020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Jätevesilietteet

Asukkaille:

Kiinteistönomistaja vastaa itse saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjentämisen tilaamisesta.

Jätevesilietteet tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa:

 • saostussäiliöistä,
 • laitepuhdistamoista ja
 • muista vastaavista lietetiloista.

Umpisäiliöt tulee tyhjentää tarvittaessa. Umpisäiliön täyttymisaste ja täyttymishälyttimen toiminta tulee tarkastaa säännöllisesti kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa kiinteistöllä tapahtuneista saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennyksistä.

Saostus- ja umpisäiliölietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin.

Vakituisen asunnon saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennys voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä todistettavan syyn vuoksi. Keskeytystä tulee hakea jätehuoltoviranomaiselta vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Jätelautakunnan päätöksen mukaisesti alueella siirrytään kunnan järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetukseen portaittain vuosien 2024–2026 aikana. Siirtymisen jälkeen asukkaat tilaavat saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennykset kuntien omistamalta jäteyhtiö Rosk´n Roll Oy Ab:lta.

Lietteiden omatoiminen käsittely:

Saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta alla olevia poikkeuksia. Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää asianmukaisesti käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle, joka on viljelykäytössä. Saostus- ja umpisäiliölietteiden haltija voi luovuttaa asumisessa syntyvän lietteen käsiteltäväksi naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä. Lietteen vastaanottaja saa ottaa käsiteltäväkseen enintään neljältä naapuri- tai lähikiinteistöltä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää sen pellolle samoilla ehdoilla kuin omassa asumisessa syntyvän lietteen.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoimisesta käsittelystä on tehtävä ennen käsittelyn aloittamista kirjallinen hakemus jätehuoltoviranomaiselle. Ennen peltokäyttöä liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Hakemus jätevesilietteiden omatoimiseen käsittelyyn

 

Lietteenkuljetusyrittäjille:

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen ylläpitää jätelain mukaista saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusrekisteriä.

Kuljetusyrittäjien lakisääteisenä velvollisuutena on ilmoittaa säännöllisesti jätehuoltoviranomaiselle kunnan jätehuollon järjestämisvastuulla olevien asiakkaidensa saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetustiedot.

Tiedot tulee toimittaa vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien saostus- ja umpisäiliölietteiden osalta.

Tiedot jätevesilietteen tyhjennyksistä tulee lähettää vähintään neljännesvuosittain. Tietojen tulee olla sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa. Tiedot toimitetaan osoitteeseen ujlk@ujlk.fi alla olevin määräajoin:

 • tiedot ajalta tammi-maaliskuu 30.4. mennessä
 • tiedot ajalta huhti-kesäkuu 31.7. mennessä
 • tiedot ajalta heinä-syyskuu 31.10. mennessä
 • tiedot ajalta loka-joulukuu 31.1. mennessä.

Tiedoista tulee käydä ilmi:

 1. kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja kiinteistö- tai rakennustunnus
 2.  lietesäiliön tyyppi
 3. lietesäiliön tyhjennyspäivämäärät

Kuljettajan on lisäksi vuosittain annettava jätelajeittain tiivistelmä kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja toimituspaikoista. Edellisvuotta koskevat tiivistelmätiedot on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle 31.1. mennessä.

Tiivistelmästä tulee käydä ilmi:

 1. Uudenmaan jätelautakunnan alueella sijaitsevilta kiinteistöiltä kerätyn lietteen määrä lietelajeittain.
 2. lietteen vastaanottajien nimet ja yhteystiedot sekä niille toimitettu lietteen määrä lietelajeittain.

Tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen ylläpitämään jätevesilietteen kuljetusrekisteriin (jätelain 143 §). Tietojen avulla seurataan ja valvotaan, että lietesäiliöitä tyhjennetään säännöllisesti ja jätevesiliete päätyy asianmukaiseen käsittelyyn.

Excel lomake jätevesilietteiden kuljetustietojen toimittamiseen