020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Nylands avfallshanteringsmyndighet skickar ut en enkät per brev till invånarna i Högfors för att ta reda på hur avfallshanteringen av avloppsslammet är ordnad. Avfallshanteringsmyndigheten har redan en längre tid utrett situationen gällande avfallshanteringen av avloppsslam i regionen. Nu står en invånarenkät på tur. För att få uppdaterade uppgifter om fastigheterna är det viktigt att fastighetsinnehavarna svarar på enkäten.

Enkäten skickas till de fastigheter vars avloppsvattenhantering är okänd för myndigheten. I enkäten frågas bland annat hurudant avloppsvatten som uppstår på fastigheten, hur avloppsvattnet hanteras, hur mycket slam det uppstår, hur ofta slammet töms och hur tömningen utförs.

Avfallshanteringsmyndigheten frågar efter uppgifterna för att den är skyldig att känna till avfallshanteringen av avloppsslammets. Lagstiftningen ålägger avfallshanteringsmyndigheten att upprätthålla ett register över transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar. Slamtömningsföretagen lämnar in uppgifter om de fastigheter, från vilka de tömt slam, till avfallshanteringsmyndigheten.

Kommunerna och avloppsandelslagen har meddelat avfallshanteringsmyndigheten vilka fastigheter som hör till avloppsnätverket. Utöver dessa fastigheter finns det i avfallshanteringsregistret många fastigheter, vars avloppsvattenhantering myndigheten inte känner till.

Även de fastighetsinnehavare vars fastigheter endast har inburet vatten eller små mängder avloppsvatten skall svara på enkäten.

Enkäten skickas först till fastigheterna i Högfors. Senare utökas enkäten att gälla även andra kommuner. Nylands avfallshanteringsmyndighet fungerar som gemensam avfallsmyndighet i följande kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.

Uppgifterna som fås av invånarna sparas i avfallshanteringsmyndighetens avfallshanteringsregister. Frågeformuläret kan fyllas i på avfallshanteringsmyndighetens webbsidor, https://www.ujlk.fi/sv/blanketter.