020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Usein kysytyt kysymykset

Jätemaksuista

Kyllä. Kaikkien vapaa-ajan asuntojen tulee kuulua jätehuoltoon vuoden ympäri. Asunnon käyttöaste tai varustelutaso ei vaikuta velvollisuuteen kuulua jätehuoltoon eikä jätemaksuihin. Vapaa-ajan asunnon jätemaksuissa on jo huomioitu asunnon vähäisempi käyttö.

Jätevesilietteistä

Itä- ja Länsi-Uudellamaalla siirrytään kunnan järjestämään asumisessa syntyneen saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetukseen vuosien 2024–2026 aikana. Siirtymisen jälkeen asukkaat tilaavat saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennykset kuntien omistamalta jäteyhtiö Rosk´n Roll Oy Ab:lta. Kiinteistönomistaja vastaa itse saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjentämisen tilaamisesta haluamaltaan yrittäjältä, kunnes alueella siirrytään kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen. Rosk’n Rollin järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetukseen siirrytään Länsi- ja Itä-Uudellamaalla alue kerrallaan vuosien 2024–2026 aikana: • Hanko 1.10.2024 • Raasepori 1.1.2025 • Inkoo 1.3.2025 • Siuntio 1.5.2025 • Lohja 1.9.2025 • Karkkila 1.11.2025 • Vihti 1.12.2025 • Sipoo 1.1.2026 • Pornainen ja Askola 1.3.2026 • Porvoo ja Loviisa 1.9.2026. Tyhjennykset saarissa, joihin ei ole tie- tai lossiyhteyttä, alkavat 1.9.2026 kaikissa kunnissa.
Lietepalvelun kuntakohtaiset hinnat lisätään Jätevesilietteen maksutaulukkoon sitä mukaa, kun jätelautakunta on vahvistanut maksut. Lietteen tyhjennysmaksu koostuu kolmesta osasta: lietteen tyhjennystyyppi, lietteen määrä ja lietteen käsittelymaksu. Tyhjennystyypit ovat vakiotyhjennys, tilaustyhjennys, täsmätyhjennys ja päivystystyhjennys. Jätevesilietteen maksutaulukko löytyy täältä: https://www.ujlk.fi/maaraykset-ja-maksut/
Alueella siirrytään kunnan järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetukseen portaittain vuosien 2024–2026 aikana. Siirtymisen jälkeen asukkaat tilaavat saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennykset kuntien omistamalta jäteyhtiö Rosk´n Roll Oy Ab:lta.
Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietesäiliöistä ja muista vastaavista säiliöistä liete on poistettava tarvittaessa tai laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Saostussäiliöistä, johon kerätään pelkästään harmaita vesiä, liete on poistettava aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran kahdessa vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä niiden täyttyessä, kuitenkin vähintään kerran kahdessa vuodessa.
Kiinteistön haltija liittää kiinteistönsä kunnan järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmään ilmoittamalla tiedot kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja tilaamalla lietteen tyhjennyspalvelun jäteyhtiö Rosk’n Rollilta.

Kompostointi-ilmoituksesta, kompostoinnista ja biojätteestä

Kyllä. Kaikesta biojätteen kompostoinnista tulee tehdä kompostointi-ilmoitus, riippumatta siitä sijaitseeko kompostori taajamassa vai haja-asutusalueella. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä kompostointi-ilmoitusta.
Jos ilmoitus biojätteen kompostoinnista on tehty ennen vuotta 2022, se on uusittava. Jos ilmoitus on tehty vuoden 2022 jälkeen ja tiedot kompostoinnista tai kompostorista ovat muuttuneet, ilmoitus tulee tehdä valitsemalla kompostointi-ilmoituslomakkeesta kohta ”Päivitä aiempi ilmoitus” tai ”Ilmoita kompostoinnin lopettamisesta".
Ei ole pakko hankkia kompostoria tai kompostoida biojätteitä. Jos tällä hetkellä kompostoi biojätteitä kompostorissa, siitä tulee tehdä kompostointi-ilmoitus. Isoissa taajamissa biojätteet tulee lajitella pois sekajätteestä joko omaan biojäteastiaan tai kompostoriin.
Ei tule. Jätehuoltoviranomainen voi tehdä pistokoeluonteisia tarkastuksia, mutta siitä ilmoitetaan etukäteen.
Yhteistä kompostoria voi käyttää taajamissa samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevat kiinteistöt ja haja-asutusalueella lähinaapurit tai saman tien varrella enintään 5 km päässä toisistaan sijaitsevat kiinteistöt. Yhteinen kompostori on mitoitettava niin, että vakituisilla asunnoilla on käytössä 40 litraa ja vapaa-ajan asunnoilla 20 litraa säiliötilavuutta. Esimerkiksi 200 litran kompostori voi olla viiden vakituisesti asutun talouden käytössä. Kompostoinnin vastuuhenkilö ilmoittaa yhteisen kompostorin käytöstä kompostointi-ilmoituksella. Kompostointi-ilmoituksessa on oma kohta, jossa ilmoitetaan kiinteistöt, jotka käyttävät yhteistä kompostoria. Yhteisestä kompostorista täytetään vain yksi kompostointi-ilmoitus. Mikäli vastuuhenkilö on jo tehnyt kompostointi-ilmoituksen ja jälkikäteen halutaan lisätä uusi käyttäjä, vastuuhenkilön tulee ilmoittaa uudesta käyttäjästä valitsemalla kompostionti-ilmoituslomakkeesta kohta "Päivitä aiempi ilmoitus".
Kompostorin tulee olla tiivis, lämpöeristetty, haittaeläinsuojattu ja siinä tulee olla tiivis kansi sekä pohja.
Lämpöeristetty kompostori toimii Suomen kylmissä olosuhteissa paremmin ja lämpöeristys takaa kompostoinnille toimintaedellytykset talvella. Lämpöeristetty kompostori on rakenteeltaan tiiviimpi kuin eristämätön.
Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Alla listaus yleisimmistä käytössä olevista biojätteen kompostoreista. On hyvä huomioida, että markkinoilla on myynnissä myös muita biojätteen kompostointiin soveltuvia kompostoreita. Listalla on myös mainittu muutama kompostori, joita ei enää myydä, mutta on edelleen asukkailla käytössä. Lista ei ole poissulkeva ja sitä päivitetään tarpeen mukaan.

Valmistaja, Malli
Aerobin, Lämpökompostori
Biolan, Pikakompostori/ Pikakompostori eco
Biolan, Talouskompostori
Biolan, Mökkikompostori
Biolan, Kivi (kevyt eristys)
Biolan, Kompostikäymälä eco
Green, Käymäläjätekompostori
Greenline, Lämminkomposti Master
Greenline, Lämminkomposti Greenline Mully
Green Land, Lämpökompostori
Horisont Hotbin, Lämpökompostori
Inora, (ent. Raptor) Greeny
Jita, Multa-Max Lämpökompostori
Jorvik, Gröna Johanna
Jora, Kompost JK
Kekkilä, Tehokompostori
Kekkilä, Puutarha- ja mökkikompostori, ent. Globe (kevyt eristys)
Kekkilä, Kotikomposti
Kekkilä, Kompostoiva huussikäymälä
Separett, Lämpökompostori
Bokashi-menetelmällä fermentoitu biojäte vaatii lisäksi kompostoinnin lämpöeristetyssä ja haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa.
Biojätteen erilliskeräysvelvollisuus laajenee koskemaan vakituisesti asuttuja paritaloja ja omakotitaloja alueen isoimmissa taajamissa seuraavasti: Lohjan keskustaajamassa 1.9.2023 alkaen. Keräysvelvoite koskee aluetta, joka alkaa Muijalasta jatkuen Lohjan keskustan kautta Kirkniemeen sekä sisältää myös Roution. Vihdin Nummelassa 1.11.2023 alkaen. Keräysvelvoite koskee aluetta Lankilasta Hiidenmäkeen, Hiidenrannasta Enärantaan ja Linnanniittuun. Porvoon keskustaajamassa 1.4.2024 alkaen. Sipoon Nikkilässä ja Söderkullassa 1.4.2025 alkaen. Ennen velvoitteen voimaantuloa Rosk’n Roll lähestyy kirjeitse kiinteistöjä, joita koskee biojätteen erilliskeräysvelvoite, ellei erilliskeräystä ole jo hoidettu kuntoon.
Jäteyhtiö Rosk’n Rollin alueella ei toimiteta biojätteen keräysastiaa kiinteistön pihalle ilmoittamatta. Rosk’n Roll lähestyy kirjeitse kiinteistöjä, joita koskee biojätteen erilliskeräysvelvoite. Jos kiinteistöllä kompostoidaan biojätettä, siitä tulee tehdä kompostointi-ilmoitus. Jos kiinteistölle ei ole tilattu biojätteen keräyspalvelua eikä tehty kompostointi-ilmoitusta, Rosk’n Roll toimittaa pihalle tavallisen 140 litran biojäteastian.