Ilmoitus yhteisestä kompostorista

Jos useammalla kuin kolmella huoneistolla on yhteinen kompostori elintarvikejätteelle, on siitä tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Yhteiselle kompostorille on nimettävä vastuuhenkilö.

Täytä ilmoituksen kaikki kohdat, tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.

1. Vastuuhenkilön tiedot

Lomakkeen tiedot lähetetään sähköpostiisi

2. Yhteiskompostorin / kompostoreiden sijainti

4. Yhteiskompostoria käyttävien kiinteistöjen tiedot

JÄSEN 1.

JÄSEN 2.

JÄSEN 3.

JÄSEN 4.

JÄSEN 5.

JÄSEN 6.

Olen tutustunut jätehuoltomääräysten 14 §. Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi.

Ote jätehuoltomääräyksistä: 14 § Kompostointi Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle, ympäristölle tai naapureille. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostoriin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Jos kyseessä on useamman kuin kolmen huoneiston yhteinen elintarvikejätteen kompostori, siitä pitää tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot siitä, kuinka monta henkilöä asuu huoneistoissa, jotka käyttävät kompostoria (tai kompostoreita), kompostorin tilavuus ja sijoitus kiinteistöllä. Lisäksi kompostorille on nimettävä vähintään yksi vastuuhenkilö. Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Kompostorin kapasiteetti tulee suhteuttaa kiinteistöllä syntyvän elintarvikejätteen määrään. Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja 32 §:ssä tarkoitettua pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain tarkoitukseen soveltuvassa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. Jos puutarhajätteitä ja risuja kompostoidaan kiinteistöllä, kompostorina pitää taajamassa olla vähintään kehikko. Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava jäteasemalle.