JÄTEVESILIETTEET

Asukkaille:

Kiinteistönomistaja vastaa itse jätevesilietteiden tyhjentämisen tilaamisesta.

Jätevesilietteet tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa:

  • saostuskaivoista,
  • laitepuhdistamoista ja
  • muista vastaavista lietetiloista.

Umpisäiliöt tulee tyhjentää tarvittaessa. Umpisäiliön täyttymisaste ja täyttymishälyttimen toiminta tulee tarkastaa säännöllisesti kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa kiinteistöllä tapahtuneista jätevesilietteen tyhjennyksistä.

Jätevesilietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin.

Vakituisen asunnon jätevesilietteen tyhjennys voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä todistettavan syyn vuoksi. Keskeytystä tulee hakea jätehuoltoviranomaiselta vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Lietteiden omatoiminen käsittely:

Jätevesilietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta alla olevia poikkeuksia. Omassa asumisessa syntyvän jätevesilietteen saa levittää asianmukaisesti käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle, joka on viljelykäytössä. Jätevesilietteen haltija voi luovuttaa asumisessa syntyvän lietteen käsiteltäväksi naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä. Jätevesilietteen vastaanottaja saa ottaa käsiteltäväkseen enintään neljältä naapuri- tai lähikiinteistöltä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää sen pellolle samoilla ehdoilla kuin omassa asumisessa syntyvän lietteen.

Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä on tehtävä ennen käsittelyn aloittamista kirjallinen hakemus jätehuoltoviranomaiselle. Ennen peltokäyttöä jätevesiliete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Lietteenkuljetusyrittäjälle:

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen ylläpitää jätelain mukaista jätevesilietteen kuljetusrekisteriä.

Kuljetusyrittäjien lakisääteisenä velvollisuutena on ilmoittaa säännöllisesti jätehuoltoviranomaiselle kunnan jätehuollon järjestämisvastuulla olevien asiakkaidensa jätevesilietteen kuljetustiedot. Rekisterin avulla seurataan ja valvotaan, että jätevesiliete päätyy asianmukaiseen käsittelyyn ja että lietesäiliöitä tyhjennetään säännöllisesti.

Tiedot jätevesilietteen tyhjennyksistä tulee lähettää vähintään neljännesvuosittain. Tietojen tulee olla sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa. Tiedot toimitetaan osoitteeseen ujlk@ujlk.fi.