020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Kompostering bör anmälas till avfallshanteringsmyndigheten

Kompostering hemma på gården är ett bra sätt att ta till vara bioavfallet och återvinna näringsämnen.  Enligt avfallslagen bör man göra en komposteringsanmälan till avfallshanteringsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten gäller samtliga fastigheter som komposterar, både i tätorter och på glesbygden. Även om man komposterar endast under en viss tid på året, till exempel på fritidsbostaden, bör man anmäla […]

Möjlighet att framföra sin åsikt om ändringarna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa och avfallshanteringsföreskrifter

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har berett ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa och avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna. Ändringarna träder i kraft 1.3.2023. I avfallstaxan bestäms avgifterna och deras grunder för avfallshanteringen som kommunen ordnar. Avgifterna och grunderna grundar sig på 78–79 § i […]

Nylands avfallsnämnds beslut den 14.12.2022

Ändringar i avfallstaxan och avfallshanteringsföreskrifterna Avfallsnämnden beslutade anteckna beredningen gällande de kommande ändringarna i avfallstaxan och avfallshanteringsföreskrifterna för kännedom. Ärendet kungörs och kommuninvånarna bereds möjlighet att fram­fö­ra sina åsikter i ärendet 15.12.2022 – 13.1.2023. Utlåtande om uppdaterandet av Askolas, Borgnäs, Pukkilas och Mörskoms miljöskyddsföreskrifter Avfallsnämnden beslutade ge ett utlåtande om uppdaterandet av Askolas, Borgnäs, Pukkilas […]

Avfallshanteringsmyndigheten frågar uppgifter om invånarnas hantering av avloppsslammet i en enkät

Nylands avfallshanteringsmyndighet skickar ut en enkät per brev till invånarna i Högfors för att ta reda på hur avfallshanteringen av avloppsslammet är ordnad. Avfallshanteringsmyndigheten har redan en längre tid utrett situationen gällande avfallshanteringen av avloppsslam i regionen. Nu står en invånarenkät på tur. För att få uppdaterade uppgifter om fastigheterna är det viktigt att fastighetsinnehavarna […]

Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat alla besvär över avfallsnämndens beslut gällande slamtransport

Helsingfors förvaltningsdomstol har givit sitt beslut gällande besvären över slamtransportbeslutet av Nylands avfallsnämnd. Alla besvär gällande Nylands avfallsnämnds beslut 13 § 24.8.2021 har förkastats. Nylands avfallsnämnd beslutade på sitt möte 24.8.2021 att man övergår till kommunalt anordnad slamtransport i alla kommuner på nämndens område. I praktiken betyder detta att det kommunala avfallsbolaget Rosk’n Roll konkurrensutsätter […]

Nylands avfallsnämnds beslut den 7.9.2022

Ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter Avfallsnämnden beslutade godkänna de presenterade ändringarna i Ny­lands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter. Bestämmelser om minsta tillåtna kärlvolymen för ge­men­sam­ma bioavfallskärl eller kompostbehållare lades till i avfallshanteringsföreskrifterna. Redigeringar i texten i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa Avfallsnämnden beslutar godkänna de i bilaga 2 presenterade re­di­ge­rin­gar­na i texten i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa. De föreslagna redigeringarna påverkar […]

Nylands avfallsnämnds beslut den 15.6.2022

Överföring av ärendet gällande anslutning till separatinsamlingen av återvinnbart avfall till tillsynsmyndigheten Avfallsnämnden beslutade att överföra ärendet gällande anslutning av femtiotvå fastigheter till separatinsamlingen av återvinnbart avfall till behandling av tillsynsmyndigheten, dvs. kommunernas miljö­vårdsmyndigheter. Det är fråga om husbolag som inte har ordnar separatinsamling av återvinnbart avfall i enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna trots uppmaningar. Husbolag med […]

Avfallshanteringsmyndigheten gör komposteringsinspektioner även i år

Avfallshanteringsmyndigheten gör för andra sommaren i rad fastighetsvisa komposteringsinspektioner. Inspektioner görs liksom förra året vid bostadsbolag samt på småhusfastigheter som har angivit att de komposterar bioavfallet och därmed fått förlängd tömningsintervall. Ifjol gjordes komposteringsinspektioner på ca 200 fastigheter i östra Nyland. Mottagandet var bra och resultatet av inspektionerna var till största del positivt. Sommaren 2022 […]

Fart på den cirkulära ekonomin genom reformer i avfallshanteringsföreskrifterna

Fart på den cirkulära ekonomin genom reformer i avfallshanteringsföreskrifterna De lokala avfallshanteringsföreskrifterna måste ändras på grund av ändringar i avfallslagen och avfallsförordningen. Nylands avfallsnämnd beslutade vid sitt möte 28.4 att göra följande ändringar i avfallshanteringsföreskrifterna för att påskynda sorteringen. Syftet med förändringarna är att öka återvinnig och spara naturresurser. Fler typer av avfall återvinns från […]

Nylands avfallsnämnds beslut den 28.4.2022

Utfärdande av de förnyade avfallshanteringsföreskrifterna av Nylands avfallsnämnd Avfallsnämnden beslutade utfärd bifogade Nylands avfallsnämnds av­fallshan­te­rings­fö­re­skrif­ter. Magnus Östberg föreslog att ändringen i utkastet till avfallshanteringsföreskrifternas 31 §, gällande slutna tankars tömning, inte förverkligas. Magnus Östberg förslag vann med rösterna 11 (Irina Salojoki, Ulf Böckerman, Jari Kivirinta, Marianne Boström, Juhana Salmenpohja, Mari Tanner, Tim Kankfelt, Magnus Östberg, […]