020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har berett ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa och avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna. Ändringarna träder i kraft 1.3.2023.

I avfallstaxan bestäms avgifterna och deras grunder för avfallshanteringen som kommunen ordnar. Avgifterna och grunderna grundar sig på 78–79 § i avfallslagen. Nylands avfallsnämnd har godkänt den nuvarande avfallstaxan 21.5.2019.

Enligt avfallslagen ska man för kommunal avfallshantering ta ut en avgift som täcker avfallshanteringens alla kostnader. Kostnaderna för att producera av­falls­han­ter­ings­tjäns­ter­na har stigit utbrett och kraftigt under år 2022. Till följd av dessa orsaker föreslås att grundavgifterna, tömnings- och trans­port­av­gif­ter­na, avgifterna för avfallskärlets hyra och leverans, av­gif­ter­na för blandavfallspunkt samt avgifterna för mottagning av avfall höjs. Även nya avgifter föreslås att tillföras taxan. I avfallshanteringsföreskrifterna föreslås ett par ändringar gällande separatinsamlingen av bioavfall.

Kungörelsen hålls framlagd

Denna kungörelse hålls framlagd 15.12.2022 – 13.1.2023 inom avfallsnämndens kommuner. Kungörelsen samt närmare uppgifter om ändringarna i avfallstaxan kan dessutom läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/aktuellt.

Framförandet av åsikter

Alla kommuninvånare och parter vars fördel eller rätt kan beröras av ändringarna i avfallstaxan eller avfallshanteringsföreskrifterna bereds en möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. Fritt formulerade åsikter ska tillställas skriftligen senast 13.1.2023 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per post till adressen Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Märk kuvertet eller meddelandefältet med ”Åsikt om avfallstaxan”.

 

Tilläggsuppgifter
Bilaga 1 Tilläggsuppgifter
Bilaga 2 UTKAST Taxatabell fr.o.m. 1.3.2023
Bilaga 3 UTKAST TSV Taxatabell fr.o.m. 1.3.2023
Bilaga 4 UTKAST taxatexten sve
Bilaga 5 UTKAST JHM sve

Tilläggsuppgifter: 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi.