020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Fart på den cirkulära ekonomin genom reformer i avfallshanteringsföreskrifterna

De lokala avfallshanteringsföreskrifterna måste ändras på grund av ändringar i avfallslagen och avfallsförordningen. Nylands avfallsnämnd beslutade vid sitt möte 28.4 att göra följande ändringar i avfallshanteringsföreskrifterna för att påskynda sorteringen. Syftet med förändringarna är att öka återvinnig och spara naturresurser.

Fler typer av avfall återvinns från allt mindre husbolag

Sorteringsmöjligheterna för återvinnbart avfall förbättras i husbolagen i tätorter då insamlingen av kartong-, glas-, metall- och plastförpackningsavfall utvidgas till alla fastigheter med minst fem bostadslägenheter senast den 1.10.2022.

Bioavfall ska däremot samlas in separat eller komposteras i tätorter från alla fastigheter med minst tre bostadslägenheter från och med 1.4.2023.

”För invånarna kommer förändringarna att underlätta vardagen då sorterat avfall samlas in direkt på gården i allt mindre husbolag. Det blir också ofta besparing i kostnaderna då antalet blandavfallskärl som ska tömmas kan minskas eller tömningsintervallet förlängas tack vare sortering”, säger Pamela Ek, som är ansvarig avfallsinspektör på området.

Även bioavfall från egnahemshus till insamling eller i kompostorn

Enligt avfallslagen ska bioavfall framöver sorteras på alla fastigheter i större tätorter. Inom Nylands avfallsnämnds område gäller skyldigheten Borgå och Lojo centraltätorter, Nummela i Vichtis samt Nickby och Söderkulla i Sibbo. Bioavfall ska antingen samlas i ett skilt avfallskärl eller komposteras i en värmeisolerad och skadedjursskyddad kompostor enligt följande: i Lojo centraltätort från 1.9.2023, från Nummela tätort från 1.11.2023, från Borgå centraltätort från 1.4.2024 och från Nickby och Söderkulla tätorter från 1.4.2025.

Inom Nylands avfallsnämnds område ansvarar det kommunala avfallsbolaget Rosk’n Roll för insamling av avfall från bostadsfastigheter. Avfallsbolaget kommer att kontakta invånarna då tidpunkten för att utvidga insamlingen närmar sig. Istället för ett fastighetsvist avfallskärl kan man ansluta sig till bioavfallsinsamlingen med ett gemensamt avfallskärl tillsammans med en granne, varvid kostnaderna delas mellan användarna. En kompostor eller till exempel ett blandavfallskärl kan också vara gemensam med en granne.

När bioavfallet separatinsamlas eller komposteras sakenligt kan tömningsintervallet för blandavfallskärlet vara fyra veckor i fortsättningen. Om även annat återvinnbart avfall sorteras kan blandavfallskärlets tömningsintervall vara upp till åtta veckor. Förlängning av blandavfallskärlets tömningsintervall kan sökas hos Nylands avfallshanteringsmyndighet.

Kompostering av bioavfall bör anmälas

Avfallslagen förpliktar invånare att anmäla kompostering av bioavfall till avfallshanteringsmyndigheten. Inom Nylands avfallsnämnds område ska alla som komposterar bioavfall göra en anmälan till hösten, senast 1.9.2022. Anmälan kan göras på webbsidan www.ujlk.fi. På blanketten frågas bland annat efter kontaktuppgifter, samt om information gällande fastigheten och kompostorn.

”Lagen förpliktar att förnya anmälan med fem års mellanrum. Vi förväntar oss inte att invånarna kommer ihåg detta, utan vi kommer att påminna om saken i fortsättningen. Då man sköter komposteringsanmälan på egen hand den första gången är saken redan i god ordning, säger Ek.

Vid sitt sammanträde beslutade nämnden även om vissa förändringar gällande hanteringen av slam. I fortsättningen kommer det att räcka med att tömma slamavskiljare för gråvatten med två års mellanrum, medan tömningsintervallet tidigare var ett år. Den som behandlar slammet själv ska i sin tur årligen anmäla till avfallsmyndigheten om de fastigheter vars slam behandlas. Man kan fortfarande tömma en närliggande grannes brunnar så länge anmälan är gjord.

Ytterligare information för media:

Ansvarig avfallsinspektör Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, tel. 020 690 145