SAMMANTRÄDEN

Avfallsnämndens protokoll hålls offentligt framlagt till påseende under 30 dagar på kontoret vid Munka avfallscentral, Munkabacken 51, 08500 Lojo, följande arbetsdag efter protokollets justering. Kopia av protokollet framläggs till påseende även i medlemskommunernas och -städernas kanslier.

Mötestidtabell:

Avfallsnämnden sammanträder följande gång den 14.12.2022.

Föredragningslistor och protokoll hittas här.