020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har förberett ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna. Ändringarna beror på ändringar i avfallslagstiftningen. De största föreslagna ändringarna är:

Enligt utkastet träder de utvidgade skyldigheterna till separat insamling av återvinnbart avfall i kraft stegvis från hösten 2022 till våren 2025. Skyldigheten att anmäla om kompostering träder i kraft 1.9.2022 och de andra ändringarna 1.5.2022.

Utkast till avfallshanteringsföreskrifter

Kungörelsen hålls framlagd
Denna kungörelse hålls framlagd 15.3 – 13.4.2022 inom avfallsnämndens kommuner. Kungörelsen samt utkastet till de ändrade avfallshanteringsföreskrifterna kan dessutom läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/aktuellt.

Framförandet av åsikter
Alla kommuninvånare och parter vars fördel eller rätt kan beröras av ändringarna i avfallshanteringsföreskrifterna bereds en möjlighet att framföra sin åsikt i ärendet. Fritt formulerade åsikter ska tillställas skriftligen senast 13.4.2022 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per post till adressen Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Märk kuvertet eller meddelandefältet med ”Åsikt om avfallshanteringsföreskrifterna”.

Tilläggsuppgifter: tfn. 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi.