020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Yrittäjille

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen ylläpitää jätelain mukaista saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusrekisteriä.

Kuljetusyrittäjien lakisääteisenä velvollisuutena on ilmoittaa säännöllisesti jätehuoltoviranomaiselle kunnan jätehuollon järjestämisvastuulla olevien asiakkaidensa saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetustiedot.

Tiedot tulee toimittaa vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien saostus- ja umpisäiliölietteiden osalta.

Tiedot jätevesilietteen tyhjennyksistä tulee lähettää vähintään neljännesvuosittain. Tietojen tulee olla sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa. Tiedot toimitetaan osoitteeseen ujlk@ujlk.fi.

Tiedoista tulee käydä ilmi:

  1. kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja kiinteistö- tai rakennustunnus
  2.  lietesäiliön tyyppi
  3. lietesäiliön tyhjennyspäivämäärät
  4. Tyhjennetyn lietteen määrä

 

Vuoden 2023 alusta alkaen saostus- ja umpisäiliölietteen kuljettaja voi korvata SIIRTO-rekisteriin toimitetuilla tiedoilla velvollisuutensa antaa jätehuoltoviranomaiselle neljännesvuosittain ajantasaiset tiedot kiinteistöistä, joilta on lietettä noutanut. Tiedot SIIRTO -rekisteriin viedään sähköisistä siirtoasiakirjoista teknisen rajapinnan kautta. Paperisen siirtoasiakirjan tiedot on toimitettava rekisteriin sähköisessä asiointipalvelussa kolmen kuukauden kuluessa siirron päättymisestä. Edellytyksenä on, että SIIRTO-rekisteriin toimitetaan kaikki jäteasetuksessa vaaditut tiedot lietteiden kuljetuksesta ja käsittelystä. Kunnan jätehuoltoviranomainen voi vaatia erillistä raportointia, jos SIIRTO-rekisterin tiedot ovat puutteelliset.

Kuljettajan on lisäksi vuosittain annettava jätelajeittain tiivistelmä kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja toimituspaikoista.

Tiivistelmästä tulee käydä ilmi:

  1. Uudenmaan jätelautakunnan alueella sijaitsevilta kiinteistöiltä kerätyn lietteen määrä lietelajeittain.
  2. lietteen vastaanottajien nimet ja yhteystiedot sekä niille toimitettu lietteen määrä lietelajeittain.

 

Tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen ylläpitämään jätevesilietteen kuljetusrekisteriin (jätelain 143 §). Tietojen avulla seurataan ja valvotaan, että lietesäiliöitä tyhjennetään säännöllisesti ja jätevesiliete päätyy asianmukaiseen käsittelyyn.

Lietteenkuljetusauto tyhjentää lietettä jätevedenpuhdistamolle. Slamtransportbilen tömmer slam till reningsverket.
Jätevesilietettä näyteputkissa. Avlopsslam i provrör.