020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Högsta förvaltningsdomstolen har 22.6.2023 givit sitt beslut gällande ansökan om besvärstillstånd i ärendet beträffande ordnandet av avfallstransport.

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte besvärstillstånd åt dem som överklagade beslutet och behandlade därmed inte besväret. Ändringssökandena ansökte om tillstånd att anföra besvär mot Nylands avfallsnämnds beslut om att övergå till kommunal slamtransport. Man kan inte söka ändring i Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Därmed har Nylands avfallsnämnds beslut 13 § 24.8.2021 vunnit laga kraft. Dethär betyder att man i enlighet med avfallsnämndens beslut stegvis övergår till av kommunen ordnad transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar under 2024–2026. Efter övergången beställer invånarna tömning av slam från slamavskiljare och slutna tankar av det kommunala avfallsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab.

Tilläggsuppgifter:
Nylands avfallshanteringsmyndighet, ansvarig avfallsinspektör Pamela Ek
Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande