Anmälan om gemensam kompostbehållare

Om en kompostbehållare för livsmedel används av flera än tre hushåll, ska en anmälan göras till avfallshanteringsmyndigheten.
En ansvarsperson ska utnämnas för kompostbehållaren.

Fyll i alla uppgifter, uppgifterna märkta med en stjärna (*) är obligatoriska.

1. Ansvarspersonens uppgifter

Blankettens uppgifter sänds till den angivna e-postadressen

2. Placering av kompostbehållaren/-behållarna

4. Uppgifter för fastigheterna som använder den gemensamma kompostbehållaren

MEDLEM 1.

MEDLEM 2.

MEDLEM 3.

MEDLEM 4.

MEDLEM 5.

MEDLEM 6.

Jag har läst avfallshanteringsföreskrifterna 14 §. Jag försäkrar att de uppgifter som jag har lämnat är riktiga.

Utdrag ur avfallshanteringsföreskrifterna: 14 § Kompostering På fastigheten får komposteras det bioavfall som uppkommer där. Kompostbehållaren ska placeras, byggas och underhållas så att användningen inte medför olägenhet eller fara för hälsan, miljön eller grannarna. Kompostering får inte ge upphov till nedskräpning. Endast komposterbart avfall får läggas i kompostbehållaren. En kompostbehållare kan också vara gemensam för flera fastigheter eller lägenheter. Om kompostbehållaren är gemensam för flera än tre lägenheter ska därom göras en anmälan till avfallshanteringsmyndigheten. Ur anmälan ska framgå hur många personer det bor i lägenheterna som använder kompostbehållaren (eller kompostbehållarna), kompostbehållarens volym och placering på fastigheten. Därtill ska minst en ansvarsperson utnämnas för kompostbehållaren. Livsmedelsavfall får komposteras endast i en för ändamålet planerad värmeisolerad, sluten och väl ventilerad kompostbehållare, som är oåtkomlig för skadedjur. Kompostbehållaren ska skötas enligt instruktionerna och hållas i behörigt skick. Kompostbehållarens kapacitet ska relateras till mängden livsmedelsavfall som uppkommer på fastigheten. Avfall från torrtoaletter, sällskapsdjurs avföring och det i 32 § åsyftade slammet från minireningsverk får komposteras endast i en för ändamålet lämpad sluten och välventilerad kompostbehållare, som är oåtkomlig för skadedjur och ur vilken avrinningsvatten inte kan sugas upp i marken. Kompostbehållaren ska skötas i enlighet med instruktionerna och hållas i behörigt skick. Komposteringstiden för avföringsavfall är minst ett år. Om man komposterar trädgårdsavfall och ris på en fastighet i tätort, ska kompostbehållaren bestå av åtminstone en inhägnad. Trädgårdsavfall, som inte komposteras eller behandlas självständigt på annat sätt, ska föras till avfallsstationen.