeuttaan tarkastukseen olemalla yhteydessä Uudenmaan jätelautakunnan tai Rosk’n Roll Oy Ab:n asiakaspalveluun. Henkilötietopyynnöt lähetetään kirjallisena tai sähköpostilla ja henkilöllisyys varmennetaan pyynnön yhteydessä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterissä olevien tietojen oikaisemista olemalla yhteydessä Uudenmaan jätelautakunnan tai Rosk’n Roll Oy Ab:n asiakaspalveluun.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojensa epäasiallisesta tai lainvastaisesta käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn tai siirtää rekisterin tietoja toiselle rekisterinpitäjälle

Rekisteröidyltä ei tarvita suostumusta henkilötietojensa käsittelyyn rekisterissä, vaan tietoja käsitellään lain nojalla ja lain vaatimassa laajuudessa. Rekisteröidyllä ei ole oikeutta siirtää tietoja toiselle rekisterinpitäjälle, koska tietoja käsitellään lain nojalla.

Henkilötietojen antamisen velvoittavuus
Henkilötietojen käsittely on tarpeen Uudenmaan jätelautakunnan lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi sekä lakisääteisen jätehuoltopalvelun turvaamiseksi.

Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi
Rekisterin tietoihin ei kohdisteta automatisoitua päätöksentekoa eikä profilointia.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoja käsittelevä henkilökunta on koulutettu asianmukaisesti ja huolehdittu salassapitositoumuksista. Tietoteknisissä ratkaisuissa käytetään ajantasaista virustorjuntaa, palomuuria ja https-salausta sekä muita asianmukaisia suojaustoimia. Tietoturvan toteutumista valvotaan sekä käyttöoikeuksia hallinnoidaan tarkoituksen mukaisesti suojatussa ympäristössä siten, että vain asianosaisilla on pääsy tietoihin.

Rekisteröidylle aiheutuvat riskit
Rekisterinpitäjä on kartoittanut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit, eikä niiden käsittelystä ole havaittu aiheutuvan sellaista riskiä rekisteröidylle, joka estäisi tietojen käytön.

Tietosuojaselosteen muutokset
Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset merkitään selosteeseen päivättynä.

Päivitetty 2.9.2022