020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Föreskrifter

Avfallshanteringsföreskrifterna är lokala bestämmelser som kompletterar avfallslagen och förordningen. På basen av 91 § i Avfallslagen fastslås avfallshanteringsföreskrifterna av den myndighet som ansvarar för avfallshanteringen i kommunen. Avfallslagen ger kommunen rätt omfattande befogenheter för ett utfärdande av lokala bestämmelser gällande behandling och återvinning av avfall, förebyggande av olägenheter samt övervakning.

I avfallshanteringsföreskrifterna utfärdas bestämmelser gällande avfallshanteringen och ordnandet av denna.

Avfallshanteringsföreskrifterna som fastställts av Nylands avfallsnämnd, är i kraft: Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa, Sibbo, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Sjundeå, Raseborg och Vichtis.

I avfallshanteringsföreskrifternas motivering har detaljerade motiveringar till varje föreskrift framförts.

För att kommuninvånarna lättare ska kunna förstå avfallshanteringsföreskrifterna har det sammanställts ett informationspaketet ”Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?” Till paketet har det samlats allmän information för kommuninvånarna om hela avfallshanteringssystemet.

Taxa och avgifter

Kommunerna är skyldiga att ordna transporten av kommunalt avfall som produceras vid bostadsfastigheter och fritidsbostäder samt vid offentlig verksamhet uppkommet avfall som kan jämföras med detta. För att täcka kostnaderna som uppkommer vid transporten av avfall uppbär man av avfallsinnehavarna avfallsavgifter som grundar sig på taxan som kommunerna godkänt.

Avfallstaxan är ett dokument som innefattar ikraftvarande avfallsavgifter i kommunen samt specifika grunder för dessa.  De euromässiga avfallsavgifterna i taxan varierar en aning per kommun, eftersom de baserar sig på en regionalt utförd konkurrensutsättning av avfallstransporterna.

Avfallstaxan som fastställts av Nylands avfallsnämnd, är ikraft i : Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå, Vichtis, Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa och Sibbo.

Debiteringen av avfallsavgifterna verkställs genom beslut som avfallsnämnden gjort. Faktureringen sköts av kommunernas gemensamma avfallshanteringsbolag Rosk'n Roll Oy Ab, till vilken även betalningsprestationerna riktas. Eventuella anmärkningar gällande avfallsavgifterna bör inom 14 dagar från det att fakturan mottagits, riktas till den myndighet som fattar beslut om betalningarna.

Avfallstaxa och avfallsavgifter inom Nylands avfallsnämnd